Määrätietoista työtä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi

""

Kouvolan tuoreessa kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelmassa esitetään toimenpiteitä, joiden avulla kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita pyritään parantamaan sekä lisäämään näiden osuutta erityisesti lyhyillä matkoilla vuoteen 2030 mennessä.

Kyseessä on Kouvolan kaupungin strateginen asiakirja, joka ohjaa eri toimijoiden yksityiskohtaisempaa toimintaa. Yhteisen näkemyksen valmistelussa ovat olleet mukana kaupungin eri palveluyksiköiden edustajat.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelmassa (pdf 2 Mt) esitetään toimenpiteitä, joiden avulla kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita pyritään parantamaan Kouvolassa sekä lisäämään näiden kulkutapaosuutta yksityisautoilun sijaan erityisesti lyhyemmillä matkoilla. Päätavoitteena on, että kävelyllä, pyöräilyllä ja joukkoliikenteellä on keskeinen rooli kaupungissa liikkumisessa, ja autottomuudesta saadaan entistä realistisempi vaihtoehto monille talouksille.

Lista toimenpiteistä on pitkä muttei mahdoton

Kävelyn ja pyöräilyn määrätietoista kehittämistä varten on laadittu toimenpidelistaus vuosille 2021-2030. Kaikkien toimien perusteena on kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen sekä kaupunkikohtaisten ja valtakunnallisten tavoitteiden toteuttaminen.

Toimenpiteitä on tarkasteltu kaupungin eri toimialojen asiantuntijoiden kanssa. Niiden joukosta on nostettu esiin kolme kärkitoimenpidettä, joilla Kouvolan kaupunki sitoutuu kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen, ja jotka edistävät muiden toimenpiteiden eteenpäin viemistä:

  • Kouvolan poliittiset elimet ja kaupungin johto sitoutuvat kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. Sitoutumalla suunnitelmaan osoitetaan kiinnostusta ja näytetään esimerkkiä muille toimijoille sekä kuntalaisille.
  • Kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelma huomioidaan kaupungin muissa suunnitelmissa ja ohjelmissa. Tämä varmistaa yhdenmukaisuuden ja päättäväisen toiminnan kaupungin taholta.
  • Budjetoidaan ilmastobudjettiin, joka perustuu laskelmiin ilmastotoimien kustannuksista ja taloudellisista hyödyistä. Erillisellä budjetoinnilla toimenpiteiden määrätietoinen edistäminen helpottuu ja toimet saadaan suunnitelmallisemmiksi.

Kärkitoimenpiteiden lisäksi Kouvolan kaupunki muun muassa:

  • Toteuttaa pyöräpysäköintipaikat joukkoliikenteen pysäkkien yhteyteen valmistuneen vaiheittaisen kehittämisohjelman mukaisesti
  • Asettaa erityishuomion kävelylle ja pyöräilylle sekä esteettömyydelle myöntäessä lupia työmaille
  • Osallistuu kävelyä ja pyöräilyä tukeviin paikallistapahtumiin

Monien toimenpiteiden osalta toteutus on jo käynnissä tai suunniteltu käynnistettäväksi – osa vaatii valmistelua tai toisten toimenpiteiden valmistumista, ennen kuin ne voidaan toteuttaa. Aiemmin tänä vuonna valmistui mm. selvitys pyörien liityntäpysäköinnin kehittämisestä bussipysäkkien yhteyteen ja rakentamista ohjaavien pyöräpysäköintipaikkojen määrittely. Ensimmäisen vaiheen toteutukseen on haettu jo rahoitusta.

Toteutus yhteistyössä asukkaiden ja kolmannen sektorin kanssa

Toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat Kouvolan kaupungilla useat eri tahot. On kuitenkin hyvä muistaa, että kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen ei ole vain tiheimpien taajamien kysymys ja Kouvolan kaupungin tehtävä. Työtä tulee tehdä koko kaupungin alueella yhteistyössä asukkaiden, kolmannen sektorin toimijoiden sekä muiden viranomaisten kanssa.

Sitoumus kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen

Kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa ja kaupunginvaltuustossa kesällä 2021. Hyväksymisen myötä kaupunki on oikeutettu hakemaan vuosittain mm. valtionavustusta toimenpiteiden toteuttamiseen valtakunnallisesta kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmasta.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelma toteuttaa osaltaan Kouvolan kaupunkistrategian mukaista hyvinvoinnin kasvua, johon kuuluvat mm. hiilineutraalisuus, kestävien elintapojen lisääminen, hyvinvoinnin lisääminen ja turvallinen asuinympäristö. Se myös tukee kaupungin tavoitteita vähentää kasvihuonekaasupäästöjen 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä sekä Kymenlaakson maakuntaohjelman tavoitteita pyrkiä hiilineutraaliksi vuoteen 2040 mennessä.

Lisätietoja

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Kouvolassa – Kouvolan kaupunki

Liikenneinsinööri Antti Tamminen, p. 020 615 4934, antti.tamminen@kouvola.fi

Sivun alkuun