Aurinkovoima on maailmanlaajuisesti nopeimmin kasvava ja kehittyvä energiantuotantomuoto. Aurinkopaneelien teknisen kehityksen ja suotuisan auringon säteilymäärän myötä myös Suomessa on suunnitteilla paljon suuren mittakaavan aurinkovoimaloita, jotka voivat olla kooltaan kymmeniä tai jopa satoja hehtaareja. Teollisen mittakaavan aurinkovoimaloille ominaista on suuri pinta-alan tarve. Paneelien korkeus vaihtelee hankkeittain, tyypillisesti korkeus on kolmesta viiteen metriä.

Aurinkovoimaloita toteuttavat yritykset kartoittavat aurinkovoimaloille soveltuvia alueita ja käyvät maanomistajien kanssa taustakeskusteluja mahdollisesta kiinnostuksesta alueiden vuokraamisesta. Mahdollisen hankekokonaisuuden hahmottumisen jälkeen yritykset ovat yhteydessä kaupunkiin, mikäli hankekokonaisuuden suunnittelua jatketaan.

Asukkaiden kuuleminen

Hanketoimijat voivat järjestää omasta aloitteestaan asukkaille suunnattuja tiedotustilaisuuksia ennen varsinaisten lupahakemuksien tai aloitteiden jättämistä. Kouvolan kaupunki kannustaakin hanketoimijoita avoimeen ja riittävän ajoissa tehtävään vuorovaikutukseen. Ennakkotiedotustilaisuudet ovat hanketoimijoille vapaaehtoisia ja niissä hanketoimijat kertovat suunnitelmista niiden varhaisessa vaiheessa ennen virallisten lupaprosessien alkamista.

Varsinaisten lupahakemusten tai kaavoituksen tullessa vireille, vuorovaikutuksen järjestämisestä määrää maankäyttö- ja rakennuslaki ja tällöin näiden prosessien osalta tiedottamisvastuu on kaupungilla. Tavoitteena on, että hankkeissa ja niiden sijoittumisessa huomioidaan asukkaiden näkökulma.

Hankkeen eteneminen käytäntöön

Suuren mittakaavan aurinkovoimala tarvitsee rakennusluvan. Rakennuslupaa varten tarvitaan rakennusoikeus, joka voi muodostua voimalalle joko kaavoittamalla tai suunnittelutarveratkaisulla. Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki ei mahdollista yleiskaavan käyttämistä suoraan aurinkovoimaloiden rakennusluvan perusteena, joten vaihtoehtona on asemakaava.

Suunnittelutarvealueiden tarkoituksena on saada suunnittelun piiriin kaavoittamaton maankäyttö. Suunnittelutarvealueet osoitetaan rakennusjärjestyksessä tai yleiskaavassa. Ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa, tarvitaan pääsääntöisesti erillinen suunnittelutarveratkaisu, jossa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle. Suunnittelutarveratkaisun myönteisen päätöksen vaatimuksena on, että ratkaisu ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle. Kun suunnittelutarveratkaisu on myönteinen ja lainvoimainen, kunta voi myöntää hakijalle rakennusluvan. Kouvolassa suuren mittakaavan aurinkovoimaloiden suunnittelutarveratkaisuista päättää teknisen lautakunnan lupajaosto.

Suunnittelutarvealuetta koskevia säädöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Suuren mittakaavan aurinkovoimaloiden katsotaan kaavattomalla alueella aina vaativan tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa. Edellytyksenä suunnittelutarveratkaisun myöntämiselle on, että suunniteltu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle ja se on sopivaa mm. yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen kannalta. Tärkeää on arvioida ratkaisu myös maisemalliselta sekä luonnon tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämisen kannalta ja turvata alueen virkistyskäyttö.

Päivitetty 25.3.2024

Sivun alkuun