Kaupunginjohtajan palveluverkkoesitys kaupunginhallitukseen

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka esittää tarkennetun palveluverkkoesityksen kaupunginhallitukselle 28.10.2019. Kaupungin toimialojen valmistelemat palveluverkkoesitykset on hyväksytty lautakunnissa. Kaupungin taloudellinen tilanne ja lisäsäästöjen tarve on kuitenkin pakottanut virkamiehet tarkastelemaan kaikkia kaupungin toimintoja ja palveluverkkoselvityksiä vielä tarkemmin. Palveluverkkouudistuksen jälkeenkin Kouvolassa tuotetaan runsaasti hyviä lähipalveluita.

Kouvolan väestö on vähentynyt lähes kuudella tuhannella ja vähenee edelleen. Ikääntyneiden määrä kasvaa ja lasten vähenee. Kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat. Kouvola käyttää moniin palveluihin enemmän rahaa kuin kunnat keskimäärin. Nykyinen palveluverkko on laaja ja kaupungille liian kallis. Se on pitkälti edelleen kuuden kunnan peruja. Vähällä käytöllä oleviin ylisuuriin tai huonokuntoisiin tiloihin käytetyt rahat ovat pois palveluiden tuotannosta ja kehittämisestä.

Käsillä oleva kaupungin kokonaisvaltainen palveluverkkojen päivitys on välttämätöntä toteuttaa. Tavoitteena on rakentaa kaupungin väestömäärään ja väestön sijoittumiseen perustuva palveluverkko, joka on myös taloudellisesti kestävällä pohjalla. Tavoitteena on edelleen, että myös jatkossa osa palveluista tuotetaan lähellä kuntalaista eli ns. lähipalveluina. Sen sijaan osa palveluista on tarkoituksenmukaista keskittää alueille, joilla suuri joukko kaupunkilaisista asuu. Palveluverkkouudistuksen jälkeenkin Kouvolassa tuotetaan runsaasti hyviä lähipalveluita.

Kouvolan kaupunginhallitus asetti huhtikuussa talouden sopeuttamistavoitteeksi 20 milj. euroa. Vakaalle taloudelliselle pohjalle pääsy vaatii palveluverkkojen ja siihen suhteutetun henkilöstön sekä kiinteistöjen tarkastelua ja avustusten kriittistä arviointia. Lisäksi kaupungin tuloja pyritään lisäämään mm. maksuja ja taksoja päivittämällä, osinkotuloutuksilla ja mahdollisesti kunnallisveroprosenttia korottamalla.

Pysyviä säästöjä 10 miljoonaa vuodessa

Palveluverkkopäivityksen lisäksi on haettu muita säästökeinoja valitun yhteistyökumppanin, konsultti, HTT Eero Laesterän/Perlacon Oy:n kanssa. Tavoitteena on löytää vaiheittain pysyviä säästöjä niin, että vuodesta 2023 alkaen säästöt ovat vuositasolla yhteensä 10 miljoonaa euroa. Mahdollisina toimenpiteinä ovat mm. koulujen alkamisaikojen yhdenmukaistaminen (kuljetuskustannusten säästö), kaupungin organisaation tiivistäminen, kaupungin palvelujen yhtiöittäminen ja/tai ulkoistaminen, avustusten määrän pienentäminen esitettyä enemmän, varhaiskasvatusverkon supistaminen, hankkeiden määrän supistaminen jne.

Tähän työhön esitetään ohjausryhmän asettamista kaupunginhallituksen kokouksessa 28.10.2019, johon pyydetään neljää suurinta poliittista ryhmää nimeämään oman edustajansa. Kaupungin virkamiesorganisaatiosta ohjausryhmään osallistuvat kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja ja talousjohtaja. Esitys on tarkoitus saada valmiiksi 30.4.2020 mennessä.
Kaupungin talouden tasapainoon saattaminen syntyy kokonaisuudesta, joka sisältää useita toimenpiteitä taloussuunnittelukaudella 2020 – 2023.

Toimialojen tarkennukset palveluverkkoselvityksiin

Lautakunnat ovat hyväksyneet varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuorisopalvelujen, lukion, liikunnan, leikkipaikkojen, venepaikkojen ja puistojen palveluverkkoselvitykset.

Kaupungin toimialat ovat tarkastelleet lautakuntien hyväksymiä palveluverkkoselvityksiä ja hakeneet niihin lisäsäästöjä. Kaupunginjohtaja Marita Toikka esittää kaupunginhallitukselle selvityksiä hyväksyttäväksi seuraavilla lisäyksillä:

Kasvatus- ja opetus/perusopetus:

• Ehdotetaan lakkautettavaksi Anjalan koulu samaan aikaan kuin Kaipiaisten, Pilkanmaan Tehtaanmäen ja Ummeljoen koulu eli 1.8.2020.
• Voikkaan koulu lakkautettaisiin, kun Kuusankosken yhtenäiskoulun uusi koulurakennus valmistuu
• Elimäen yhtenäiskoulun 7-9 -luokkien opetuksen siirto Korialle, kun Korian yhtenäiskoulun uusi koulurakennus valmistuu. Alakoulu jatkaa Elimäen kirkonkylässä nykyisissä tiloissa.

Anjalan koulun investointihanke on esitetty poistettavaksi, koska oppilasmäärien lasku Inkeroinen-Anjala –alueella jatkuu voimakkaana. Anjalan koulun oppilaat ovat käyneet koulua Inkeroisissa reilut kaksi vuotta. Tilat ovat riittävät vähenevälle oppilasmäärälle. Anjalan ja Inkeroisten yhteiskoulun välinen etäisyys on noin 2,7 km. Koulumatka voidaan kulkea lähes koko matkan kevyen liikenteen väylää ja Inkeroisten keskustassa on alennettu nopeusrajoitus (40 km/h). Isommassa kouluyksikössä voidaan turvata oppilaille riittävät opetusresurssit mm. valinnaisaineet ja erityisen tuen palvelut. Aamu- ja iltapäivätoiminta otetaan kaupungin omaksi toiminnaksi ja siten säästetään ostopalvelumenoja.

