Maahanmuuttoasioiden neuvoston tehtävänä on edistää maahanmuuttajien kotoutumista Kouvolaan.

Kunnan ja muiden paikallisten viranomaisten kotoutumisen edistämisen tavoitteena on tukea paikallisesti ja seudullisesti kansainvälisyyttä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä edistää myönteistä vuorovaikutusta eri väestönryhmien välillä. Neuvoston tavoite on edistää hyviä etnisiä suhteita ja kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä tukea maahanmuuttajien osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia paikallistasolla.
(Laki kotoutumisen edistämisestä 30.12.2010/1386, 3. luku 29 §)

Maahanmuuttoasioiden neuvoston tehtävänä on:

  1. Seurata Kouvolan lakisääteisen kotouttamisohjelma toteutumista sekä tehdä tarvittavia linjauksia ja käytännön kehittämisehdotuksia, sekä parantaa tiedon kulkua yli toimialojen
  2. Vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä maahanmuuttajaväestön kotoutumisen, koulutuksen, työllistymisen, hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen palvelujen kannalta.
  3. Edistää viranomaisten ja maahanmuuttajien sekä heitä edustavien järjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa.
  4. Tiedottaa käsittelemistään asioista.
  5. Valmistella maahanmuuttoasioiden neuvoston seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä laatia toimintakertomus.

Kaupunginhallitus valitsee valtuustokaudeksi maahanmuuttoasioiden neuvostoon 19 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Kaupunginhallitus valitsee maahanmuuttoasioiden neuvostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Maahanmuuttoasioiden puheenjohtajana toimii hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen ja varapuheenjohtajana kasvun tuen päällikkö Maija Saksa. Kokousten valmistelevana sihteerinä toimii kansainvälisen työn koordinaattori Kaisa Spies.

Päivitetty 9.6.2023

Sivun alkuun