Kouvola uudistaa kouluverkkoaan vuonna 2019 tehdyn kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Ohjaavina periaatteina ovat turvallinen, lapsen kasvua ja kehitystä tukeva oppimisympäristö ja palvelujen sijoittuminen keskeisille paikoille väestökeskittymiin. Palvelujen suunnittelun perustana on viisi perhekeskusaluetta: keskusta, Kuusankoski-Jaala, Koria-Elimäki, Valkeala ja Myllykoski-Inkeroinen.

Kouvolan perusopetuksen palveluverkkoa kehitetään oppilaslähtöiseksi, tiloja monikäyttöiseksi ja esi- ja alkuopetusta joustavaksi. Raskasta erityistä tukea pyritään keventämään ja tehostamaan.

Uudistustyö ei ole pelkkä kouluverkkoratkaisu, vaan sisältää linjauksia tulevaisuuden pedagogisista ratkaisuista, ottaa huomioon opetussuunnitelman vaatimukset, luontaiset lähikoulualueet, mutta myös vähenevät oppilasmäärät sekä tiukan taloustilanteen.

Uudistukseen sisältyy mittava määrä investointeja uusien koulujen rakentamiseksi sekä korjausinvestointeja. Palveluverkkopäätöksen mukaiset uudet koulut ovat pääosin yhtenäiskouluja, joissa on opetusta 1-9 vuosiluokkaan. Lisäksi on tarkasteltu koulujen hallinnollisia yhdistämisiä.

Kouluratkaisujen työstäminen on osa laajempaa, kymmenen vuotta kestävää opetuksen kehittämisprojektia. Kouluratkaisujen rinnalla pohditaan myös niiden vaikutuksia alueen asukkaisiin ja kaupungin muihin palveluihin sekä julkisen liikenteen tarpeeseen.

Toimenpiteitä päätöksen perusteella

Vuoden 2019 palveluverkkopäätöksen jälkeen kaupunki on investoinut uusiin, tilaratkaisuiltaan monipuolisempiin ja tekniikaltaan nykyaikaisempiin kouluihin Sarkolassa, Valkealassa ja Inkeroisissa. Marjoniemen yhtenäiskoulun osalta investointipäätökset ovat vielä auki.

Uudet tilat rakennetaan pääosin monitoimitiloiksi, joihin sijoittuu myös muita julkisia palveluja, kuten päiväkoti, kirjasto, nuorisotila, perhekeskuksen palveluja jne. Monitoimitalot tarjoavat myös iltakäyttömahdollisuuksia alueen eri toimijoille esimerkiksi harrastusten järjestämiseen.

Kouvolan ensimmäinen monitoimitalo avautui tammikuussa 2024 Valkealassa. Valkealan monitoimitalo – koko kylän keskus – Kouvolan kaupunki. Inkeroisiin rakenteilla olevan monitoimitalon on tarkoitus avautua syyslukukaudeksi 2025. Inkeroisten monitoimitalo – Kouvolan kaupunki.

Naukioon on suunnitteilla uusi Kuusankosken yhtenäiskoulu, joka avautuisi arvion mukaan vuonna 2027. Kuusankosken yhtenäiskouluun on tarkoitus yhdistää Naukion yhtenäiskoulu, Hirvelän koulu, Pilkanmaan koulu ja Kymintehtaan koulun yläkouluopetus sekä vaativan erityisen tuen oppilaita Kuusankoski-Jaala alueelta.

Päätökset ovat tarkoittaneet pienempien yksiköiden lakkauttamista, kuten Ummeljoen koulu vuonna 2020. Kouluja on myös yhdistetty hallinnollisesti.

