Kaupunki tuottaa jatkossakin lähipalveluita eri puolilla Kouvolaa – osa palveluista keskitetään

Kouvolan kaupungin talousarviota vuodelle 2024 valmistellaan kaupunginhallituksen kesäkuussa antaman kehyksen pohjalta. Kehys sisältää talouden sopeutustoimia 14 miljoonaa euroa ensi vuodelle ja 23 miljoonaa euroa vuodelle 2027. Kaupunki sopeuttaa toimintaansa, jotta sillä olisi varaa jatkossakin järjestää lakisääteiset peruspalvelunsa. Kaupunki myös investoi. Tavoitteena on, että tulevaisuuden palveluverkkoon kuuluvat palvelut ovat laadukkaita ja niiden tilat sekä rakennukset vastaavat nykyajan vaatimuksia.

Kouvolan kaupungin talousarviota vuodelle 2024 valmistellaan kaupunginhallituksen kesäkuussa antaman kehyksen pohjalta. Kehys sisältää talouden sopeutustoimia 14 miljoonaa euroa ensi vuodelle ja 23 miljoonaa euroa vuodelle 2027. Kaupunki sopeuttaa toimintaansa, jotta sillä olisi varaa jatkossakin järjestää lakisääteiset peruspalvelunsa. Kaupunki myös investoi. Tavoitteena on, että tulevaisuuden palveluverkkoon kuuluvat palvelut ovat laadukkaita ja niiden tilat sekä rakennukset vastaavat nykyajan vaatimuksia.

Kouvolan kaupungin talous tarvitsee tasapainottamista. Syynä ovat hyvinvointialueuudistukseen liittyvä valtionosuuksien aleneminen, laskevat verotulot ja raskaat palveluverkot.

 Kaupunginhallituksen asettama ohjausryhmä kartoitti keväällä keinoja talouden tasapainottamiseen. Kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa ensi vuodelle kehyksen, joka sopeuttaa kaupungin taloutta vuonna 2024 noin 14 miljoonalla eurolla ja vuonna 2027 noin 23 miljoonalla eurolla. Kehyksessä mainitaan joukko mahdollisia sopeuttamiskohteita. Listauksessa on kerrottu niiden vaikutus kaupungin talouteen vuonna 2027 (suluissa vuoden 2024 taso):

 • avustukset 2,1 M€ (2024 taso 1,2 M€)
 • kiinteistöt 2,2 M€ (2024 taso 1,4 M€)
 • palvelujen tuottamistavat 1,9 M€ (2024 taso 1,1 M€)
 • palveluverkot 4,2 M€ (2024 taso 0,1 M€)
 • taksojen ja maksujen korotukset 0,3 M€
 • digitalisaatio 0,2 M€
 • henkilöstökustannukset 2,2 M€ (2024 taso 1,4 M€)
 • kertaluonteiset myyntivoitot vuosittain 0,1−0,9 M€
 • rahoitustuotot 5 M€ (2024 taso 4 M€)
 • verojen korotus 5,3 M€ (2024 taso 4,5 M€).

Lisäksi kaupungin toimialat etsivät osana talousarviovalmistelua yhteensä 2 miljoonan euron lisäsäästöt vuodelle 2024. Lisäsäästötavoitteesta kohdistuu sivistyksen toimialaan 1,25 miljoonaa euroa, tekniikka ja ympäristö -toimialaan 0,5 miljoonaa euroa ja konsernipalveluiden toimialaan 0,25 miljoonaa euroa.

Peruspalvelut lähellä kuntalaista –  jää- ja uimahallit keskitetään

Kaupunginvaltuuston talousseminaari pidettiin 7. elokuuta, ja talousarvion valmistelua on jatkettu syyskaudella viranhaltijatyönä ja lautakunnissa. Valmistellut talousarvioesitykset käsitellään kaupungin toimielimissä syys–marraskuussa. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talous- ja henkilöstösuunnitelman sekä veroprosentit 13.11. 

– Kaupungin talousarvion valmistelu on tänä vuonna kenties keskimääräistä haastavampi tehtävä. Valmistelu käynnistyi ohjausryhmän kautta jo tammikuussa. Toivon, että tehty hyvä yhteistyö jatkuu, ja poliittiset ryhmät sitoutuneesti pohtivat osaltaan tiiviisti keinoja, joilla saamme kaupungin talouden tasapainoon. Näin saamme parhaan mahdollisen pohjan syksyn talousarviota koskevalle päätöksenteolle, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jouko Leppänen toteaa.

