Ruovikosta lentoon -hankkeessa kunnostetaan lintuvesiä 

Ruovikosta lentoon -hankkeessa keskitytään lintuvesien ja rantojen elinympäristöjen tilan parantamiseen. Hankkeessa tehdään käytännön hoitotoimia, jotka edesauttavat linnustoa ja muuta luonnon monimuotoisuutta. Samalla saadaan arvokasta tietoa järviruo’on talvileikkuusta ja ruokomassan hyödyntämisestä sekä kehitetään eri toimijoiden yhteistyötä.

Järviruo'osta rakennettu lintujen pesimälauttaa peräkärrin päällä. Kuusi henkilöä ympärillä.
Ensimmäinen pesimälauttatyöpaja pidettiin Kouvolassa, Kettumäen kansanpuistossa 22.4.2022.

Vesi- ja kosteikkolinnuston tila on valtakunnallisesti heikentynyt. Monet ennen yleiset lintulajit, kuten haapana, punasotka ja suokukko ovat nykyisin uhanalaisia. Lintuvesien linnuston heikkeneminen johtuu pitkälti rehevöitymisestä ja sen aiheuttamasta umpeenkasvusta ja vedenlaadun heikkenemisestä. Umpeenkasvua voidaan ehkäistä niitoilla ja laidunnuksella, jolloin avoimuutta tarvitsevilla lintulajeilla on enemmän tarjolla sopivia elinympäristöjä. Kunnostus- ja hoitotoimilla parannetaan linnuston ohella myös monien muiden uhanalaisten kasvien ja hyönteisten elinmahdollisuuksia. 

Yhteistyöllä edistetään järviruo’on korjuun ja hyödyntämisen toimintamallia 

Ruovikosta lentoon -hankkeessa tärkeitä lintuvesiä hoidetaan kesä- ja talviaikaisilla järviruo’on niitoilla sekä kunnostamalla kosteikko- ja rantaluontoa. Kouvolassa kunnostettavat lintuvedet sijoittuvat Pyhäjärven pohjoisosan lahdille, Iitissä Urajärven Mukulanlahdelle ja Helsingissä Vanhankaupunginlahdelle ja Östersundomiin. Östersundomissa on myös tavoitteena rakentaa lintukosteikko Krapuojan suulle. 

Talvileikattu järviruoko on hyvälaatuista ja se sopii hyödynnettäväksi eri tarkoituksiin. Hankkeessa ruokomateriaalia testataan lintujen pesimälauttojen rakentamisessa sekä kateaineena vieraskasvilajien torjunnassa Kouvolan Maunukselanpuron alueella. Hankkeessa saadaan arvokasta tietoa talvileikkuiden onnistumisesta ja ruokomassan hyödyntämisen käyttökohteista.  

Hankkeen pääpartnerina ja rahoituksen hakijana toimii Helsingin kaupunki. Muut hankeosapuolet ovat Kouvolan kaupunki, Jaalan-Palojärven osakaskunta Kouvolasta sekä Lyöttilän yhteisen kalaveden osakaskunta Iitistä. Monen toimijan yhteistyön ansiosta hankkeessa saadaan lintuvesien hoidon lisäksi edistettyä järviruo’on korjuun ja hyödyntämisen toimintamallia, jota voidaan soveltaa niin pienen kuin suuren kunnan toiminnassa.   

Ensimmäiset pesimälautat rakennettu 

Hankkeessa järjestetään pesimälauttatyöpajoja, joissa rakennettavat lautat sijoitetaan kunnostettaville kohteille. Ensimmäinen pesimälauttatyöpaja pidettiin Kouvolassa 22.4.2022. Työpajassa rakennettiin kaksi pesimälauttaa, joista toinen sijoitettiin Mukulanlahdelle ja toinen Vanhankaupunginlahdelle. Kesän 2022 aikana saadaan arvokasta tietoa pesimälauttojen toimivuudesta seuraavien lauttojen suunnittelua ja rakentamista varten. Vuonna 2023 järjestetään pesimälauttatyöpaja Helsingissä, josta saadaan pesimälautta Pyhäjärvelle. 

Ruovikosta lentoon -hanke on ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman rahoittama. Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi – ja rantaluontoa. Lintuvesien osalta kunnostustoimenpiteet kohdennetaan ensisijaisesti Natura 2000 -verkoston lintudirektiivin mukaisille erityisille suojelualueille, joihin kuuluvat tärkeimmät lintuvesi- ja kosteikkokohteet. 

Hanke toteutetaan 1.1.2022-31.10.2023 välisenä aikana.    

Lisätietoja:  

Kouvolan hankekoordinaattori Tanja Kukkola, 020 615 9037, tanja.kukkola@kouvola.fi   

Vesialueen osakaskuntien puolesta Matti Järvinen, 0400 552 506, matti.a.jarvinen@hotmail.com 

Kuvia 22.4. pidetystä työpajasta Kouvolan kaupungin facebook-sivuilla 

Sivun alkuun