Käyrälammen kehittäminen aloitettiin laatimalla kehittämissuunnitelma, jonka tavoitteena on ollut laatia kokonaisvaltainen ja ajantasainen suunnitelma alueen kehittämisen suuntaviivoista, sovittaa alueen erilaiset toiminnot yhtenäisiksi sekä parantaa alueen sisäisiä yhteyksiä ja linkittymistä ympäröivään kaupunkiin. Kehittämissuunnitelma valmistui vuonna 2020. Tutustu Käyrälammen kehittämissuunnitelmaan (pdf, 17 Mt). Suunnitelmaa varten kartoitettiin alueen maisemaan ja luontoarvoihin yms. liittyvät seikat. Siinä selostetaan kaavatilanne ja esitellään aiemmat suunnitelmat sekä ehdotukset vyöhykejaoksi. Suunnitelmassa otetaan kantaa myös liikenteeseen sekä ulkoilureitistön kehittämiseen.

Kehittämissuunnitelman tueksi toteutettiin vuonna 2019 kysely, jossa kartoitettiin kaupunkilaisten suosituimpia harrastus- ja ulkoilupaikkoja ja reittejä sekä kysyttiin toiveista ja tarpeista Käyrälammen kehittämisen suhteen.

Asukaskyselyn vastaukset (pdf, 7 Mt) toimivat suunnittelussa tärkeänä tietolähteenä muun tausta-aineiston ohella.

Joki, jokeen kaatunut puu

Päivitetty 14.1.2022

Sivun alkuun