Edunvalvontasuunnitelma kaupunginhallitukseen – tavoitteena edunvalvonnan kiteyttäminen ja tehostaminen

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee 22.11. kaupungin ensimmäistä edunvalvontasuunnitelmaa. Tarve edunvalvonnan tehostamiseen on tunnistettu ja nyt halutaan luoda suunnitelma keskeisimmistä edunvalvontakohteista. Isoiksi teemoiksi on määritelty Yritykset, työpaikat ja osaaminen, Liikenneväylät ja maankäyttö sekä Hyvinvointi. Läpileikkaavana teemana on vihreä siirtymä.

Edunvalvonnan tavoitteena on varmistaa Kouvolan kaupungin etu, alueen elinvoima ja kuntalaisten hyvinvointi. ”Se tulee kohdentaa toimialoihin, joilla on vahvat menestymisen edellytykset Kouvolassa”, korostaa apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell. ”Uusien yritysten ja sitä kautta uusien työpaikkojen saaminen Kouvolaan on kaupungin keskeisin edunvalvontakohde”, hän tähdentää.

Olemassa olevien yritysten toimintaedellytykset ja mahdollisuus kasvuun tulee varmistaa. Merkittävä yritysten kasvuun vaikuttava tekijä on osaavan työvoiman saanti. Toimivilla liikenneväylillä ja maankäytön ratkaisuilla tuetaan yritysten toimintaedellytyksiä. Kouvola on tunnettu keskeisestä sijainnista ja toimivista ja hyväkuntoisista liikenneyhteyksistä. Niin tie- kuin ratayhteydet ovat välttämätön edellytys sekä nykyiselle yritystoiminnalle että uusille Kouvolaan sijoittuville yrityksille.

Työpaikkojen lisäksi opiskelumahdollisuudet ja palvelujen saatavuus sekä niiden sijainti vaikuttavat kuntalaisten hyvinvointiin ja ovat vetovoimatekijä uusien asukkaiden houkuttelemiseksi. Työpaikan sijainti menettää merkitystään monissa tehtävissä ja monipaikkaisuus lisääntyy. Toimivat liikenneyhteydet vahvistavat etätyömahdollisuuksia ja jo olemassa olevan pendelöinnin kasvattamista.

Maakunnallinen kuntayhtymä Kymsote, valmisteilla oleva sote-uudistus tulevine hyvinvointialueineen sekä TE-palvelujen siirto kunnille vaativat vahvaa edunvalvontaa niin palvelujen saatavuuden, toiminnallisten prosessien kuin rahoitus- ja kustannuskehityksen näkökulmasta.

Edunvalvonta mahdollistaa strategian toteutumista

Edunvalvonnalla tarkoitetaan vaikuttamista päätöksentekoon kohteissa, jotka eivät ole suoraan kaupungin päätäntävallassa. Kouvolan kaupungin edunvalvonnan tavoitteena on toteuttaa kaupunkistrategiaa ja sitä toteuttavia kasvuohjelmia; Elinvoiman – ja Hyvinvoinnin kasvu. Keskeiset edunvalvonnan teemat ovat: Yritykset, työpaikat ja osaaminen, Liikenneväylät ja maankäyttö sekä Hyvinvointi ja näissä läpileikkaavana teemana vihreä siirtymä eli vaikuttaminen keinoihin kohti hiilineutraalia Kouvolaa 2030. Teemojen alla on yksilöityjä edunvalvontakohteita.

Suunnitelmassa on määritelty keskeisimmät edunvalvontakohteet lyhyellä aikavälillä eli taloussuunnittelukaudella (1-4v). Pitkän aikavälin (4-10v) edunvalvontakohteet määritellään keväällä 2022 kaupunkistrategian kirkastuksen yhteydessä. Näiden edunvalvontakohteiden vaikuttavuus mitataan pidemmällä aikavälillä jopa 20-30 vuoden kuluttua.

Tavoitteellista ja suunnitelmallista edunvalvontaa

Edunvalvontatyön tulee olla suunnitelmallista ja tavoitteellista. Kokonaisvastuu edunvalvonnasta on kaupunginjohtajalla. Valmisteluvastuu on kehitysjohtajalla, toimialajohtajilla ja muilla johtavilla viranhaltijoilla. Poliittiset päättäjät osallistuvat edunvalvontaan omien kanaviensa kautta.

Suunnitelma hyväksytetään kaupunginhallituksessa vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä ja sen toteutumista seurataan säännöllisesti kaupunginhallituksessa ja tuodaan valtuustolle tiedoksi vuosittain.

Suunnitelmaa on valmisteltu virkemiestyönä keväästä 2021 lähtien. Toukokuussa valtuutetuille lähetettiin kysely keskeisistä edunvalvontakohteista. Elo-lokakuussa on pidetty työpajoja apulaiskaupunginjohtajan, kehitysjohtajan, toimialajohtajien, hyvinvointipäällikön ja Kinnon edustajien kanssa ja tarvittaessa niihin on osallistunut laajempi asiantuntijajoukko toimialoilta ja Kinnosta.

Lisätietoja:
kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(a)kouvola.fi; apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi

Kaupunginhallituksen esityslista

Sivun alkuun