Kouvola uudistaa kouluverkkoaan vuonna 2019 tehdyn kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Palveluverkkopäätöksen viimeiset koulut ovat nyt valmistelussa ja niitä käsitellään kasvatus-ja opetuslautakunnassa huhtikuussa 2023.

Palvelujen suunnittelun perustana on viisi perhekeskusaluetta: keskusta, Kuusankoski-Jaala, Koria-Elimäki, Valkeala ja Myllykoski-Inkeroinen. Ohjaavina periaatteina ovat turvallinen, lapsen kasvua ja kehitystä tukeva oppimisympäristö ja palvelujen sijoittuminen keskeisille paikoille väestökeskittymiin. Palveluverkkouudistusten jälkeenkin Kouvolassa tuotetaan runsaasti hyviä lähipalveluita.

Palveluverkkopäätökset valmistelussa pohjois-Valkealan, Sippolan ja Elimäki-Koria alueiden osalta

Kasvatus- ja opetuslautakunta nimesi elokuussa 2022 palveluverkon ohjausryhmän valmistelemaan palveluverkkoesityksen pohjois-Valkealan, Sippolan ja Elimäki-Korian alueiden osalta. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi kasvatus-ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Christa Carpelan.

Ohjausryhmän valmistelema esitys oli kasvatus- ja opetuslautakunnan päätettävänä 27.4.2023. Esitys perustuu 11.11.2019 ja 15.03.2021 kaupunginvaltuustossa hyväksyttyyn perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelmaan.

Lautakunta päätti ottaa aikalisän asian käsittelyyn. Lautakunnan jäsenet saivat kokouksessa lisätietoa mm. koulurakennusten kustannuksista nykyiseen tilanteeseen ja leasing-kustannuksiin verrattuna, rakennusten kunnosta ja kuljetusreiteistä.

Myös oppilaille, huoltajille ja muille kuntalaisille järjestetyn kyselyn tuloksiin tutustuminen vie odotettua enemmän aikaa. Kuulemiskysely päättyi maanantaina 24.4. Vastaajia oli 1450 ja esimerkiksi avoimien vastausten käsittely vaatii perehtymistä.

Puheenjohtajan Christa Carpelanin mukaan palveluverkkopäätös pyritään tekemään touko- tai kesäkuun lautakunnassa. Tutustu lautakunnan asiakirjoihin sähköisessä tietojärjestelmässä Dynasty tietopalvelu : Kouvolan kaupunki.

Kuntalaiset voivat vaikuttaa

Lasten, nuorten ja huoltajien mielipide palveluverkosta ja sen kehittämissuunnitelmista on tärkeä.

Kuntalaiset saivat ottaa kantaa seuraaviin asioihin vastaamalla kyselyyn:

  • Pienten lasten talo Pohjois-Valkealaan. Talossa toimisi varhaiskasvatus, esiopetus ja 1–2. luokat. Talo voisi toimia joko Kääpälän tai Tuohikotin alueella. Toisena vaihtoehtona on ohjata kaikki alueen oppilaat Valkealan yhtenäiskouluun ja järjestää varhaiskasvatus ryhmäperhepäivähoitona.
  • Pienten lasten talo Sippolaan. Talossa toimisi varhaiskasvatus, esiopetus ja luokat 1.–2. Sippolan alueen 3–6.-luokkalaiset ohjattaisiin Myllykosken ja Inkeroisten yhtenäiskouluihin.
  • Elimäki-Koria alueen yhtenäiskoulun sijainti; tulisiko sen sijaita Elimäen kirkonkylällä vai Korian taajamassa? Tällä hetkellä Korian alueen yläkoulun oppilaat ohjataan Elimäelle.

Kysely oli avoinna kaupungin verkkosivulla 13.-24.4.2023. Siihen pystyi vastaamaan myös oppilaiden ja huoltajien saaman Wilma-viestin kautta. Ylä- ja alakoululaiset vastasivat kyselyyn mahdollisuuksien mukaan oppituntien aikana. Alakoululaisille oli oma versio kyselystä. Myös varhaiskasvatusikäiset Sippolassa ja Vekaranjärvellä vastasivat omaan kyselyynsä henkilöstön kanssa.