Vuositasolla Anjalan uuden koulun rakentamisesta luopuminen säästää investointimenoissa 6,5 milj. euroa. Kustannukset vähenevät myös kiinteistökuluissa ja opetushenkilöstön palkkakuluissa.

Elimäen yhtenäiskoulun 7-9 -luokkien opetuksen siirto ja uuden yhtenäiskoulun rakentaminen Korialle perustuu perhekeskusalueen oppilasmäärän laskuun Elimäen kirkonkylän alueella. Lähikouluperiaatteen mukaan tulevaisuuden yhtenäiskoulun uusi paikka on Koria. Tällä hetkellä noin 180 oppilasta kuljetetaan päivittäin Korialta Elimäelle ja takaisin. Jatkossa Elimäen kirkonkylältä kuljetettaisiin noin 50 oppilasta Korialle. Kustannussäästönä bussikuljetuksista saadaan 380 000 euroa vuodessa. Kiinteistökustannusten osalta säästöksi tulee arviolta 310 000 euroa ja henkilöstökustannuksissa noin 220 000 euroa. Erityisen tuen saatavuus paranee isossa kouluyksikössä.

Peruskoulujen koon kasvaessa opetuksen kustannustehokkuus paranee, kun opetusryhmät ovat optimaalisen kokoiset, erityisen tuen resurssit voidaan kohdentaa isompiin yksiköihin ilman, että henkilöstö käyttää paljon työaikaa koulusta toiseen siirtymiseen.

Ehdotuksen mukainen 17-koulun palveluverkko tuo henkilöstösäästöjä kymmenen vuoden aikana arvion mukaan 8,9 milj. euroa. Kiinteistökustannuksissa säästöt ovat suuruusluokassa 2 – 2,5 milj. euroa riippuen uusien investointien tuomista poistokustannuksista. Kuljetuskustannusten nousun suuruutta on vaikea arvioida tässä vaiheessa, mutta olemassa olevia kuljetuksia voidaan hyödyntää. Lisäksi kuljetuksissa syntyy merkittävä säästö, kun päivittäinen lähes sadan oppilaan edestakainen kuljetus Korialta Elimäelle loppuu. Lisäksi työmatkaliikenne hyötyy tästä muutoksesta.

Liikunta ja kulttuuri

• Kuusankosken uimahallin sulkeminen vuoden 2021 alusta alkaen
• Alle 18-v ohjatun liikunnan varausmaksut 1.6.2020 alkaen jääajan osalta 30 €/alkava tunti ja muiden tilojen osalta 15 €/alkava tunti
• Jäähallien määrärahoista vähennetään 450 000 € vuoden 2021 taloussuunnittelusta, johon tulee etsiä korvaavat toimintatavat tai tulonmuodostumiset.

Vuoden 2020 aikana suunnitellaan uimahallien tehokkaampaa käyttöä yhteistyössä uimaseurojen, koulujen, kansalaisopiston, liikunnanohjaajien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Valkealan, Urheilupuiston ja Inkeroisten uimahallien aukioloaikoja tarkastellaan sekä selvitetään vuorojen myöntämistä uimahalleihin talojen kiinnioloaikana. Vesiliikuntaryhmiä (mm. eläkeläiset/työttömät) ohjataan uimahallien hiljaisille ajankohdille. Aamupäivien tehokkaampaa käyttöä suunnitellaan mm uimahallimaksujen tarkastelulla (edullisempi maksu aamupäivänä).
Varausmaksulla haetaan tilojen tehokkaampaa käyttöä ja parempaa käyttökatetta liikuntatiloille. Vuoden 2020 aikana jääurheilua koskevat linjaukset tehdään yhteistyössä seuraparlamentin kanssa. Jäähallien määrärahaleikkaus vuodelle 2021 merkitsee laajempaa rakenteellista ratkaisua.

Asuminen ja ympäristö

• Jatketaan yhdyskuntatekniikkaa koskevien ei-lakisääteisten palveluverkkojen tehostamistoimenpiteitä puistojen hoitoluokitusten sekä leikkipaikkojen ja venepaikkojen osalta. Säästötavoite: vähintään 290 000 euron vuotuiset kunnossapitokustannusten säästöt sekä noin 2 milj. euron investointien vähentäminen.
• Tarkistetaan matonpesupaikkojen ja koirapuistojen palveluverkkotarve. Säästötavoite: vähintään 20 000 euron vuotuiset kunnossapidon säästöt sekä investointien vähentäminen 0,3 milj. €.
• Myöhemmin syksyllä tullaan vielä esittämään jalkakäytävien talvikunnossapitovastuun siirtämistä kiinteistöjen omistajille samassa laajuudessa kuin useassa kaupungin verrokkikunnassa on päätetty tehdä, jolloin kaupungin kunnossapitoon varattuja määrärahoja on mahdollista säästää vähintään 100 000 euroa.
• Lisäksi esitetään laskettavaksi kaupungin vuotuisia yksityistieavustuksia vähintään 300 000 eurolla, jolloin avustus sijoittuu lähelle verrokkikuntien keskitasoa.

Lisätiedot:
Kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100,
Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, 020 615 7727
Liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka, 020 615 3831
Tekninen johtaja Hannu Tylli, 020 615 8570
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, 020 615 5054

etunimi.sukunimi@kouvola.fi
www.kouvola.fi/palveluverkko

Mediainfon 11.10.2019 materiaalit

Sivun alkuun