Huoltajat toivovat Kouvolan joustavan esi- ja alkuopetuksen toiminnan vahvistavan vuorovaikutustaitoja

Huoltajien mielestä joustavan esi- ja alkuopetuksen toiminta on tärkeää ja merkityksellistä ja he toivovat sen vahvistavan lasten vuorovaikutustaitoja. He toivovat myös saavansa lisää tietoa käytännön toiminnasta arjessa.

Joustava esi- ja alkuopetus eli JEA tarkoittaa Kouvolassa vuosiluokkiin sitomatonta opetusta, jossa esiopetuksessa sekä ensimmäisellä ja toisella luokalla asetetut tavoitteet ja sisällöt voi saavuttaa joustavasti 2–4 lukuvuoden aikana lapsen oman oppimispolun mukaisesti. Joustavaa esi- ja alkuopetusta on toteutettu kuluvan lukuvuoden alusta lähtien yhteisen opetussuunnitelman mukaisesti kaikissa esiopetus- tai alkuopetusryhmissä riippumatta siitä, toimivatko ryhmät samoissa tiloissa, toistensa välittömässä läheisyydessä tai kauempana toisistaan.

Kyselyllä kartoitettiin huoltajien tietoisuutta ja toiveita JEA:sta

Joustavassa esi- ja alkuopetuksessa olevien lasten huoltajille tehtiin kysely joulukuussa 2022. Vastauksia kertyi yhteensä 653 kpl. Kyselyllä haluttiin selvittää huoltajien tietoisuutta JEA:sta, kartoittaa heidän toiveitaan JEA-toiminnasta sekä kysyä mielipidettä koko toiminnasta. Lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus vapaaseen palautteeseen. Kyselyn mukaan osa huoltajista oli hyvin tietoisia JEA-toiminnasta lastensa ryhmissä. Kaikkia vastaajia tieto ei ollut kuitenkaan saavuttanut, sillä tiedotusta kaivattiin lisää. Muutama vastaaja kertoi kuulleensa koko asiasta vasta kyselyn myötä.

Kyselyssä kysyttiin huoltajien toiveita JEA-toiminnan vaikutuksista lapsensa arkeen. Vastaajista 73 % toivoi joustavan esi- ja alkuopetuksen vahvistavan lapsensa vuorovaikutustaitoja. Huoltajien seuraavana toiveena oli lapsen mahdollisuus oppia monipuolisilla tavoilla sekä vahvistaa yhteistyötaitoja JEA-toiminnan avulla. Lasten mahdollisuutta leikkiin ja mukavaan yhteiseen tekemiseen toivoi 60 % vastaajista. Annetuista vaihtoehdoista vähiten merkityksellisenä vastaajat kokivat lapsen mahdollisuuden oppia matemaattisia tai kielellisiä asioita omaan tahtiin.

Joustavan esi- ja alkuopetuksen toiminta on koettu pääosin hyvänä ja tärkeänä

Vastaajista 65 % oli sitä mieltä, että joustavan esi- ja alkuopetuksen toiminta Kouvolassa on hyvää ja tärkeää, kun taas puolestaan 3 % mielestä ei niinkään tärkeää tai merkityksellistä. Mielipidettään asiaan ei osannut sanoa kolmannes vastaajista. Hyvänä asiana huoltajat kokivat esi- ja alkuopetuksen yhteistyön, jonka avulla helpottaa lapsen siirtymää esiopetuksesta kouluun. Myös omaan tahtiin oppimisen mahdollisuus koettiin hyvänä asiana. JEA-toiminnan on koettu olevan lapsilähtöistä, joustavaa sekä vähemmän tasapäistävää. Sen lisäksi, että huoltajat kaipasivat lisää tietoa JEA:n toimintatavoista ja toteutuksesta, he ilmaisivat tyytyväisyytensä ja ilonsa muutoksesta ja kertoivat lastensa hyvistä kokemuksista eri puolilla Kouvolaa.

Kyselyn tulokset on jaettu koulujen rehtoreille ja varhaiskasvatusyksiköiden johtajille, jotta he voivat huomioida huoltajien mielipiteitä ja johtaa opetussuunnitelman toteutumista sekä joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintaa yksiköissään.

Lisätietoja:

Joustava esi- ja alkuopetus (JEA) (peda.net)

JEA-uutiset huoltajille (peda.net)

Kehittämisvastaava Maija Saksa, 020 615 8429

Hankekoordinaattori Kati Taipale, 020 615 7077

Sivun alkuun