Kyselyiden tulokset:

Palveluverkon kehittäminen jatkuu

Kouvolan perusopetuksen oppilasmäärä on vähentynyt radikaalisti. Vuonna 2009 luku oli 8575 ja vuonna 2022 6865 oppilasta. Ennusteen mukaan vuonna 2030 oppilasmäärä olisi 5334.
Kouvolan perusopetuksen oppilasmäärä on vähentynyt radikaalisti reilussa kymmenessä vuodessa ja kehitys näyttäisi jatkuvan samanlaisena. Lähde: Primustuki Kouvola

Kouvolan perusopetuksen palveluverkkoa kehitetään oppilaslähtöiseksi, tiloja monikäyttöiseksi ja esi- ja alkuopetusta joustavaksi. Raskasta erityistä tukea pyritään keventämään ja tehostamaan.

Uudistustyö ei ole pelkkä kouluverkkoratkaisu, vaan sisältää linjauksia tulevaisuuden pedagogisista ratkaisuista, ottaa huomioon opetussuunnitelman vaatimukset, luontaiset lähikoulualueet, mutta myös vähenevät oppilasmäärät sekä tiukan taloustilanteen.

Kouluratkaisujen työstäminen on osa laajempaa, kymmenen vuotta kestävää opetuksen kehittämisprojektia. Kouluratkaisujen rinnalla pohditaan myös niiden vaikutuksia alueen asukkaille ja kaupungin muihin palveluihin sekä julkisen liikenteen tarpeeseen.

Kohti yhtenäiskouluja

Uudistukseen sisältyy mittava määrä investointeja uusien koulujen rakentamiseksi sekä korjausinvestointeja.

Palveluverkkopäätöksen mukaiset uudet koulut ovat pääosin yhtenäiskouluja, joissa on opetusta 1-9 vuosiluokkaan. Lisäksi on tarkasteltu koulujen hallinnollisia yhdistämisiä.

Monikäyttöiset tilat palvelevat kaikkia kuntalaisia

Uudet tilat rakennetaan pääosin monitoimitiloiksi, joihin voi sijoittua myös muita julkisia palveluja, kuten päiväkoti, kirjasto, nuorisotila, perhekeskuksen palveluja jne. Monitoimitalot tarjoavat myös iltakäyttömahdollisuuksia alueen eri toimijoille esimerkiksi harrastusten järjestämiseen.

Kouvolan ensimmäinen monitoimitalo avautuu tammikuussa 2024 Valkealassa. Valkealan monitoimitalo – koko kylän keskus – Kouvolan kaupunki

Inkeroisiin on valmistumassa monitoimitalo kesällä 2025. Inkeroisten monitoimitalo – Kouvolan kaupunki

Erityinen tuki uudella tavalla

Tulevaisuudessa erityinen tuki suunnitellaan toteutettavaksi uudella tavalla. Erityisen vaativa tuki keskitettäisiin Kouvolan ydinkeskustaan ja jokaisella perhekeskusalueella toimisi alueellinen vaativan tuen osaamiskeskus. Kevyemmät tukiratkaisut tarjotaan koulukohtaisesti, kuten tähänkin asti. Näin saadaan kevennettyä erityisesti raskaamman tuen järjestämistä ja keskittämään osaamista. Ykkösasia on turvata lapsen tarvitsema tuki ja yhtenäinen koulupolku.

Visio lapsen tuesta Kouvolassa vuonna 2030 havainnollistaa, kuinka tuki sisältää seuraava alakohdat: rakenteet ja toimintaympäristö, lapsi, perheet ja henkilöstö.

Joustavaa esi- ja alkuopetusta

Kouvolassa on hyväksytty keväällä 2022 yhteinen opetussuunnitelma esi- ja alkuopetukseen, joka ohjaa joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintaa koko Kouvolassa. Yhteistä toimintaa on ystävä-, kaveri- ja kumppaniryhmissä riippuen yksiköiden fyysisestä välimatkasta. Yhteinen toiminta ja molemmin puolinen tutustuminen helpottavat lapsen kouluun siirtymistä.

Päivitetty 28.4.2023

Sivun alkuun