Kaupunginvaltuustossa 12.10.2020 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 12.10.2020 mm. kaupungin toimiala- ja toimielinrakenteen uudistamista sekä osavuosikatsausta 1-8/2020.

Kouvolan kaupungin toimiala- ja toimielinrakenteen muutosselvityksen ohjausryhmän raportti sekä kaupungin toimiala- ja toimielinrakenteen uudistaminen

Ohjausryhmän raportti on esityslistan oheismateriaalina.
Ryhmien aiemmin toimittamista lausunnoista ovat luettavissa kunkin ryhmän näkemykset, lausunnot ovat esitysöostan liitteenä.
Kaupungin toimiala- ja toimielinrakenteen uudistamisen osalta suoritettu vaikutusten arviointi on esityslistan liitteenä.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää, että hallintosääntö 1.6.2021 alkaen tulee valmistella seuraavien lähtökohtien mukaisesti:

 1. valtuuston koko on 51 jäsentä
 2. kaupunginhallituksen jäsenmäärä on 11 jäsentä
 3. tulevaisuusjaoston toimintaa jatketaan
 4. maaseutulautakunta lakkautetaan ja sen tehtävät siirretään muille toimielimille ja viranhaltijoille
 5. rakennus- ja ympäristölautakunta lakkautetaan ja sen tehtävät siirre-tään teknisen lautakunnan alaisuuteen perustettavalle lupajaostolle
 6. kasvatus- ja opetuslautakunnan, liikunta- ja kulttuurilautakunnan sekä teknisen lautakunnan jäsenmäärä on 13 jäsentä
 7. Kouvolan kaupungissa voi olla päätoiminen tai osa-aikainen kau-punginhallituksen puheenjohtaja ja osa-aikainen valtuuston puheen-johtaja
 8. kaupungin ammatillinen organisaatio muodostuu kolmesta toimia-lasta. Toimialojen tehtävät otetaan syksyn aikana uuteen tarkaste-luun ja tarkastelun suorittavan työryhmän nimeää kaupunginhallitus. Työryhmän tehtäviin kuuluu kaikkien kolmen toimialan tehtävien ja virkojen tehtäväkuvaukset.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että

 • hallintosääntö 1.6.2021 tulee valmistella siten, että kaupunginval-tuusto voi vahvistaa sen kokouksessaan 7.12.2020.
 • hyvinvointijohtajan virka lakkautetaan. Perustetaan uusi virka tai toimi 1.6.2021 alkaen siten, että keskeisin tehtävä on jatkossa val-mistella vuosittain Kymsoten palvelusopimus ja seurata sen toteutu-mista talousarviovuoden aikana sekä raportoida tästä kaupunginjoh-tajalle ja -hallitukselle. Muina tehtävinä ovat mm. kuntayhtymän pe-russopimuksen noudattamisen seuranta ja raportointi sekä Kymso-ten hallitukselle annetun omistajaohjauksen toteutumisen seuranta ja raportointi.
 • muiden hyvinvointitehtävien osalta suoritetaan sekä tarkastelu että tarvittava uudelleenorganisointi 1.6.2021 mennessä siten, että ei synny päällekkäisyyttä Kymsoten tehtävien kanssa. Tarkastelun jäl-keen kaupungille jäljelle jäävät tehtävät siirretään hyvinvointitoi-mialan alle.
 • apulaiskaupunginjohtajan virka lakkautetaan ja perustetaan konser-nipalvelujohtajan virka.
 • kaupungin ja Kinnon tehtävien läpikäynnin sekä organisaatioiden roolin terävöittämisen tuloksena syntyvät päivitykset huomioidaan sekä Kinnon ja kaupungin vuoden 2021 palvelusopimuksessa että kaupungin viranhaltijoiden tehtäväkuvauksissa 1.6.2021 alkaen.
 • konserniohjeet tulee päivittää ennen seuraavan valtuustokauden al-kua.
 • konsernipalveluiden tilapalvelut -yksikön ja asuminen ja ympäristö toimialan kiinteistönhoitopalveluiden tarkastelu suoritetaan syksyn 2020 aikana, ja sen yhteydessä käydään läpi yksiköiden tehtävät ja asiantunti-joiden tehtävänkuvat sekä ratkaistaan kysymys mahdolli-sesta uudelleenorganisoinnista. Tämän tarkastelun tekee kaupun-ginhallituksen nimeämä työryhmä laajemman toimialoja koskevan tarkastelun yhteydessä.

Osavuosikatsaus 1-8/2020

Kouvolan kaupungin taloudellinen tilanne on ollut heikko jo ennen ko-ronavirusepidemiaa. Kouvola teki vuosina 2018 ja 2019 erittäin heikot tulokset, alijäämien ollessa 26-27 milj. euroa. Vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen kaupungille muodostui katettavaa alijäämää yhteensä 13,7 milj. euroa. Kun summassa huomioidaan tuloksenkäsittelyerät, 1,5 milj. euroa, muodostuu alijäämän kattamisvelvollisuudeksi 12,2 milj. euroa. Kuntalain mukaisesti alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta eli vuoteen 2024 mennessä. Merkittävimmät alijäämään vaikuttavat tekijät ovat olleet kahtena viime tilikautena sote-kustannuksien ennakoitua suurempi kasvu sekä verotulojen poikkeukselliset alenemat.

Vuoden 2020 taloudellista tulosta sekä vuoden 2021 talousarviota hel-pottavat valtion kunnille myöntämät koronaviruksesta johtuvat tukitoi-menpiteet. Kuten Suomen Kuntaliitto on todennut, valtion tukitoimenpiteet kunnille helpottavat taloutta vuosien 2020 ja 2021 osalta, mutta ei vahvista sitä pitemmällä aikavälillä. Valtiontukitoimenpiteet kunnille ovat erittäin positiivinen asia kuntatalouden kannalta, mutta ne eivät poista pysyvää kuntatalouden epätasapainoa.

Kouvolan kaupungin osavuosikatsaus 1-8/2020 on esityslistan liitteenä ja osavuosikatsauksen esittelymateriaali on esityslistan oheismateriaalina.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee Kouvolan kaupungin osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2020 tiedoksi.

Voit seurata kokousta suorana lähetyksenä verkossa tai katsoa kokouksen jälkikäteen.

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa. Vuosien 2018-2019 pöytäkirjat löytyvät vanhasta Dynasty-versiosta.

Lue lisää Kouvolan kaupunginvaltuustosta

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh. 020 615 8651

Sivun alkuun