Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet Kouvolassa:

  • yrittäjyyteen liittyvien myönteisten asenteiden lisääminen
  • yrittäjyyteen liittyvien tietojen ja taitojen kehittäminen
  • uuden yrittäjyyden aikaansaaminen
  • yrittäjien ja yritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen
  • yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen

Yrittäjyyskasvatuksessa tärkeää on kokeileminen, toiminnallisuus, tekemällä oppiminen, projektimaiset työtavat, yritysyhteistyö sekä yrittäjyyteen liittyvät tehtävät ja kokemukset. (OKM:n linjaukset 2017)

Nuoria miehiä lippikset päässä torilla kitaroita virittelemässä. Ympärillä torikojuja ja amppelikukkia.

Työelämätaidot ja yrittäjyyskasvatus esi- ja perusopetuksessa

Työelämätaidot ja yrittäjyyskasvatus on osa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja laaja-alaista oppimista. Keskiössä on oppilaiden kannustaminen ja tukeminen yritteliääseen ja aktiiviseen toimintaan. Yrittäjyyskasvatuksella pyritään vahvistamaan oppilaan asennetta, jotta hän näkee itseään ympäröivät mahdollisuudet, omat vahvuutensa ja pystyy hyödyntämään niitä sekä oppii sitoutumaan ja kantamaan vastuuta. Oppiminen tapahtuu toiminnallisuuden kautta yhteistyössä muiden kanssa. Yksi tapa siihen on vapaaehtoistyö esimerkiksi koulun tukioppilastoiminnassa.

Työelämätaitoja ja yritteliäisyyttä vahvistamalla tuetaan oppilaiden valmistautumista jatko-opintoihin ja työelämään.

Jokaisella koululla toimii yrittäjyyskasvatuksen yhdysopettaja, jonka tehtäviin kuuluu mm. viestiä verkoston asioista koululla ja siten edistää yrittäjyyskasvatuksen toteutumista.

Koulut käyttävät soveltuvin osin Nuorten yrittäjyys ja talous NYT tarjoamia työelämä-, yrittäjyys- ja taloustaitoja tukevia palveluita ja oppimiskokonaisuuksia opinpolun eri ikävaiheessa. Sisältöjä on esiopetuksesta yläkouluun. Kaikki Kouvolan 6. luokkalaiset vierailevat Yrityskylässä ja 9. luokkalaiset KOUahead-messuilla.

Lue lisää: Työelämätaidot ja yrittäjyyskasvatus perusopetuksessa (Peda.net).

Yrittäjyyskasvatus lukiossa

Kouvolan lukioissa yrittäjyys- ja työelämätaidot tukevat lukion opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti opiskelijaa hänen suuntautuessaan jatko-opintoihin, työelämään ja kansalaistoimintaan.

Tavoitteena on, että yrittäjyys- ja työelämätaitojen opintojaksoilla opiskelija sisäistää yritteliään ja uudistumishenkisen asenteen eri elämänalueilla, oppii suunnittelemaan tulevaisuuttaan avarakatseisesti sekä rohkaistuu ottamaan perusteltuja riskejä ja sietämään epävarmuutta, turhautumista ja epäonnistumisia. Osana yrittäjyyskasvatusta myös tutustutaan paikalliseen elinkeinoelämään, yrittäjiin ja elinkeinomahdollisuuksiin. Opintojaksot ovat luonteeltaan toiminnallista ja tekemällä oppimista.

Yrittäjyyskasvatusta koordinoi opettajien yrittäjyystiimit.

Lue lisää: Yrittäjyys- ja työelämätaidot Kouvolan Yhteislyseossa (peda.net) ja Yrittäjyys ja työelämätaidot Kuusankosken lukiossa (peda.net)

Päivitetty 25.1.2024

Sivun alkuun