Kesäkuussa 2023 kasvatus- ja opetuslautakunta päätti Pohjois-Valkealan, Sippolan ja Elimäki-Korian kouluratkaisuista (Pöytäkirja Dynasty tietopalvelussa). Päätöksen mukaan:

  1. Pohjois-Valkealaan rakennetaan pientenlasten talo ensi tilassa ja hanke lisätään investointipäätökseen
  2. Sippolaan rakennetaan pienten lasten talo (varhaiskasvatusyksikkö, esiopetus ja luokat 1-2). Investointipäätös tehdään vuonna 2025 alueen lasten määrän kehityksen perusteella. 3-6 luokkien oppilaat siirtyvät Inkeroisten yhtenäiskouluun uuden koulun valmistuttua.
  3. Elimäki-Koria-alueen oppilaille perustetaan yhtenäiskoulu Korialle, kun uuden koulun investointi valmistuu vuosina 2027-2028. Elimäellä jatkaa 1-6 luokkien koulu

Vuodesta 2025 alkaen kaupungin tulorahoitus heikentyy merkittävästi. Vuoden 2024 talousarvio päätöksenteon yhteydessä kaupungin valtuusto asetti miljoonan euron lisäsäästö vaatimuksen, josta kasvatuksen osuus on 0,25 miljoonaa euroa. Taloudellisesta tilanteesta ja ennustettua jyrkemmin laskevista oppilasmääristä johtuen palveluverkkopäätöksiä Pohjois-Valkealassa ja Pohjois-Kuusankoskella (Hirvelän koulu, Pilkanmaan koulu) tarkastellaan uudelleen alkuvuodesta 2024. Lisäksi päätetään kasvatuksen ja opetuksen järjestämisestä Utti-Kaipiainen alueella. Kokousasiakirjoihin voi tutustua Dynasty tietopalvelussa.

Asukasilta 15.1.2024 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon uudistamisesta Pohjois-Valkealassa

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee uudelleen Pohjois-Valkealan varhaiskasvatuksen- ja perusopetuksen eri järjestämisvaihtoehtoja 24.1.2024.

Kuntalaisilla on mahdollisuus ottaa kantaa järjestämisvaihtoehtoihin ennen asian käsittelyä. Asukasilta järjestetään Kääpälän koululla 15.1.2024 klo 18.00 (Töröntie 2, 46140 Vekaranjärvi). Tilaisuudessa esitellään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkomuutosta ja kuullaan kuntalaisia eri vaihtoehdoista kasvatuksen ja opetuksen järjestämiseksi Pohjois-Valkealassa muuttuneessa taloustilanteessa.

Tilaisuuden avaa kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Christa Carpelan. Palveluverkkouudistusta koskeviin kysymyksiin vastaavat kasvatuksen ja opetuksen viranhaltijat.

Syinä lasten määrän väheneminen ja laajat kiinteistöomistukset

Kouvolan perusopetuksen oppilasmäärä on vähentynyt radikaalisti. Vuonna 2009 luku oli 8575 ja vuonna 2022 6865 oppilasta. Ennusteen mukaan vuonna 2030 oppilasmäärä olisi 5334.
Kouvolan perusopetuksen oppilasmäärä on vähentynyt radikaalisti reilussa kymmenessä vuodessa ja kehitys näyttäisi jatkuvan samanlaisena. Lähde: Primustuki Kouvola

Kehitystyö jatkuu – erityinen tuki uudella tavalla

Tulevaisuudessa erityinen tuki suunnitellaan toteutettavaksi uudella tavalla. Erityisen vaativa tuki keskitettäisiin Kouvolan ydinkeskustaan ja jokaisella perhekeskusalueella toimisi alueellinen vaativan tuen osaamiskeskus. Kevyemmät tukiratkaisut tarjotaan koulukohtaisesti, kuten tähänkin asti. Näin saadaan kevennettyä erityisesti raskaamman tuen järjestämistä ja keskittämään osaamista. Ykkösasia on turvata lapsen tarvitsema tuki ja yhtenäinen koulupolku.

Visio lapsen tuesta Kouvolassa vuonna 2030 havainnollistaa, kuinka tuki sisältää seuraava alakohdat: rakenteet ja toimintaympäristö, lapsi, perheet ja henkilöstö.

Joustavaa esi- ja alkuopetusta

Kouvolassa on hyväksytty keväällä 2022 yhteinen opetussuunnitelma esi- ja alkuopetukseen, joka ohjaa joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintaa koko Kouvolassa. Yhteistä toimintaa on ystävä-, kaveri- ja kumppaniryhmissä riippuen yksiköiden fyysisestä välimatkasta. Yhteinen toiminta ja molemmin puolinen tutustuminen helpottavat lapsen kouluun siirtymistä.

Päivitetty 21.3.2024

Sivun alkuun