Valtuusto hyväksyi kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kansikuva, jossa neljä maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapiste Moonan työntekijää. Kolme naista ja yksi mies.

Kouvolan kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on lisätä kuntalaisten yhdenvertaisuutta. Kaupunki haluaa edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja ottaa sen huomioon päätöksenteossa, palvelutoiminnassa sekä fyysisessä ympäristössä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi suunnitelman 17.10. 2022.

Suunnitelman neljä tavoitetta ovat: 1) moninaisuus koetaan vahvuutena. 2) asukkailla on yhdenvertainen mahdollisuus saada kaupungin tuottamia palveluja ja vaikuttaa niiden suunnitteluun ja kehittämiseen tulemalla kuulluksi sekä antamalla palautetta. 3) kaupunkiympäristö on esteetön 4) yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus toteutuu Kouvolan kaupungin päätöksenteossa.

Kunnilla parhaat edellytykset edistää yhdenvertaisuutta

Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja painottaa, että kunnilla on parhaimmat yhteiskunnalliset edellytykset vaikuttaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen kuntalaisten arjessa ja lisätä näin hyvinvointia.

Kaupungin toiminta sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevissa asioissa perustuu perustuslakiin, tasa-arvolakiin ja yhdenvertaisuuslakiin. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa perusoikeudet kuuluvat saman sisältöisinä kaikille. Henkilöön liittyvät tekijät eivät saa vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin toimia tai saada palvelua tai tietoa kaupungin suunnitelmista ja päätöksistä. Kuntalaiset voivat vaikuttaa kaupungin asioihin ja heitä kuullaan päätöksenteossa ja palvelujen suunnittelussa. Päätöksenteon pohjaksi tehdään aina ennakkovaikutusten arviointi

Työtä yhdenvertaisuuden eteen on jo tehty monin tavoin ja se on huomioitu monessa nykyisessä suunnitelmassa. Kasvatus- ja opetuspalveluissa tasa-arvoa edistetään kaikessa toiminnassa, päätöksenteossa tehdään ennakkovaikutusten arviointi, kuntalaisia kuullaan monin tavoin ja neuvostot edistävät alueellisia ja väestöryhmittäistä yhdenvertaisuutta. Esteettömyys huomioidaan kaupungin investoinneissa sekä kaupunkiympäristön suunnittelussa ja saavutettavuus on huomioitu kaupungin viestinnässä.

Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen näkee suunnitelman tärkeänä. ”On tarpeellista, että kaupungissa on tehty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Se mahdollistaa kuntalaisen äänen kuulumista monella tasolla”, hän sanoo.

Kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu yhteistyössä toimialojen kanssa ja sen valmistelusta sekä seurannasta vastaa kaupungin hyvinvointipalvelut. Asiaa on esitelty nuorisovaltuustossa, vammaisneuvostossa, vanhusneuvostossa ja maahanmuuttoasioiden neuvostossa, joilta on saatu lausunnot suunnitelmasta. Suunnitelma kytkeytyy osaksi kaupunkistrategiaa sekä hyvinvointikertomusta.

Lisätietoja:
Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429 sanna-riitta.junnonen(a)kouvola.fi; Kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh 020 615 8026, liisa.kolari(a)kouvola.fi

Kouvolan kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Sivun alkuun