Oppilaalla on mahdollisuus hakea myös muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Kou­lun­käyn­nis­tä muussa kuin lähikoulussa päättää hakemuksesta kyseisen kou­lun rehtori. Jos oppilas otetaan muuhun kuin osoitettuun lä­hi­kou­luun, ehtona on, että huoltaja vastaa op­pi­laan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista (Perusopetuslaki 32 § 3 mom.).

Otettaessa oppilaita perusopetuslain 28 §:n 2 momentin tarkoittamaan tois­si­jai­seen kouluun silloin, kun kysymyksessä ei ole painotettua ope­tus­suun­ni­tel­maa noudattava eikä vieraskielinen opetus, noudatetaan seu­raa­via periaatteita:

Alakoulun osalta:

1. Oppilaan asuinkunta on Kouvola.

2. Oppilasmäärät muodostuvat luokissa mahdollisimman sa­man­ko­koi­sik­si eri kouluissa. Toissijaiseen kouluun siirtyminen ei saa kas­vat­taa 1-2 luokkien luokkakokoa kohtuuttomasti (yli 23 oppilasta). Luok­ka­ko­ko voidaan kui­ten­kin määritellä pienemmäksi pedagogisen tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suu­den perusteella.

3. Pedagogisen tarkoituksenmukaisuuden perusteella luok­ka­ko­ko on enin­tään 21. Arvioitaessa pedagogista tarkoituksenmukaisuutta huo­mioi­daan op­pi­las­huol­lol­li­set periaatteet, oppilaan erityisen ja tehostetun tuen tarpeet, eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden tarpeet, useam­mas­ta luok­ka-as­tees­ta muodostuvan opetusryhmän haasteellisuus tai muu eri­tyi­nen tarve rajoittaa opetusryhmän kokoa (esim. työturvallisuus, työ­ti­lan ko­ko tai tarkoituksenmukaisuus).

4. Koulun ja kodin etäisyys määrittää kouluun pääsemistä sil­loin, kun ha­ki­joi­ta on enemmän kuin sinne voidaan ottaa. Ensisijaisesti kou­luun ote­taan sellaiset oppilaat, joiden koulumatka lyhenee ja kou­lu­mat­kan tur­val­li­suus lisääntyy. Tasavertaisissa tilanteissa ne oppilaat, joi­den si­sa­ruk­set käyvät ko. koulua otetaan ensisijaisesti kouluun.

Yläkoulun osalta:

1. Oppilaan asuinkunta on Kouvola.

2. Kouluun otettavien oppilaiden kokonaismäärä ei saa ylittää vuosittain en­nal­ta sovittua oppilasmäärän ylärajaa. Toissijaiseen kou­luun ot­ta­mi­nen ei saa aiheuttaa lisäkustannuksia, mm. uusia ryh­mä­ja­ko­ja tai lu­ku­jär­jes­tys­muu­tok­sia.

3. Lisäksi opetusryhmien kokoa rajoittaa pedagoginen tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suus. Arvioitaessa pedagogista tarkoituksenmukaisuutta huo­mioi­daan oppilashuollolliset periaatteet, oppilaan erityisen ja tehostetun tuen tarpeet, eri kieli ja kulttuuritaustaisten oppilaiden tarpeet tai muu eri­tyi­nen tarve rajoittaa opetusryhmän kokoa (esim. työturvallisuus, työ­ti­lan koko tai tarkoituksenmukaisuus). Myöskään pedagogiset perusteet ei­vät saa kasvattaa kustannuksia kohtuuttomasti.

4. Koulun ja kodin etäisyys määrittää kouluun pääsemistä sil­loin, kun ha­ki­joi­ta on enemmän kuin sinne voidaan ottaa. Lähimpänä kou­lua asu­vat otetaan ensisijaisesti kouluun.

Päivitetty 23.1.2024

Sivun alkuun