Kouvolassa tehdään pitkäjänteistä ja laaja-alaista työtä kestävän liikkumisen, kuten kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittämiseksi. Vaikutuksia on sekä asukkaiden hyvinvointiin että liikenteen päästöihin.

Kestävän ja erityisesti aktiivisen liikkumisen edistämistarpeet on Kouvolassa tunnistettu laajasti poliittisesti hyväksytyissä ohjelmissa ja strategioissa, kuten Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma ja hyvinvointisuunnitelma.

Kävelyä ja pyöräilyä voidaan lisätä olosuhteita parantamalla

Vuonna 2021 valmistuneessa kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelmassa (PDF, 2 Mt) esitetään toimenpiteitä, joiden avulla kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita Kouvolassa pyritään parantamaan sekä lisäämään näiden osuutta erityisesti lyhyillä matkoilla vuoteen 2030 mennessä.

Kyseessä on Kouvolan kaupungin strateginen asiakirja, joka ohjaa eri toimijoiden yksityiskohtaisempaa toimintaa. Yhteisen näkemyksen valmistelussa ovat olleet mukana kaupungin eri palveluyksiköiden edustajat.

Suunnitelmassa esitetään vuoteen 2030 ulottuvia toimenpiteitä. Päätavoitteena on, että kävelyllä, pyöräilyllä ja joukkoliikenteellä on keskeinen rooli kaupungissa liikkumisessa, ja autottomuudesta saadaan entistä realistisempi vaihtoehto monille talouksille.

Kolme kärkitoimenpidettä, joilla Kouvolan kaupunki sitoutuu kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen, ja jotka edistävät muiden toimenpiteiden eteenpäin viemistä:

  • Kouvolan poliittiset elimet ja kaupungin johto sitoutuvat kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. Sitoutumalla suunnitelmaan osoitetaan kiinnostusta ja näytetään esimerkkiä muille toimijoille sekä kuntalaisille.
  • Kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelma huomioidaan kaupungin muissa suunnitelmissa ja ohjelmissa. Tämä varmistaa yhdenmukaisuuden ja päättäväisen toiminnan kaupungin taholta.
  • Budjetoidaan ilmastobudjettiin, joka perustuu laskelmiin ilmastotoimien kustannuksista ja taloudellisista hyödyistä. Erillisellä budjetoinnilla toimenpiteiden määrätietoinen edistäminen helpottuu ja toimet saadaan suunnitelmallisemmiksi.

Kärkitoimenpiteiden lisäksi Kouvolan kaupunki muun muassa:

  • Toteuttaa pyöräpysäköintipaikat joukkoliikenteen pysäkkien yhteyteen kesäkuussa 2021 valmistuneen vaiheittaisen kehittämisohjelman mukaisesti (kts. alla)
  • Asettaa erityishuomion kävelylle ja pyöräilylle sekä esteettömyydelle myöntäessä lupia työmaita
  • Osallistuu kävelyä ja pyöräilyä tukeviin paikallistapahtumiin

Monien toimenpiteiden osalta toteutus on jo käynnissä tai suunniteltu käynnistettäväksi – osa vaatii valmistelua tai toisten toimenpiteiden valmistumista, ennen kuin ne voidaan toteuttaa.

Toteutus yhteistyössä asukkaiden ja kolmannen sektorin kanssa

Toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat Kouvolan kaupungilla useat eri tahot. On kuitenkin hyvä muistaa, että kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen ei ole vain tiheimpien taajamien kysymys ja Kouvolan kaupungin tehtävä. Työtä tulee tehdä koko kaupungin alueella yhteistyössä asukkaiden, kolmannen sektorin toimijoiden sekä muiden viranomaisten kanssa.

Laadukas pyöräpysäköinti edistää joukko- ja pyöräliikenteen yhteensovittamista Kouvolassa

Laadukkaan pyöräpysäköinnin merkitys pyöräliikenteen houkuttelevuuden ja vaivattomuuden lisääjänä on tunnistettu laajasti. Pyöräpysäköinnin kehittäminen erityisesti aluekeskuksissa ja joukkoliikenteen runkoyhteyksien varrella helpottaa pyöräilyn yhdistämistä bussin tai junan käyttöön. Matkaketjuja parantamalla on mahdollista lisätä arkiliikuntaa, vähentää yksityisautoilua sekä liikenteestä aiheutuvia ympäristöpäästöjä.