Talousarvion valmistelussa lähtökohtana on, että kaupunki järjestää jatkossakin lähipalveluita kahdeksassa taajamassa. Lähipalveluita ovat esimerkiksi varhaiskasvatus, alakoulut, kirjastopalvelut ja kuntopolut sekä lähiliikuntapaikat. Kehittämisen ja sopeuttamisen ohjausryhmässä kevätkaudella keskustellut kahdeksan taajamaa ovat: Elimäen kirkonkylä, Inkeroinen, Jaalan kirkonkylä, Koria, Kouvolan keskusta, Kuusankoski, Myllykoski ja Valkeala.

Osa palveluista järjestetään tulevaisuudessa keskitettyinä. Tämä koskee erityisesti laajaa väestöpohjaa palvelevia toimintoja, kuten jäähalleja ja uimahalleja.

Sopeuttamalla turvataan peruspalvelut ja parannetaan palvelujen laatua

– Toimenpiteillä – niin palveluja koskevalla kuin muullakin sopeuttamisella – turvaamme tasapainoisen talouden ja kohtuullisen veroprosentin. Sopeuttaminen vapauttaa resursseja myös palvelujen parantamiseen, kaupunginjohtaja Marita Toikka toteaa.

 Tavoitteena on, että tulevaisuuden palveluverkkoon kuuluvat palvelut ovat laadukkaita ja niiden tilat sekä rakennukset vastaavat nykyajan vaatimuksia. Esimerkiksi perusopetuksessa rakenteellisten muutosten tuoma tehostaminen antaa tulevina vuosina mahdollisuuden suunnata resurssia sisällöllisiin parannuksiin. Digitaaliset ratkaisut monipuolistavat osaltaan tarjontaa. Toinen esimerkki on uusi uimahalli, joka monipuolistaa kuntalaisten palveluja.

– Kaupungin tulevaisuuden panostukset kohdistuvat strategiamme mukaisesti erityisesti lapsiin ja nuoriin. Heiltä myös säästetään vähemmän. Esimerkiksi lasten ja nuorten liikuntapaikkamaksujen korottamista ei suunnitella, Toikka toteaa.

Hän muistuttaa, että sopeuttamistyötä tarvitaan, jotta kaupungilla on varaa tuottaa jatkossakin lakisääteiset peruspalvelunsa: Kesäkuussa hyväksytyn talousarviokehyksen mukaan talous tasapainottuu suunnittelukaudella 2024–2027, mutta tämä edellyttää, että kehykset sisältämät toimenpiteet tai niitä vastaavat toimet viedään käytäntöön.  Tulevat vuodet edellyttävät tiukkaa resurssien hallintaa. Lisäksi esimerkiksi korko-, työllisyys-, indeksi- ja yleinen taloudellinen kehitys luovat epävarmuutta.  Erittäin haasteellisesta taloustilanteesta kertoo osaltaan se, että vaikka ensi vuoden talousarviokehykseen sisältyy merkittävästi sopeuttamistoimenpiteitä, on tulos edelleen 13 miljoonaa euroa negatiivinen. Elokuun lopussa päivitetyt valtionosuuslaskelmat lisäävät sopeuttamistarvetta entisestään.

Syitä tilanteeseen on useita: Resursseja vähentää sote-uudistukseen kytkeytyvä valtionosuuksien lasku. Kouvolan väestö vähenee ja ikääntyy, mikä vähentää verotuloja ja valtionosuuksia.

– Palveluverkkojen sopeuttamista puoltaa talouden lisäksi se, että palveluverkkomme eivät vastaa kouvolalaisten tulevia palvelutarpeita. Kun väki vähenee ja vanhenee, on voitava tarkastella myös sitä, missä ja miten palveluja tuotetaan, Toikka sanoo.

Kaupunki investoi

Kaupunki tekee säästämisen rinnalla investointeja, jotka tuottavat käyttötaloussäästöjä ja lisäävät elinvoimaa. Esimerkkejä säästöjä tuovista investoinneista ovat koulut, päiväkodit ja uimahalli, jotka tehostavat henkilöstön käyttöä ja vähentävät rakennusten ylläpitokustannuksia. Kaupunki haluaa kehittää myös yrityksille tarjottavaa tonttituotantoa, Käyrälampea ja teatteria. Lisäksi kaupunki pyrkii kehittämään koulutustarjontaansa muun muassa yliopisto-opetusta lisäämällä.

– Kouvolan investoinnit ovat väestöpohjaan nähden valtakunnallisesti varsin maltillista tasoa, Toikka sanoo.

 Hän toteaa, että Kouvola kehittää palveluja yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Työhön otetaan mukaan laajalla rintamalla kouvolalaiset ihmiset – niin kuntalaiset, yritykset, yhdistykset kuin kaupungin henkilöstökin.

Nostoja talousarviovalmistelusta – kokonaisuus syyskuun lautakuntien esityslistoilla

 Tiedotteessa on alla kuvattu yksityiskohtaisemmin kaupungin vuoden 2024 talousarviovalmistelun sisältöä. Kunkin toimialan tai palvelukokonaisuuden osalta on nostettu esiin esimerkkejä esitettävistä toiminnan muutoksista ja kehitystyöstä.

Toimialojen talousarvioesitykset ovat luettavissa kokonaisuudessaan kaupungin verkkosivuilla Dynasty-tietopalvelussa julkaistavilta toimielinten esityslistoilta:

 • liikunta- ja kulttuurilautakunta kokoontuu 20.9. (esityslista julkaistaan 14.9.)
 • tekninen lautakunta kokoontuu 20.9. (esityslista julkaistaan 14.9.)
 • kasvatus- ja opetuslautakunta kokoontuu 27.9. (esityslista julkaistaan 21.9.)
 • kaupunginhallitus kokoontuu 16.–17.10. ja tässä kokouksessa käsitellään myös konsernipalveluiden talousarvio (esityslista julkaistaan 12.10.)

Kasvatuksen ja opetuksen toiminnan muutoksia vuonna 2024

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus järjestää ja tuottaa muun muassa perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja varhaiskasvatuksen palvelut sekä nuorisopalvelut.

Kaupunki panostaa strategiansa mukaisesti lapsiin ja nuoriin. Kasvatuksen ja opetuksen painopisteet ovat vahvan kasvatuksen ja opetuksen turvaaminen. Henkilöstön hyvinvointia viedään edelleen eteenpäin työkykyjohtamisen ja henkilöstön koulutuksen edistämisen kautta. Pedagogisia ratkaisuja kehitetään vastaamaan tämän päivän arjen haasteisiin. Lukiokoulutuksen kilpailukyky turvataan parantamalla yhteissuunnittelun kautta tehostamalla kurssitarjontaa. Korkea-asteyhteistyö, yrittäjyyskasvatus, kansainvälisyys sekä urheilulukio ovat lukiokoulutuksen painotuksia.

Kasvatuksessa ja opetuksessa edistetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia muun muassa yhteisöllisen opiskeluhuollon ja muun hyvinvointityön toimin. Esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa toimivien hyvinvointitutoreiden tehtävänkuviin ei olla valmisteltujen talousarvioesitysten mukaan puuttumassa, vaikka työ ei ole lain velvoittamaa. Myös lasten ja nuorten liikkumista pyritään lisäämään. Kestävä kehitys ja ympäristö- ja luontokasvatus ovat tärkeitä ja merkityksellisiä tulevaisuustaitoja.

Palveluverkkojen kehittäminen jatkuu. Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudessa on haettu säästöjä kehittämällä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palveluverkkoa. Kaupunki on investoinut uusiin, tilaratkaisuiltaan monipuolisempiin ja tekniikaltaan nykyaikaisempiin tiloihin muun muassa Sarkolassa, Valkealassa, Inkeroisissa ja Kuusankoskella, mikä on tarkoittanut ja tarkoittaa pienempien yksiköiden lakkauttamista. Viimeisimpänä on päätetty Pohjois-Valkealan, Sippolan ja Elimäki-Korian kouluratkaisuista. Kaunisnurmen päiväkodin ja Marjoniemen yhtenäiskoulun osalta investointipäätökset ovat vielä auki.

