Palvelujen suunnittelun perustana on viisi perhekeskusaluetta: keskusta, Kuusankoski-Jaala, Koria-Elimäki, Valkeala ja Myllykoski-Inkeroinen. Suunnittelua ohjaavina periaatteina ovat turvallinen, lapsen kasvua ja kehitystä tukeva oppimisympäristö ja palvelujen sijoittuminen keskeisille paikoille väestökeskittymiin.

Päiväkotien suunnittelussa ja sijoittumisessa otetaan huomioon muun muassa päiväkotirakennusten kunto, edellytykset joustavan esi- ja alkuopetuksen järjestämiseen sekä varaudutaan hallitusohjelmasta aiheutuviin lisätarpeisiin. Sijoittumisessa ja perhepäivähoitajien rekrytoinnissa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös huoltajien asiointisuunnat.

Jokaisella alueella tarjolla eri palveluvaihtoehtoja

Eri perhekeskusalueilla tulee olla tarjolla monipuolisesti eri palveluvaihtoehtoja:

  • kaupungin omia päiväkoteja, perhepäivähoitoa ja yksityistä päiväkotitoimintaa
  • avointa varhaiskasvatusta, jota kehitetään edelleen eri alueita palvelevaksi
  • päiväkotibussi mahdollistaa palvelujen joustavan järjestelyn tilapäisessä tarpeessa

Pienten päiväkotien toiminnan jatkaminen tulee harkittavaksi, kun lasten määrä jää vähäiseksi. Koulujen tiloja hyödynnetään esiopetusryhmille silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.

Vuorohoito

Vuorohoidon järjestämisessä pyritään hoitopaikan pysyvyyteen ja ottamaan huomioon huoltajien työssäkäyntisuunnat, ettei päiväkotimatka kohtuuttomasti pidennä lapsen hoitopäivää. Tavoitteena on, että vuorohoitoa keskitetään varsinkin yö- ja viikonloppuhoidon osalta. Jokaisella perhekeskusalueella on kuitenkin vuoropäivähoitoa tarjoavia päiväkoteja.

Palveluverkkoa on tiivistetty

Palveluverkkoratkaisu on tuonut ja tuo tullessaan säästöjä, erityisesti käyttömenoissa, kuten henkilöstömenoissa. Palveluverkkoa tiivistetään edelleen.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymään päiväkotiverkon kehittämisselvitykseen sisältyy mm. seuraavia ratkaisuja:

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 8.6.2003, että:

1. Pohjois-Valkealaan rakennetaan pienten lasten talo ensi tilassa ja hanke lisätään investointipäätökseen

2. Sippolaan rakennetaan pienten lasten talo (varhaiskasvatusyksikkö, esiopetus ja luokat 1–2). Investointipäätös tehdään vuonna 2025 alueen lasten määrän kehityksen perusteella. 3–6 luokkien oppilaat siirtyvät Inkeroisten yhtenäiskouluun uuden koulun valmistuttua.

3. Elimäki-Koria-alueen oppilaille perustetaan yhtenäiskoulu Korialle, kun uuden koulun investointi valmistuu vuosina 2027–2028. Elimäellä jatkaa 1–6 luokkien koulu.

Kasvatus- ja opetuslautakunta nimesi elokuussa 2022 palveluverkon ohjausryhmän valmistelemaan palveluverkkoesityksen pohjois-Valkealan, Sippolan ja Elimäki-Korian alueiden osalta. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi kasvatus-ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Christa Carpelan.

Esitys perustuu 11.11.2019 ja 15.03.2021 kaupunginvaltuustossa hyväksyttyyn perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelmaan.

Kokouksen pöytäkirjaan voi tutustua kaupungin tietoverkossa Dynasty tietopalvelu : Kouvolan kaupunki.

Kuntalaisilla mahdollisuus vaikuttaa palveluverkkoon ja sen kehittämiseen

Lasten, nuorten ja huoltajien mielipide palveluverkosta ja sen kehittämissuunnitelmista oli tärkeä osa asian valmistelua.

Kuntalaiset saivat ottaa kantaa esitykseen vastaamalla kaupungin sosiaalisen median kanavalla ja verkkosivulla olleeseen kyselyyn 13.-24.4.2023. Siihen pystyi vastaamaan myös huoltajien saaman Wilma-viestin kautta. Varhaiskasvatusikäiset Sippolassa ja Vekaranjärvellä vastasivat omaan kyselyynsä henkilöstön kanssa. Pienet lapset saivat ilmaista mielipiteensä myös ilmaisemalla näkemyksensä mm. piirtämällä tai askartelemalla.

Kyselyjen tulokset:

Päivitetty 11.9.2023

Sivun alkuun