Kuusankosken suurjännitepylväälle nro 7 esitetään purkuluvan hakemista

Tekniselle lautakunnalle esitetään ensi tiistain kokouksessa, että Kuusankosken Rantapuiston suurjännitepylväälle nro 7 haetaan purkulupaa sen korkeiden korjauskustannusten vuoksi. Pylvään korjausta ei voi myöskään tehdä ilman, että sen ulkonäkö muuttuu.

Kuusankosken keskustassa Kymijoen rantapuistossa välillä Kuusaan silta-Kaaritie sijaitsee neljä betonista suurjännitepylvästä (pylväät numero 7-10).

Pylväälle nro 8 tehty aikaisemmin tehty kuntotutkimus ja korjaussuunnitelma. Korjauksen Kustannusarvio on 62 000 € (alv 0%).

Pylväille nro 7, 9 ja 10 tehtiin kuntotutkimus laboratoriokokeineen kevään ja kesän 2019 aikana. Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää betonirakenteiden kunnot, pylväisiin liittyvien rakenteiden ja laitteiden kunto sekä se, että voidaanko em. kolmelle muulle pylväälle soveltaa pylväälle nro 8 laadittua korjaussuunnitelmaa.

Erikoistarkastuksessa pylväässä nro 7 todettiin useissa kohdissa pahasti ruostuneita betoniteräksiä ja suo­ja­be­to­ni­peit­teet lähes kaikissa todetuissa kohdissa olivat liian pie­niä. Li­säk­si pylvään juuressa (noin 4 m maanpinnasta) havaittiin va­ka­va pyl­vään läpi menevä halkeama. Halkeaman kohdalla olevien be­to­ni­te­räs­ten ympäriltä on betonipeite irronnut kokonaan ja ko. be­to­ni­te­räk­set ovat voineet käydä myötötilassa pylvääseen kohdistuneen ra­si­tuk­sen ai­ka­na. Tämän seurauksena pylvään halkeamakohtaan on asen­net­tu metalliset tukilevyt, joilla on pystytty tilapäisesti varmistamaan pylvään turvallisuus.

Edelleen kuntotutkimuksen mukaan pylvään nro 7 korjaukseen ei voida so­vel­taa pylvääseen nro 8 tehtyä korjaussuunnitelmaa. Pylväästä nro 7 on tehtävä oma erillinen korjaus- tai purkusuunnitelma, jossa on huo­mioi­tu erikoistarkastuksessa todetut vauriot ja puutteet sekä myös mah­dol­li­set työnaikaiset tuentajärjestelyt. Asiantuntija-arvioiden mu­kaan pyl­vään nro 7 korjaaminen maksaisi noin 150 000 € (alv 0 %).

Asiantuntija-arvion mukaan pylvään nro 7 ulkonäkö tulee muuttumaan mah­dol­li­ses­sa korjaustapauksessa eniten, koska raportin mukaan on­gel­ma­na ovat liian pienet suojabetonivahvuudet, jota pitää kasvattaa. Pin­noi­tus pelkästään ei riitä, vaan vahvuutta pitää kasvattaa useilla ruis­ku­be­to­ni­ker­rok­sil­la.

Pylvään nro 7 korjausta ei voi siten tehdä ilman, että pylväiden ul­ko­nä­kö muuttuu. Ilman korjausta pylväästä aiheutuu vaaraa rakennetun ym­pä­ris­tön turvallisuudelle. Seikka on huomioitava, kun pylväs si­joit­tuu ase­ma­kaa­vas­sa katualueelle ja on jalankulku-pyörätien vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä.

Pylvään nro 7 kohonneiden korjauskulujen takia tarkoituksenmukaisin ratkaisu on sen purkaminen.

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Hannu Tylli p. 02061 58570, hannu.tylli(a)kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Sivun alkuun