 Sivistyksen toimialalle on talousarviokehykseen sisältyvien säästötavoitteiden lisäksi jyvitetty 1,25 miljoonan euron lisäsäästötavoite. Tästä 0,9 miljoonaa euroa kohdistuu kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuteen ja 0,35 miljoonaa euroa liikunnan ja kulttuurin palveluihin. Kasvatuksen ja opetuksen lisäsäästötavoitetta esitetään katettavan palveluihin kaavailluilla muutoksilla, kuten kohdentamalla koulujen tuntikehystä oppilasmäärien mukaisesti ja kouluverkkoratkaisuin, jotka tuodaan esille kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviokokouksessa syyskuun lopussa. Haanojan kirjaston tilat on suunniteltu otettavan varhaiskasvatuksen käyttöön, jolloin voidaan luopua kahdesta ulkoisesta vuokratilasta.

Liikunta- ja kulttuuripalveluiden toiminnan muutoksia vuonna 2024

Kaupungin liikunta- ja kulttuuripalvelut edistävät monipuolisesti kuntalaisten hyvinvointia. 

Kouvolassa esimerkiksi panostetaan jatkossakin matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksiin. Uimahallimaksut esitetään pidettäväksi ennallaan. Myöskään lasten ja nuorten liikuntapaikkamaksuja ei haluta korottaa.

Keskustaan tuo elinvoimaa pääkirjaston uudistushanke. Tavoitteena on tehdä erityisesti lapsia ja lapsiperheitä houkutteleva matalan kynnyksen kokoontumistila jokapäiväiseen käyttöön.

Kouvolan teatterin peruskorjaus- ja laajennushanke jatkuu suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tämänhetkisen arvion ja investointiohjelman mukaan uusi teatterikokonaisuus valmistuu vuonna 2028.

 Tiettyjä laajaa väestöpohjaa edellyttäviä liikunnan palveluja esitetään keskitettäviksi:

 • Uimahallipalvelut tuotetaan vuodesta 2027 lähtien uudessa keskustan Urheilupuistoon rakentuvassa uimahallissa. Tämän mahdollistavana säästöesityksenä on, että uuden uimahallin avautuessa Kuusankosken, Valkealan ja Inkeroisten uimahallit suljetaan. Esitys pienentäisi kaupungin menoja 1,16 miljoonalla eurolla vuodessa. (poistot ja investointitarve huomioitu)
 • Jäähallipalvelut tuotetaan Kouvolan keskustan, Valkealan ja Kuusankosken jäähalleissa. Tämän mahdollistavana säästöesityksenä on, että Inkeroisten jäähalli lakkautetaan ja puretaan vuonna 2027. Esitys pienentäisi kaupungin menoja 314 000 eurolla vuodessa.

Yhden uimahallin mallia puoltaa se, että Kouvolan uimahallipalvelut ovat siinäkin valtakunnallisesti vertaillen vähintäänkin hyvää keskitasoa. Uusi halli tarjoaa kuntalaisille nykyaikaiset tilat ja monipuoliset palvelut.

Jäähallien osalta verkkotarkastelua on tehty perustuen muun muassa käyttäjämääriin ja kiinteistöjen korjausvelkaan. Yhden jäähallin sulkemisen jälkeen Kouvolassa on edelleen jäähallitilaa kansallisen keskitason verran. 

Kulttuuripalveluihin ja vapaaseen sivistystyöhön esitetään ensi vuodelle muun muassa alle listattuja muutoksia. Säästöt toteutuisivat porrastetusti taloussuunnittelukaudella 2024–2027:

 • Kansalaisopistopalvelut järjestetään Kouvolan kansalaisopistossa. Asiaan liittyvä säästöesitys: Kymenlaakson Opiston ostopalveluraha poistetaan, mikä pienentää kaupungin menoja 110 000 euroa vuodessa. Lisäksi tarkoituksena on tutkia mahdollisuutta perustaa vapaan sivistystyön toiminta uudelleen niin, että muodostuu maakunnan laajuinen yhtiömuotoinen toimija. 
 • Kirjastojen palveluverkkoa päivitetään. Asiaan liittyy kolme säästöesitystä: Haanojan kirjaston lakkauttaminen ja tilojen ottaminen varhaiskasvatuksen käyttöön, Korian kirjaston toiminnan siirto Korian yhtenäiskoulun yhteyteen ja Elimäen kirjaston toiminnan siirto koulun yhteyteen. Esitysten tuomat käyttötaloussäästöt ovat vuoteen 2027 mennessä vuositasolla yhteensä 480 000 euroa edellyttäen, että Haanojan kirjaston tilat otetaan varhaiskasvatuksen käyttöön.
 • Kaupungin myöntämiin kulttuuriavustuksiin on varattu vuoden 2023 talousarviossa 2 830 000 euroa.  Summaan on valmisteltu ensi vuodelle 314 000 euron leikkauksia, mikä merkitsisi Kouvolan teatterin ja Pohjois-Kymen musiikkiopiston tukien sekä harkinnanvaraisten kulttuuriavustusten pienenemistä. Anjalankosken teatterin ja Kuusankosken teatterin tuet putoaisivat nolliin. Kymenlaakson orkesterin tuki loppuisi kokonaan vuonna 2026, kun nykyinen sopimus Kotkan kanssa päättyy.

Tekniikka ja ympäristö -toimialan toiminnan muutoksia vuonna 2024

Tekniikka ja ympäristö -toimiala keskittyy investoinneissaan ensi vuonna yhä enemmän infran korjausinvestointien toteuttamiseen ja korjausvelan hillintään. Uusinvestoinnit painottuvat yritystontit-kärkihankkeeseen, jolla kasvatetaan yritysten toimintaedellytyksiä Kouvolassa sekä Käyrälammen kehittäminen -kärkihankkeeseen, joka jatkuu vuonna 2024 tänä vuonna päätetyillä investoinneilla.

 Tekniikka ja ympäristö -toimialan merkittävimpiä kehittämistoimenpiteitä on ruokapalveluiden palveluverkon uudistaminen ja tuotannon keskittäminen tulevaisuudessa uuteen keskuskeittiöön. Tavoitteena on, että siellä tuotetaan noin 90 % kaupungin päiväkotien ja koulujen ruoasta, jolloin ruoan valmistaminen on mahdollista tehdä noin 430 000-500 000 euroa kustannustehokkaammin kuin nykyisellä toimintamallilla.

 Toimiala päivittää vielä vuonna 2023 yhdyskuntatekniikan palveluiden laatutasoa. Päivitykset koskevat liikennealueiden talvikunnossapitoa sekä viheralueiden hoitoa, ja niille on vuoden 2024 talousarviovalmistelussa asetettu yhteensä 390 000 euron säästötavoite. Lisäksi yhdyskuntatekniikan palveluverkkoa tullaan supistamaan leikkialueiden ja koirapuistojen osalta.

 Toimiala keskittyy jatkossa nykyistä enemmän tuottamaan ei-lakisääteisiä palveluitaan osittain ostopalveluina. Palveluiden eläkepoistumaa korvataan palveluiden ostoilla esimerkiksi osassa kiinteistönhoidon ja puhtauspalveluiden sekä korjaamon tehtäviä. Toimiala keskittyy jatkossa avustusten jakamisessa pelkästään yksityistieavuksiin.

 Tekniikka ja ympäristö -toimialalle on talousarviokehykseen sisältyvien säästötavoitteiden lisäksi jyvitetty kahden miljoonan euron kaupunkitasoisesta lisäsäästötavoitteesta 0,5 miljoonaa euroa. Lisäsäästöjä esitetään toteutettavaksi vähentämällä toimialan ei-lakisääteisiä palveluita. Tämä tarkoittaisi yksityistieavustusten vähentämistä nykyisestä 550 000 eurosta 200 000 euroon vuodessa sekä joukkoliikenteen palvelutason laskeminen loppuvuonna 2024 siten, että säästöjä saataisiin kerättyä yhteensä 150 000 euroa vuoden 2024 osalta.

Konsernipalveluiden toiminnan muutoksia vuonna 2024

Konsernipalvelut tukee ja ohjaa kaupunkiorganisaation toimintaa. Toimiala esimerkiksi hoitaa keskitetysti koko kaupungin hallinto-, henkilöstö-, talous-, tietohallinto-, hankinta- sekä viestintä- ja markkinointipalvelut. Se myös edistää toimenpiteillään Kouvolan elinvoimaa.

Kaupunki keskittyy talousarviovuonna 2024 seuraaviin strategisiin painopistealueisiin ja kehittää toimintaansa niiden mukaisesti:

 • Kaupunkikeskustan kehittäminen
 • Matkailutoimialan ja tapahtumallisuuden kehittäminen
 • Digitalisaation edistäminen
 • Yritystonttien tarjonnan lisääminen ja sijoittumismarkkinointi
 • Lukiokoulutuksen kilpailukyvyn kehittäminen
 • Korkeakoulutuksen kehittäminen Kouvolassa
 • Liikkuva Kouvola – kehityskokonaisuus
 • Kulttuurikorttelin kehittäminen.

