Palvelujen suunnittelun perustana on viisi perhekeskusaluetta: keskusta, Kuusankoski-Jaala, Koria-Elimäki, Valkeala ja Myllykoski- Inkeroinen. Suunnittelua ohjaavina periaatteina ovat turvallinen, lapsen kasvua ja kehitystä tukeva oppimisympäristö ja palvelujen sijoittuminen keskeisille paikoille väestökeskittymiin.

Päiväkotien suunnittelussa ja sijoittumisessa otetaan huomioon muun muassa päiväkotirakennusten kunto, edellytykset joustavan esi- ja alkuopetuksen järjestämiseen sekä varaudutaan hallitusohjelmasta aiheutuviin lisätarpeisiin. Sijoittumisessa ja perhepäivähoitajien rekrytoinnissa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös huoltajien asiointisuunnat.

Jokaisella alueella tarjolla eri palveluvaihtoehtoja

Eri perhekeskusalueilla tulee olla tarjolla monipuolisesti eri palveluvaihtoehtoja:

  • kaupungin omia päiväkoteja, perhepäivähoitoa ja yksityistä päiväkotitoimintaa
  • avointa varhaiskasvatusta, jota kehitetään edelleen eri alueita palvelevaksi
  • päiväkotibussi mahdollistaa palvelujen joustavan järjestelyn tilapäisessä tarpeessa

Pienten päiväkotien toiminnan jatkaminen tulee harkittavaksi, kun lasten määrä jää vähäiseksi. Koulujen tiloja hyödynnetään esiopetusryhmille silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.

Vuorohoito

Vuorohoidon järjestämisessä pyritään hoitopaikan pysyvyyteen ja ottamaan huomioon huoltajien työssäkäyntisuunnat, ettei päiväkotimatka kohtuuttomasti pidennä lapsen hoitopäivää. Tavoitteena on, että vuorohoitoa keskitetään varsinkin yö- ja viikonloppuhoidon osalta. Jokaisella perhekeskusalueella on kuitenkin vuoropäivähoitoa tarjoavia päiväkoteja.

Palveluverkkoa on tiivistetty

Palveluverkkoratkaisu on tuonut ja tuo tullessaan säästöjä, erityisesti käyttömenoissa, kuten henkilöstömenoissa. Palveluverkkoa tiivistetään edelleen.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymään päiväkotiverkon kehittämisselvitykseen sisältyy mm. seuraavia ratkaisuja:

Perusopetuksen kehittämisselvitykseen liittyvät edellä mainittujen lisäksi:

  • Sippolan päiväkodin tilojen saaminen asianmukaisiksi, esteettömiksi ja terveellisiksi.  Yhtenä ratkaisuvaihtoehtona on ns. pienten lasten talo, jossa olisi varhaiskasvatuksen lisäksi esi- ja alkuopetus, luokat 1.-2.
  • pohjois-Valkealan eli Vekaranjärven päiväkodin osalta on edellä mainittu ratkaisu myös pohdinnassa
  • Elimäki-Koria alueen kouluverkon ratkaisut eivät vaikuta Elimäen kirkonkylän varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseen. Mikäli Elimäki-Koria yhtenäiskoulu sijaitsee tulevaisuudessa Korian taajamassa, Napan lastentalo vapautuu mahdollisesti kokonaan varhaiskasvatuksen käyttöön.

Lautakunta päättää palveluverkosta

Kasvatus- ja opetuslautakunta nimesi elokuussa 2022 palveluverkon ohjausryhmän valmistelemaan palveluverkkoesityksen pohjois-Valkealan, Sippolan ja Elimäki-Korian alueiden osalta. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi kasvatus-ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Christa Carpelan.

Ohjausryhmän valmistelema esitys oli kasvatus- ja opetuslautakunnan päätettävänä 27.4.2023. Esitys perustuu 11.11.2019 ja 15.03.2021 kaupunginvaltuustossa hyväksyttyyn perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelmaan.

Lautakunta päätti ottaa aikalisän asian käsittelyyn. Lautakunnan jäsenet saivat kokouksessa lisätietoa mm. koulurakennusten kustannuksista nykyiseen tilanteeseen ja leasing-kustannuksiin verrattuna, rakennusten kunnosta ja kuljetusreiteistä.

Kuntalaiset voivat vaikuttaa palveluverkkoon ja sen kehittämiseen

Myös oppilaille, huoltajille ja muille kuntalaisille järjestetyn kyselyn tuloksiin tutustuminen vie odotettua enemmän aikaa. Kuulemiskysely päättyi maanantaina 24.4. Vastaajia oli 1450 ja esimerkiksi avoimien vastausten käsittely vaatii perehtymistä.

Puheenjohtajan Christa Carpelanin mukaan palveluverkkopäätös pyritään tekemään touko- tai kesäkuun lautakunnassa.

Tutustu lautakunnan asiakirjoihin sähköisessä tietojärjestelmässä Dynasty tietopalvelu : Kouvolan kaupunki.

Lasten, nuorten ja huoltajien mielipide palveluverkosta ja sen kehittämissuunnitelmista on tärkeä.

Kuntalaiset saivat ottaa kantaa seuraaviin asioihin vastaamalla kyselyyn:

  • Pienten lasten talo Pohjois-Valkealaan. Talossa toimisi varhaiskasvatus, esiopetus ja 1–2. luokat. Talo voisi toimia joko Kääpälän tai Tuohikotin alueella. Toisena vaihtoehtona on ohjata kaikki alueen oppilaat Valkealan yhtenäiskouluun ja järjestää varhaiskasvatus ryhmäperhepäivähoitona.
  • Pienten lasten talo Sippolaan. Talossa toimisi varhaiskasvatus, esiopetus ja luokat 1.–2. Sippolan alueen 3–6.-luokkalaiset ohjattaisiin Myllykosken ja Inkeroisten yhtenäiskouluihin.
  • Elimäki-Koria alueen yhtenäiskoulun sijainti; tulisiko sen sijaita Elimäen kirkonkylällä vai Korian taajamassa? Tällä hetkellä Korian alueen yläkoulun oppilaat ohjataan Elimäelle.

Kysely oli avoinna kaupungin verkkosivulla 13.-24.4.2023. Siihen pystyi vastaamaan myös huoltajien saaman Wilma-viestin kautta. Varhaiskasvatusikäiset Sippolassa ja Vekaranjärvellä vastasivat omaan kyselyynsä henkilöstön kanssa. Pienet lapset saivat ilmaista mielipiteensä myös ilmaisemalla näkemyksensä mm. piirtämällä tai askartelemalla.

Kyselyjen tulokset:

Päivitetty 28.4.2023

Sivun alkuun