Maahanmuuttoasioiden neuvoston tehtävä on edistää maahanmuuttajien kotoutumista Kouvolaan.
Kunnan ja muiden paikallisten viranomaisten kotoutumisen edistämisen tavoitteena on tukea paikallisesti ja seudullisesti kansainvälisyyttä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä edistää myönteistä vuorovaikutusta eri väestönryhmien välillä. Neuvoston tavoite on edistää hyviä etnisiä suhteita ja kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä tukea maahanmuuttajien osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia paikallistasolla.
(Laki kotoutumisen edistämisestä 30.12.2010/1386, 3. luku 29 §)

Maahanmuuttoasioiden neuvoston tehtävänä on:

  1. Seurata Kouvolan lakisääteisen kotouttamisohjelma toteutumista sekä tehdä tarvittavia linjauksia ja käytännön kehittämisehdotuksia, sekä parantaa tiedon kulkua yli toimialojen
  2. Vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä maahanmuuttajaväestön kotoutumisen, koulutuksen, työllistymisen, hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen palvelujen kannalta.
  3. Edistää viranomaisten ja maahanmuuttajien sekä heitä edustavien järjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa.
  4. Tiedottaa käsittelemistään asioista.
  5. Valmistella maahanmuuttoasioiden neuvoston seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä laatia toimintakertomus.

Kaupunginhallitus valitsee valtuustokaudeksi maahanmuuttoasioiden neuvostoon 19 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Jäsenistä neljä on eri kulttuuritaustoista ja elämäntilanteista tulevia maahanmuuttajia. Muut jäsenet ovat neljä kaupungin eri toimialojen edustajaa, TE-toimiston edustaja, yksi ELY-keskuksen edustaja, yksi Kinnon edustaja, yksi kulttuuri- ja liikuntalautakunnan edustaja, kaksi yhdistysten edustajaa, neljä Kymsoten edustajaa sekä yksi seurakunnan edustaja.
Kaupunginhallitus valitsee maahanmuuttoasioiden neuvostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Maahanmuuttoasioiden puheenjohtajana toimii kasvun tuen päällikkö Pirjo Piiroinen sekä varapuheenjohtajana yhteisöpalvelujen päällikkö Anne Eriksson. Kokousten valmistelevana sihteerinä toimii maahanmuuttokoordinaattori Tuija Väyrynen sekä kokoussihteerinä Erja Seppälä. Liikunta- ja kulttuurilautakunnan edustajana neuvostossa on Jutta Hartikainen ja hänen varajäsenenään Sari Porvari.

Päivitetty 21.10.2019