Oppilaan saama tuki on jaettu kolmeen eri alueeseen: yleinen tuki, tehostettu tuki sekä erityinen tuki. Tuki yksilöidään oppilaan tarpeen mukaiseksi ja se on joustavaa sekä suunniteltua.

Oppimisen ja koulunkäynnin kolme tuen tasoa ovat

  • yleinen tuki
  • tehostettu tuki
  • erityinen tuki

Oppilas voi saada kerrallaan vain yhdentasoista tukea. Tuen kaikilla portailla voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen portaalla ja erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä.

Yleinen tuki

Jokainen perusopetuksen oppilas kuuluu yleisen tuen piiriin. Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaiden tuen tarpeisiin. Yleisessä tuessa käytettävillä yksittäisillä pedagogisilla ratkaisuilla ja ohjaus- ja tukitoimilla vaikutetaan tilanteeseen heti tuen tarpeen ilmetessä, mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tuki toteutuu osana kouluarkea eikä sen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Yleisessä tuessa olevalle oppilaalle voidaan tarvittaessa laatia oppimissuunnitelma.

Tehostettu tuki

Kun oppilas tarvitsee oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä säännöllistä tukea ja useampia tukimuotoja, on hän oikeutettu tehostettuun tukeen. Tehostettua tukea annetaan silloin kun yleinen tuki on riittämätöntä ja tehostettua tukea jatketaan niin kauan kuin oppilas sitä tarvitsee. Tehostettua tukea annetaan perustuen pedagogiseen arvioon ja tuki järjestetään oppilaalle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä.

Erityinen tuki

Erityistä tukea järjestetään oppilaalle, joka tarvitsee kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea oppimisessaan ja koulunkäynnissään oppivelvollisuutensa suorittamiseksi. Tuen järjestämisessä ovat käytettävissä kaikki perusopetuslain mukaiset tukitoimet.

Erityisessä tuessa:

• opiskellaan joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä
• oppilas opiskelee joko oppiaineittain tai toiminta-alueittain
• oppilaan opiskellessa oppiaineittain, hän opiskelee eri oppiaineissa joko yleisen tai yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti
• oppilas opiskelee joko integroituna erityisoppilaana tai erityisopetuksen pienryhmässä.

Erityisen tuen päätös edellyttää koulun toimesta ja yhteistyössä huoltajien kanssa tehtävää pedagogista selvitystä oppilaasta ja hänen koulunkäynnistään sekä esitystä erityisestä tuesta. Erityisestä tuesta tehdään hallinnollinen päätös.

Erityisen tuen piiriin kuuluvalle oppilaalle kirjataan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joka on suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteista, sisällöistä, käytettävistä opetusjärjestelyistä, pedagogisista menetelmistä ja oppilaan tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta.

Erityisen tuen toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti lukuvuosittain. 2. ja 6. vuosiluokan päättyessä suoritetaan perusopetuslain mukainen tuen tarpeen arviointi.

Päivitetty 23.1.2024

Sivun alkuun