Konsernipalveluissa tämä merkitsee panostuksia erityisesti kaupungin digitalisaation edistämiseen ja prosessien kehittämiseen seuraavan kahden vuoden aikana. Tällä parannetaan asiakaspalvelua ja mahdollistetaan henkilöstösäästöjen toteutuminen. Yhteistyöhön panostetaan myös korkeakoulutuksen osalta ja tämä tulee näkymään opiskelijoiden määrän kasvuna. Edunvalvontatyötä toteutetaan edunvalvontasuunnitelman mukaisesti ja etenkin Itäradan suunnittelutyö jatkuu maan hallitusohjelman mukaisesti. Matkailun kehittäminen jatkuu ja Käyrälammen alue kehittyy kaupunkilaisten olohuoneeksi ja tapahtumien järjestämisen alustaksi. Ensi vuoden painopistealueisiin kuuluu myös 1.1.2025 toteutuvaan TE-palvelujen uudistukseen valmistautuminen ja energiatehokkuuden parantaminen kaupungin kiinteistöissä.

Konsernipalveluiden toimialalla valmistellut sopeuttamistoimet kohdistuvat muun muassa avustuksiin, palvelujen tuottamiseen ja osinkotuottoihin.

Merkittävimpänä valmisteltuna toimenpiteenä on kaupungin elinkeinoyhtiö Kouvola Innovation Oy:n (Kinno) palvelusopimuksen leikkaaminen siten, että Kinnon palvelusopimus pienenisi ensi vuonna nykyisestä noin 2,3 miljoonasta eurosta 0,5 miljoonalla eurolla ja vuonna 2025 0,5 miljoonalla eurolla, jolloin pysyvä vähennys olisi yhteensä miljoona euroa.

Digitalisaatiolla tavoitellaan 200 000 euron säästöjä vuodesta 2025 alkaen.

Konsernipalveluiden toimialalla on varattu vuoden 2023 talousarviossa kaupungin päätösvallassa oleviin avustuksiin 2,4 miljoonaa euroa. Summaan on valmisteltu ensi vuodelle noin 0,5 miljoonan euron leikkausta, jonka toteuduttua avustusten määrä olisi vuoden 2024 talousarviossa noin 1,7 miljoonaa euroa. Säästöt kohdistuisivat muun muassa hankerahoituksiin, hyvinvoinnin järjestörahoitukseen ja yhteisötiloihin (Pointin toiminnan siirto Porukkatalolle).

Kiinteistöjen purulla, myynnillä ja energiatehokkuusinvestoinneilla etsitään merkittäviä säästöjä ylläpitokustannuksista.

Valmisteltuun sopeuttamiseen sisältyy yhteensä koko kaupungin tasolla erillisiä, palveluverkkoihin ja muihin toimenpiteisiin sisältymättömiä henkilöstösäästöjä ensi vuonna 1,4 milj. euroa (2,4 milj. euroa vuonna 2027). Tästä konsernipalveluiden osuus on 0,5 miljoonaa euroa. Henkilöstösäästöjä tavoitellaan muun muassa sairauspoissaolojen vähentämisellä, työkyvyttömyyseläkekustannuksien alentamisella sekä eläke- ja muun henkilöstöpoistuman hyödyntämisellä.

Lue lisää infosivuilta: kouvola.fi/taloustasapainoon

Kaupungin vuoden 2024 talousarvion käsittelyaikataulu

 • 29.9. mennessä: Lautakunnat käsittelevät 1. kerran talous- ja henkilöstösuunnitelmaesityksen
 • 11.10. kaupunginvaltuuston talousarvioseminaari
 • 16.–17.10. kaupunginhallitus käsittelee 1. kerran talousarvion ja -suunnitelman
 • viikot 43 ja 44 lautakunnat käsittelevät tarvittaessa talous- ja henkilöstösuunnitelmaesityksen 2. kerran
 • 6.11. kaupunginhallitus käsittelee 2. kerran talousarvion ja -suunnitelman. Lisäksi käsittelyssä veroprosentit.
 • 13.11. kaupunginvaltuusto hyväksyy talous- ja henkilöstösuunnitelman sekä veroprosentit
 • 11.12. kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
Sivun alkuun