Palvelujen suunnittelun perustana on viisi perhekeskusaluetta: keskusta, Kuusankoski-Jaala, Koria-Elimäki, Valkeala ja Myllykoski- Inkeroinen.
Ohjaavina periaatteina ovat turvallinen, lapsen kasvua ja kehitystä tukeva oppimisympäristö ja palvelujen sijoittuminen keskeisille paikoille väestökeskittymiin.

Kouvola uudistaa kouluverkkoaan 20 koulun kokoiseksi kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.

Kaupungin toimialojen valmistelemat palveluverkkoesitykset on hyväksytty lautakunnissa. Kaupungin taloudellinen tilanne ja lisäsäästöjen tarve on kuitenkin pakottanut virkamiehet tarkastelemaan kaikkia kaupungin toimintoja ja palveluverkkoselvityksiä vielä tarkemmin. Palveluverkkouudistuksen jälkeenkin Kouvolassa tuotetaan runsaasti hyviä lähipalveluita.Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka esittää tarkennetun palveluverkkoesityksen kaupunginhallitukselle 28.10.2019. Lue lisää tarkennetuista palveluverkkoehdotuksista

Oppilasmäärien kehitys Kouvolassa
Kouvolan oppilasmäärä on vähentynyt radikaalisti kymmenessä vuodessa. Kehitys näyttäisi jatkuvan samanlaisena.

Perusopetusta kehitetään oppilas edellä

Kouvolan perusopetusta kehitetään oppilaslähtöiseksi, tiloja monikäyttöiseksi ja esi- ja alkuopetusta joustavaksi. Raskasta erityistä tukea pyritään keventämään ja tehostamaan. Kouvola uudistaa kouluverkkoaan 20 koulun kokoiseksi kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Nykyisin Kouvolassa on 34 peruskoulua.

Uudistustyö ei ole pelkkä kouluverkkoratkaisu, vaan sisältää linjauksia tulevaisuuden pedagogisista ratkaisuista, ottaa huomioon opetussuunnitelman vaatimukset, luontaiset lähikoulualueet, mutta myös vähenevät oppilasmäärät sekä tiukan taloustilanteen.

Kouluratkaisujen työstäminen on osa laajempaa, kymmenen vuotta kestävää opetuksen kehittämisprojektia. Kouluratkaisujen rinnalla pohditaan myös niiden vaikutuksia alueen asukkaille ja kaupungin muihin palveluihin sekä julkisen liikenteen tarpeeseen.

Tarkempaa tietoa 20 koulun mallista

Karttaan on merkitty 2018 Kouvolassa syntyneet lapset.

Kohti yhtenäiskouluja

Uudistukseen sisältyy mittava investointi 9 uuden koulun rakentamiseksi. Uudisrakentamisen investointien kustannusarvio on 125 miljoonaa euroa ja se jakautuu kymmenelle vuodelle. Muiden uuden palveluverkon koulujen osalta selvitään korjausinvestoinneilla. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Valkealan, Anjalan ja Sarkolan koulut rakennetaan ensimmäiseksi.

Kouluverkkoratkaisun uudet koulut ovat pääosin yhtenäiskouluja, joissa on opetusta 1-9 vuosiluokkaan. Matkalla 20 koulun malliin, yhdistetään pieniä kouluja alueen suurempiin kouluihin. Ensimmäisiksi yhdistettäviksi kouluiksi syksystä 2020 on kaavailtu Ummeljoen, Tehtaanmäen, Pilkanmaan sekä Kaipiaisten kouluja.

Monikäyttöiset tilat palvelevat kaikkia kuntalaisia

Uudet tilat tullaan rakentamaan pääosin monitoimitiloiksi, joihin voi sijoittua myös muita palveluja ja ne tarjoavat iltakäyttömahdollisuuksia eri toimijoille sekä liikunnan tarpeisiin. Myös järjestöt ja yhdistykset voivat hyödyntää tulevia tiloja.

Erityinen tuki uudella tavalla

Tulevaisuudessa erityinen tuki suunnitellaan toteutettavaksi uudella tavalla. Erityisen vaativa tuki keskitettäisiin keskustaan ja jokaisella perhekeskusalueella toimisi alueellinen vaativan tuen osaamiskeskus. Kevyemmät tukiratkaisut tarjotaan koulukohtaisesti kuten tähänkin asti. Näin saadaan kevennettyä erityisesti raskaamman tuen järjestämistä ja keskittämään osaamista. Ykkösasia on turvata lapsen tarvitsema tuki ja yhtenäinen koulupolku.

Joustavaa esi- ja alkuopetusta

Tulevaisuudessa esiopetuksen ja ensimmäisten luokkien opetuksen raja hämärtyy. Ikää enemmän merkitsee lapsen koulukypsyys, kehittyminen ja taidot. Koulun aloittamisen kynnys madaltuu ja lapsi voi käydä koulua omatahtisesti ja edetä omien taitojensa mukaan. Tämä edellyttää tiivistä yhteistä suunnittelua varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kesken. Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös lapsen lähipiirin kanssa.

Kouvola uudistaa kouluverkkoaan 20 koulun kokoiseksi kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Uudistukseen tarvittavaa toteuttamisohjelmaa on valmistellut virkamiestyöryhmä yhdessä Kasvatus- ja opetuslautakunnan kanssa. Työtä on tehty myös verkostomaisesti yhdessä eri toimijoiden kanssa. Oppilas- ja huoltajakyselyjen tuloksia on otettu huomioon ja työhön on osallistettu mm. nuorisovaltuusto.

Anna palautetta palveluverkkoselvityksestä

Päivitetty 14.10.2019