+
-+ Tulosta

Päätöksenteko

Kaupunginhallituksen, -valtuuston, jaostojen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävissä kotisivuilla kahden vuoden ajan. Vanhempia pöytäkirjoja voi tarvittaessa tiedustella kaupungin kirjaamosta.

Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kaupungin keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita.

Luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat:

  • kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
  • kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenet ja esittelijä
  • teknisen lautakunnan jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
  • rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
  • muiden lautakuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja esittelijä
  • kaupunginjohtaja

Sidonnaisuuksista ilmoittaminen

Jokainen ilmoitusvelvollinen kirjautuu Innofactorin verkkopalveluun täyttääkseen ilmoituslomakkeen. Myös muutokset sidonnaisuuksissa tulee ilmoittaa viivytyksettä.

Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Rekisteriin tallennetut ilmoitukset julkaistaan Kouvolan kaupungin verkkosivuilla ja toimitetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Ilmoitukset sidonnaisuuksista eivät poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyyksistä kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

Sidonnaisuusrekisteriä ylläpitää ulkoisen tarkastuksen henkilöstö ja rekisterin palvelun tuottaja on Innofactor Oy Dynasty sidonnaisuusrekisteri.

Sidonnaisuusilmoitukset on käsitelty ja hyväksytty tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.9.2017. Ilmoitusvelvollisia oli 89 henkilöä, jotka kaikki ovat jättäneet ilmoituksen.

Sidonnaisuudet

Yhteystiedot


Torikatu 10
45100 Kouvola
puh. 020 61 511 (vaihde)
faksi 020 615 3054

Postiosoite
Kouvolan kaupunki
PL 85
45101 Kouvola

Sähköposti
info(at)kouvola.fi
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi