Kaupunginvaltuustossa 14.2.2022 käsiteltäviä asioita

puheenjohtajan nuija

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 14.2.2022 mm. seuraavia asioita: Edunvalvontasuunnitelma 2022-2025, Kouvolan kaupungin asuntopoliittiset linjaukset, maankäytön toteuttamissuunnitelma 2022 sekä kaavoituskatsaus ja –ohjelma 2022.

Seuraa valtuuston kokousta verkossa suorana 14.2.2022 klo 17 alkaen kaupungin YouTube-kanavalla.

Edunvalvontasuunnitelma 2022–2025

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee 14.2.2022 kaupungin ensimmäistä edunvalvontasuunnitelmaa. Edunvalvonnalla tarkoitetaan vaikuttamista päätöksentekoon kohteissa, jotka eivät ole suoraan kaupungin päätäntävallassa. Edunvalvonnan tavoitteena on varmistaa Kouvolan kaupungin etu, alueen elinvoima ja kuntalaisten hyvinvointi.

Keskeiset edunvalvonnan teemat ovat: Yritykset, työpaikat ja osaaminen, Liikenneväylät ja maankäyttö sekä Hyvinvointi ja näissä läpileikkaavana teemana vihreä siirtymä eli vaikuttaminen keinoihin kohti hiilineutraalia Kouvolaa 2030. Teemojen alla on yksilöityjä edunvalvontakohteita.

Suunnitelmassa on määritelty keskeisimmät edunvalvontakohteet lyhyellä aikavälillä eli taloussuunnittelukaudella (1–4v). Pitkän aikavälin (4–10v) edunvalvontakohteet määritellään keväällä 2022 kaupunkistrategian kirkastuksen yhteydessä. Näiden edunvalvontakohteiden vaikuttavuus mitataan pidemmällä aikavälillä, jopa 20–30 vuoden kuluttua.

Edunvalvontasuunnitelma hyväksytetään kaupunginhallituksessa vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä ja sen toteutumista seurataan säännöllisesti kaupunginhallituksessa ja tuodaan valtuustolle tiedoksi vuosittain.

Edunvalvontasuunnitelma 2022–2025 ja siihen liittyvät edunvalvontakortit ovat asiakohdan oheismateriaalina (Dynasty).

Lue edunvalvontasuunnitelmasta aiemmin laadittu tiedote.

Lisätietoja:

 • kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh. 020 615 8026, liisa.kolari(a)kouvola.fi;
 • kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(a)kouvola.fi;
 • apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä Edunvalvontasuunnitelman 2022–2025 tiedoksi.

Kouvolan kaupungin asuntopoliittiset linjaukset

Kouvolan ensimmäinen asuntopoliittinen ohjelma-asiakirja on laadittu alkuvuonna 2021 ohjaamaan maankäyttöä ja asuntotuotantoa. Loppusyksyllä 2021 käsittelyä on syvennetty valtuustoryhmiltä kerätyllä palautteella. Palautetta saatiin viideltä valtuustoryhmältä, joiden nojalla asiakirjaa on kehitetty ja selkiytetty. Tämän jälkeen liitteenä olevaan asiakirjaan on saatu lausunto Kuntaliitolta. Seuraavassa on tiivistetty lausunnon arviota.

Kuntaliiton mukaan Kouvolan asuntopolitiikkaa ei voi verrata niiden kaupunkien kanssa, joissa väestö kasvaa. Kouvola on löytänyt tavan linjata asuntopolitiikkaa ja sen toimenpiteitä määrällisen asuntotuotantoperspektiivin sijaan asuinympäristöjen kautta. Tämä toimii hyvin, on uskottavaa ja luo optimistisen tulevaisuuskuvan Kouvolasta asumisympäristöinä.

Ohjelmatekstissä paikkaperustainen ja yleistettävissä oleviin trendeihin perustuva kehittäminen ovat erittäin hyvässä tasapainossa. Kouvola ei näyttäydy asiakirjassa vähenevän väestön alueena vaan osana kansallista ja kansainvälistä kehitystä. Linjaukset perustuvat SYKE:n vyöhyke-erotteluun, mikä antaa objektiivisen perustan asuinympäristöjen tarkastelulle. Keskustan sisempi vyöhyke ja kaupungin kehysalueen pitovoima on fakta, johon linjausten sisältö onnistuneesti varaa.

Kiinnostus etätyöskentelyyn ja sen tuomaan liikkumavaraan nousee esiin. Se kertoo etätöiden vahvasta nosteesta, jota koronapandemian väistyminen tuskin tulee hetimmiten heikentämään. Linjausten kolmen vyöhykkeen tulevaisuuskuvat kertovat Kouvolan tarjoumasta konkreettisesti. Toimenpiteet, kuten maanhankinta, kaavoitus ja vuokrataloyhtiön uustuotanto tai sopeuttaminen realisoituvat kunkin vyöhykkeen tarjouman kautta.

Lukija ymmärtää, että määrälliset tavoitteet eivät tule ensin, vaan optiot asuntotuotannolle realisoituvat kunkin vyöhykkeen kontekstissa. Timo Aron yleistettävissä olevien trendikuvausten käyttö kiinnittää Kouvolassa näkyvät trendit osaksi yleisempiä muutostrendejä ja samalla Kouvolan kiinnostavaksi osaksi koko maan kehitystä.

Lue aiemmin laadittu tiedote koskien asuntopoliittisia linjauksia.

Lisätietoja:

 • apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi,
 • kehittämispäällikkö Katariina Valtonen, puh. 020 615 7033, katariina.valtonen(at)kouvola.fi,
 • kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh. 020 615 8026, liisa.kolari(at)kouvola.fi,
 • asumisen erityisasiantuntija Laura Hassi, laura.hassi(a)kuntaliitto.fi

Asiakohdan liitteenä kaupunginhallituksen 17.1.2022 päätöksen mukaisesti päivitetty Kouvolan kaupungin asuntopoliittiset linjaukset ja kehittämissuunnitelma 2022 – 2030.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä asuntopoliittiset linjaukset 2030 siten, että kehittämissuunnitelma 2022 – 2030 -asiakirjasta poistetaan sivulta 6 otsikon 1.3 alta kappaleen ensimmäinen lause: ”Kaupunkistrategian merkittävimpänä mittarina on asukasmäärä, jonka tavoite on 90 000 vuonna 2030.”

Maankäytön toteuttamissuunnitelma 2022

Maankäytön toteuttamissuunnitelmalla (Mato) ohjataan Kouvolan kaupungin maankäytön toteuttamista seuraavien 5 vuoden aikana. Suunnitelmalla sovitetaan yhteen ja aikataulutetaan kaavoitus, maanhankinta, yhdyskuntatekniikan rakentaminen, tonttien luovutus ja taloussuunnittelu eli varmistetaan toimialan ja päätöksentekijöiden yhteinen näkemys maankäytön toteuttamisessa. Samalla sitoutetaan toimiala ja päätöksentekijät tavoitteiden toteuttamiseen.

Suunnitelman tavoitteena on:

 • Edistää tonttituotannon jatkuvuutta, suunnitelmallisuutta ja ennakoitavuutta.
 • Parantaa kaupunkistrategian mukaisesti elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvua, erityisesti yritysten kasvumahdollisuuksia.

Maankäytön toteuttamissuunnitelma tuottaa lähtökohdat vuosittaiselle kaavoitusohjelmalle, maanhankinnalle ja investointiohjelmalle. Suunnitelmassa määritellään vuotuiset tavoitteet asuin- ja yritystonttituotannolle, ajoitetaan tonttituotanto.

Seuraavien viiden vuoden aikana Kouvolan kaupunki kaavoittaa ja rakentaa luovutettavaksi arviolta reilut 200 pientalotonttia omistamalleen maalle. Tavoitteena on kohdistaa uudet tontit alueille, joilla on ollut eniten kysyntää. Tarjonnassa korostuu joukkoliikenteen ja palveluiden järjestämisen kannalta edulliset alueille keskeisellä kaupunkialueella.

Viiden vuoden suunnitelman vaikutuksia kuntalaisiin, yrityksiin, organisaatioon ja henkilöstöön sekä kuntatalouteen on arvioitu ennakkovaikutusten arvioinnilla. Vaikutuksia ympäristöön ei arviointiin kuulu, koska ympäristövaikutukset arvioidaan kohdekohtaisesti alueiden kaavoitusvaiheessa.

Maankäytön toteuttamissuunnitelma päivitetään vuosittain. Se käsitellään teknisessä lautakunnassa ja hyväksytään kaupunginhallituksessa sekä viedään valtuustoon tiedoksi.

Maankäytön toteuttamissuunnitelma 2022 on asiakohdan liitteenä (Dynasty).

Lue erillinen tiedote koskien maankäytön toteuttamissuunnitelmaa.

Lisätietoja:

 • tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli@kouvola.fi,
 • kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh. 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka@kouvola.fi,
 • kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, puh. 020 615 5436, sami.suoknuuti@kouvola.fi,
 • kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen@kouvola.fi

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä maankäytön toteuttamissuunnitelman 2022 tiedoksi.

Kaavoituskatsaus ja –ohjelma 2022

Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä katsaus, joka kunnan tulee laatia vähintään kerran vuodessa. Katsauksessa tulee kertoa kunnassa ja maakunnan liitossa kuluvana vuonna vireillä olevista tai lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Lisäksi siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on antaa kuntalaisille mahdollisuus osallistua elinympäristönsä maankäytön suunnitteluun seuraamalla kaavojen etenemistä ja ottamalla niihin kantaa.

Vuoden 2022 kaavoituskatsaus sisältää seitsemän yleiskaavakohdetta ja 44 asemakaavakohdetta. Lisäksi katsauksessa kerrotaan Kymenlaakson maakuntakaavan päivitystilanteesta.

Katsaus vuoden 2022 asema- ja yleiskaavakohteista julkaistaan hyväksynnän jälkeen kaupungin verkkosivuilla www.kouvola.fi/kaavoituskatsaus. Mediatiedote julkaistaan kaupungin ajankohtaisissa verkkouutisissa www.kouvola.fi, jaetaan paikallismedioille sekä uutisoidaan kaupungin sosiaalisen median kanavissa. Siitä tiedotetaan sähköisesti myös organisaation sisäisesti sekä ulkoisesti Kouvolan naapurikuntiin, alueellisille viranomaisille, merkittävimmille toimijoille ja yhdistyksille. Kaavoituskatsauksesta toimitetaan paperiversioita kaupungin kirjastoihin.

Kaavoituskatsaus 2022 ja kaavoituksen työohjelma (kaavoitusohjelma) ovat asiakohdan liitteenä (Dynasty).

Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh . 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka@kouvola.fi

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kaavoituskatsauksen ja –ohjelman 2022 tiedoksi.

Kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat sekä livelähetys

Voit seurata kokousta suorana lähetyksenä verkossa.

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa. Vuosien 2018-2019 pöytäkirjat löytyvät vanhasta Dynasty-versiosta.

Lue lisää Kouvolan kaupunginvaltuustosta

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh. 020 615 8651

Sivun alkuun