Matkaketjujen kehittäminen on yksi keskeinen teema myös Kouvolan joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2020–2025, minkä lisäksi joukkoliikennepysäkkien pyöräpysäköinnin kehittäminen on nostettu tärkeimpien toimenpiteiden joukkoon toukokuussa valmistuneessa kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelmassa.

Kesällä 2021 valmistui selvitys joukko- ja pyöräliikenteen yhteensovittamisesta Kouvolassa (PDF 5,1 Mt), joka sisältää myös erityisesti bussipysäkkien yhteyteen sopivan pyöräliityntäpysäköinnin kehittämisohjelman (PDF 32,1 Mt).

Lisäksi selvityksessä esitetään pyöräpysäköintinormi (PDF 6 Mt), jolla edistetään mitoitukseltaan ja laadultaan tarkoituksenmukaisten pyöräpysäköintiratkaisuiden toteutumista. Normit ja tietopaketti hyödyttävät asemakaavoituksen lisäksi myös yksityistä ja julkista rakennussuunnittelua sekä sen ohjaamista ja valvontaa.

Runkolukittavia pysäköintiratkaisuja bussiliikenteen keskeisille pysäkeille

Vuosille 2022-2026 ulottuvassa kehittämisohjelmassa esitetään pysäköintiratkaisuna joko runkolukituskaaria tai katosta, johon on integroitu runkolukittavat pyörätelineet.

Kohteet on valittu huomioiden mm. maaliskuussa 2021 toteutetun pyöräpysäköintikyselyn vastaukset, Kouvolan joukkoliikenteen linjasto, väestön sijoittuminen sekä pysäkkien nousijamäärät. Erityisesti pyrittiin huomioimaan koululaisten liikkumistarpeiden kannalta tärkeiksi tunnistetut kohteet. Kehittämisohjelmassa on määritelty pyöräpysäköintiratkaisuille myös suuntaa antavat hinta-arviot sekä toteutusaikataulu.

Ensimmäisessä vaiheessa eli vuosina 2022–2023 toteutetaan suunnitelman mukaan pyöräpysäköinti aluekeskuksiin, joukkoliikennekäytävien tiheimmin asuttuihin kohtiin sekä kyselyssä selkeimmin esille nousseisiin kohtiin. Kehittämiskohteet sekä tarkemmat tiedot niistä on esitelty kehittämisohjelmassa.

Toteutusta varten on haettu erillistä kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustusta.

Pyöräliityntäpysäköintimahdollisuuksia on nykyisin toteutettu erityisesti keskustaajamaan matkakeskuksen yhteyteen sekä Hallituskadun varteen. Lisäksi pyöräkatoksia on mm. Kuusankoskella, Valkealassa, Korialla ja Myllykoskella. Niiden yhteydessä ei kuitenkaan pääsääntöisesti ole runkolukitusmahdollisuuksia ja joistain katoksista puuttuvat kokonaan pyörätelineet.

Toimenpiteet tukevat erityisesti koululaisten ja opiskelijoiden liikkumistarpeita

Kehittämisohjelman toimenpiteitä on pyritty sovittamaan näköpiirissä oleviin kouluverkon muutoksiin, jotta pyöräliityntäpysäköinnin kehittäminen palvelisi mahdollisimman hyvin koulumatkalaisten tarpeita myös tulevaisuudessa. Erityisesti koululaisten kulkutapatottumuksiin vaikuttavat toimenpiteet nähdään tärkeinä, koska lapsuudessa muodostuneet liikkumistottumukset heijastuvat myös myöhempään aikuisikään.

Maksuttoman joukkoliikenteen laajeneminen toisen asteen opiskelijoille uskotaan myös lisäävään merkittävästi pyöräliityntäpysäköinnin tarvetta. Lisäksi pyöräilytrendin kasvaessa asukkaiden käytössä on myös arvokkaampia pyöriä, joiden säilyttäminen turvallisesti on edellytys pyöräilyn edistämiselle.

Päivitetty 9.5.2022

Sivun alkuun