Palveluverkkoselvitykset valmistuneet: ehdotuksena neljän alakoulun ja yhden lukion lakkauttaminen

Perusopetuksen ja lukion kehittämisen palveluverkkoselvitysten loppuraportit ovat valmistuneet. Työryhmät ehdottavat neljän alakoulun ja yhden lukion lakkauttamista 1.8.2020. Lakkautus koskisi Ummeljoen, Tehtaanmäen, Pilkanmaan sekä Kaipiaisten kouluja sekä Valkealan lukiota. Palveluverkkoselvityksiä ovat tehnet virkamiestyöryhmät sekä Kasvatus- ja opetuslautakunta yhdessä.

Kaupungin heikko taloustilanne edellyttää koulujen lakkauttamisesityksiä nopeutetulla aikataululla jo tänä syksynä. Kaupunginhallitus on asettanut palveluverkkoselvitysten tavoitteeksi 6 milj. euron säästöt. Palveluverkkoratkaisuissa säästöt saadaan pidemmällä aikajänteellä.

Valmistuneet selvitykset eivät ole pelkkiä kouluverkkoratkaisuja, vaan sisältävät linjauksia tulevaisuuden pedagogisista ratkaisuista, jotka ottavat huomioon uusien opetussuunnitelmien tavoitteet. Kouvolan perusopetusta halutaan kehittää oppilaslähtöiseksi, tiloja monikäyttöiseksi ja esi- ja alkuopetusta joustavaksi. Raskasta erityistä tukea pyritään keventämään ja tehostamaan.

Aluekohtaiset kouluratkaisut ajoittuvat kymmenen vuoden aikajänteelle. Työryhmän kaavailemaan uudistukseen sisältyy mittava investointi 9 uuden koulun rakentamiseksi. Anjalan, Sarkolan ja Valkealan, koulujen hankesuunnittelut ovat varsin pitkällä ja valmistuvat elo-syyskuun aikana. Uudisrakentamisen investointien kustannusarvio on 125 miljoonaa euroa ja se jakautuu kymmenelle vuodelle. Muiden uuden palveluverkon koulujen osalta selvitään korjausinvestoinneilla.

Tavoitteena 20-koulun malli

Kouvolan perusopetuksen kouluverkkoa uudistetaan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Oppilasmäärien laskun ja koulujen kuntoarvioiden perusteella 20-koulun mallin toteuttaminen alkaa pienten ja osin huonokuntoisten koulujen lakkauttamisilla. Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksen esityslistalla 21.8.2019 on Ummeljoen, Tehtaanmäen, Pilkanmaan sekä Kaipiaisten koulujen lakkauttaminen 1.8.2020. ”Nämä koulut sijaitsevat suhteellisen lähellä suurempaa koulua, jossa on valmiiksi oppilaille tilaa”, sanoo kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi.

”Huoltajilta tullaan kysymään toiveet oppilaiden uudesta koulusta syksyn aikana ja kouluilla järjestetään infotilaisuudet lakkauttamisista heti alkusyksystä, Niemi jatkaa. Lakkauttaminen ei vaikuta alakoulunsa päättävien oppilaiden ohjautumiseen yläkouluihin, vaan 7. luokalle siirrytään samoihin yläkouluihin kuin aiemminkin.

Lukioverkkoa tiivistetään

Opiskelijamäärien väheneminen vaatii myös Kouvolan lukioverkon tiivistämistä. Selvityksessä ehdotetaan Valkealan lukion lakkauttamista 1.8.2020. Elimäen lukion toiminta jatkuisi toistaiseksi vuoteen 2025 saakka, mutta sen tilannetta voidaan arvioida uudelleen, mikäli oppilasmäärissä tai toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Ratkaisuun päädyttiin, sillä näin voidaan turvata Elimäen yläkoulun toiminnan jatkuminen. Valkealan lukion lakkauttaminen toisi suuremmat säästöt ja Valkealasta on myös lyhyempi matka ja paremmat joukkoliikenneyhteydet keskustan ja Kuusankosken lukioihin. ”Bussiliikennettä lisätään erityisesti Valkealan ja Kuusankosken välillä, jotta opiskelijoiden liikkuminen turvataan. Yhteislyseon opiskelijamäärää on myös mahdollista kasvattaa yhdellä sarjalla”, Niemi kertoo.

Lukiokoulutusta uudistetaan valtakunnallisesti. Uudistuksen tavoitteena on vastata myös tulevaisuudessa yhteiskunnallisen kehityksen, uusien tieto- ja taitovaatimusten sekä jatko-opiskelun ja työelämän muutosten asettamiin haasteisiin. ”Opiskelijoita valmennetaan yhä enemmän tulevia korkeakouluopintoja varten. Verkko-opiskelu tuodaan myös päivälukioihin Kouvolassa”, Niemi toteaa.

Nyt ehdotettujen ratkaisujen säästö vuositasolla on arviolta n. 2,5 milj. euroa, josta henkilöstösäästöt ovat noin 1,5 milj. euroa ja kiinteistökulut 1,0 miljoonaa. Kiinteistökulujen lopullinen säästö kaupungille riippuu siitä, miten tyhjien koulurakennusten jatkokäyttö onnistuu. Henkilöstölle pyritään löytämään uusi tehtävä kaupungin muista kouluista tai yksiköistä, määräaikaisuuksia karsitaan ja eläköityminen pyritään hyödyntämään täysimääräisesti.

Perusopetuksen kehittämisen aikataulutus käsitellään kasvatus- ja opetuslautakunnassa 21.8.2019, jossa päätetään 20 koulun -mallin toimenpidesuunnitelma ja siihen liittyvät palveluverkkomuutokset.

Lisätietoja:
Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, 020 615 7727
Opetuspalvelupäällikkö Kim Strömmer, (perusopetus), puh. 020 615 7173
Koulutuspalvelupäällikkö Timo Tiainen, (lukiot), puh. 020 615 8330
Kasvun ja tuen päällikkö Pirjo Piiroinen, 020 615 6026
etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunnan esityslista 21.8.2019

Kouvolan kaupunki hakee keinoja taloutensa tasapainottamiseen. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaupungin osana talouden tasapainottamista esitetään myös palveluverkkotarkastelua lukioista, kulttuuripalveluista, varhaiskasvatuksesta ja vuoropäivähoidosta, nuorisopalvelusta, liikuntapaikoista ja muista mahdollisista palveluista. Aiemmin verkkoselvitys on jo laadittu uimahalleista ja perusopetuksesta.

Kouvola uudistaa kouluverkkoaan 20 koulun kokoiseksi kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Uudistukseen tarvittavaa toteuttamisohjelmaa on valmistellut virkamiestyöryhmä yhdessä Kasvatus- ja opetuslautakunnan kanssa. Työtä on tehty myös verkostomaisesti yhdessä eri toimijoiden kanssa. Oppilas- ja huoltajakyselyjen tuloksia on otettu huomioon ja työhön on osallistettu mm. nuorisovaltuusto. Kouluratkaisujen työstäminen on osa laajempaa, kymmenen vuotta kestävää opetuksen kehittämisprojektia. Kouluratkaisujen rinnalla pohditaan myös niiden vaikutuksia alueen asukkaille ja kaupungin muihin palveluihin sekä julkisen liikenteen tarpeeseen.

Sivun alkuun