Laadukas pyöräpysäköinti edistää joukko- ja pyöräliikenteen yhteensovittamista Kouvolassa

Pyöräliityntäpysäköinnin kehittäminen parantaa merkittävästi pyörä- ja joukkoliikenteen matkaketjujen houkuttelevuutta ja toteutumismahdollisuuksia. Kouvolassa on valmistunut kehittämisohjelma, jonka perusteella laadukasta pyöräpysäköintiä voidaan toteuttaa vaiheittain keskeisillä bussipysäkeillä.

Laadukkaan pyöräpysäköinnin merkitys pyöräliikenteen houkuttelevuuden ja vaivattomuuden lisääjänä on tunnistettu laajasti. Pyöräpysäköinnin kehittäminen erityisesti aluekeskuksissa ja joukkoliikenteen runkoyhteyksien varrella helpottaa pyöräilyn yhdistämistä bussin tai junan käyttöön. Matkaketjuja parantamalla on mahdollista lisätä arkiliikuntaa, vähentää yksityisautoilua sekä liikenteestä aiheutuvia ympäristöpäästöjä.

Kouvolan kaupungin teettämässä selvityksessä tutkittiin pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteensovittamista Kouvolassa. A-Insinöörit Oy:n tekemässä selvityksessä esitetään keskeisimmät pyöräliityntäpysäköinnin kehittämistarpeet erityisesti bussipysäkkien yhteyteen sekä pyöräpysäköintinormi edistämään mitoitukseltaan ja laadultaan tarkoituksenmukaisten pyöräpysäköintiratkaisuiden toteutumista.

Työn tilaaja toimi Kouvolan kaupungin viisaan liikkumisen ryhmä ja sen toteuttamiseen saatiin liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustusta. Maaliskuussa 2021 käynnistynyt työ valmistui kesäkuussa 2021.

Runkolukittavia pysäköintiratkaisuja bussiliikenteen keskeisille pysäkeille

Vuosille 2022-2026 ulottuvassa kehittämisohjelmassa esitetään pysäköintiratkaisuna joko runkolukituskaaria tai katosta, johon on integroitu runkolukittavat pyörätelineet.

Kohteet on valittu huomioiden mm. maaliskuussa 2021 toteutetun pyöräpysäköintikyselyn vastaukset, Kouvolan joukkoliikenteen linjasto, väestön sijoittuminen sekä pysäkkien nousijamäärät. Erityisesti pyrittiin huomioimaan koululaisten liikkumistarpeiden kannalta tärkeiksi tunnistetut kohteet. Kehittämisohjelmassa on määritelty pyöräpysäköintiratkaisuille myös suuntaa antavat hinta-arviot sekä toteutusaikataulu.

Ensimmäisessä vaiheessa eli vuosina 2022–2023 toteutetaan suunnitelman mukaan pyöräpysäköinti aluekeskuksiin, joukkoliikennekäytävien tiheimmin asuttuihin kohtiin sekä kyselyssä selkeimmin esille nousseisiin kohtiin. Kehittämiskohteet sekä tarkemmat tiedot niistä esitellään kehittämisohjelmassa kaupungin verkkosivulla.

Toteutusta varten haetaan erillistä kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustusta.

Pyöräliityntäpysäköintimahdollisuuksia on nykyisin toteutettu erityisesti keskustaajamaan matkakeskuksen yhteyteen sekä Hallituskadun varteen. Lisäksi pyöräkatoksia on mm. Kuusankoskella, Valkealassa, Korialla ja Myllykoskella. Niiden yhteydessä ei kuitenkaan pääsääntöisesti ole runkolukitusmahdollisuuksia ja joistain katoksista puuttuvat kokonaan pyörätelineet.

Toimenpiteet tukevat erityisesti koululaisten ja opiskelijoiden liikkumistarpeita

Kehittämisohjelman toimenpiteitä on pyritty sovittamaan näköpiirissä oleviin kouluverkon muutoksiin, jotta pyöräliityntäpysäköinnin kehittäminen palvelisi mahdollisimman hyvin koulumatkalaisten tarpeita myös tulevaisuudessa. Erityisesti koululaisten kulkutapatottumuksiin vaikuttavat toimenpiteet nähdään tärkeinä, koska lapsuudessa muodostuneet liikkumistottumukset heijastuvat myös myöhempään aikuisikään.

Maksuttoman joukkoliikenteen laajeneminen toisen asteen opiskelijoille uskotaan myös lisäävään merkittävästi pyöräliityntäpysäköinnin tarvetta. Lisäksi pyöräilytrendin kasvaessa asukkaiden käytössä on myös arvokkaampia pyöriä, joiden säilyttäminen turvallisesti on edellytys pyöräilyn edistämiselle.

Pyöräpysäköintinormit ohjaamaan rakentamista

Tilatussa selvityksessä määriteltiin lisäksi laadulliset ja määrälliset pysäköintinormit Kouvolaan sekä laadittiin pyöräpysäköintiä koskeva erillinen tietopaketti. Siihen on koostettu tietoa pyörien mitoista ja toimivan pyöräpysäköinnin mitoituksesta.

Normit ja tietopaketti hyödyttävät asemakaavoituksen lisäksi myös yksityistä ja julkista rakennussuunnittelua sekä sen ohjaamista ja valvontaa. Niihin voi tutustua kaupungin verkkosivulla.

Pitkäjänteistä työtä kestävän liikkumisen hyväksi

Kouvolassa tehdään pitkäjänteistä ja laaja-alaista työtä kestävän liikkumisen ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi sekä liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Kestävän ja erityisesti aktiivisen liikkumisen edistämistarpeet on laajasti tunnistettu poliittisesti hyväksytyissä ohjelmissa ja strategioissa, kuten Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma ja hyvinvointisuunnitelma.

Matkaketjujen kehittäminen on yksi keskeinen teema myös Kouvolan joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2020–2025, minkä lisäksi joukkoliikennepysäkkien pyöräpysäköinnin kehittäminen on nostettu tärkeimpien toimenpiteiden joukkoon toukokuussa valmistuneessa kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelmassa.

Lisätietoa

Kouvolan joukko- ja pyöräliikenteen yhteensovittaminen, raportti, kehittämissuunnitelma ja pyöräpysäköintinormi Kouvolan kaupungin verkkosivulla.

Joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka, p. 020 615 6635, petri.vainikka@kouvola.fi

Sivun alkuun