Maasto- ja vesiliikenneluvat

Maastoliikennelupa on lupa, jonka tarvitset moottoriajoneuvoilla tapahtuvien kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa tai jääpeitteisellä vesialueella. Vastaavasti moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla tapahtuvien kilpailujen, harjoitusten tai muiden tapahtumien toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella tarvitset vesiliikenneluvan.

Et tarvitse lupaa, jos toiminta järjestetään

 • moottoriurheiluradalla tai vesialueella, jolla on jo olemassa toimintaan ympäristölupa
 • tai alueella, joka on asemakaavassa merkitty tähän tarkoitukseen

Hae lupa myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja.

Voit hakea lupaa vapaamuotoisella hakemuksella. Maastossa tai vesialueella pidettäville kilpailuille tarvitaan usein myös meluilmoitus.

Ohje maastoliikenneluvan hakemiseen

Laadi vapaamuotoinen hakemus, jossa esität seuraavat tiedot:

 • Hakijan ja yhteyshenkilön yhteystiedot
 • Harjoittelu-/kilpailupaikan sijainti (osoite, kiinteistörekisteritunnus ja sijaintikartta)
 • Toiminnan kuvaus
  • Mitä radalla tehdään ja millaisilla moottoriajoneuvoilla
  • Toiminta-aika: viikonpäivät ja kellonajat ja ajanjakso vuodessa, jolloin alueella toimitaan
  • Kuinka paljon ajosuorituksia esim. vuodessa/päivässä, kuinka monta ajajaa radalla kerralla (ajosuoritusten taajuus)
  • Miten ajajien ja sivullisten turvallisuus on huomioitu
 • Lähimmän häiriintyvän kohteen (asuinalue tai -rakennus, loma-asunto, hoitolaitos, koulu tms.) etäisyys ja sijainti harjoitusrataan nähden
 • Ympäristön kuvaus (muut häiriintyvät kohteet, alueen kaavatilanne, luonnonsuojelualueet, pohjavesialueet, vesistöt)
 • Toiminnassa syntyvät jätteet, niiden varastointi ja käsittely
 • Varautuminen häiriötilanteeseen (esim. polttoaine- tai öljypäästö)
 • Toiminnasta aiheutuva melu
  • Melun lähtötaso LWA (riippuu moottoriajoneuvotyypistä)
  • Melutaso lähimmässä häiriintyvässä kohteessa (meluselvitys)
   • LAeq (ajon aikainen keskiäänitaso)
   • LAeq 7-22 (päiväaikainen keskiäänitaso)
   • LAFmax (hetkellinen maksimitaso)
 • Toiminnan tarkkailu (melu- ja muut päästöt, toiminta-aikojen valvonta)
 • Rata-alueen kartta, jossa näkyy myös radan ympäristöä ja keskeiset toiminnot radalla esim. jätepiste, huoltorakennus ym.
 • Maanomistajan tai vesialueen omistajan lupa alueen käyttöön

Hakemuksen käsittely

Luvan voit hakea kunnan ympäristösuojeluviranomaiselta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Kouvolassa on teknisen lautakunnan lupajaosto. Lupajaosto on delegoinut päätöksenteon viranhaltijalle (ympäristötarkastaja tai ympäristöterveystarkastaja) maastoliikennelain ja vesiliikennelain mukaisten lupahakemusten käsittelystä.

Lupahakemuksesta ja -päätöksestä kuulutetaan 14 vrk kunnan ilmoitustaululla. Kuulutusaika lupahakemuksesta voi tarvittaessa olla pidempi. Kuulutuksesta ilmoitetaan kaupungin internet-sivuilla sekä tarvittaessa myös sanomalehdessä. Kuulutuksesta lähetetään tieto naapureille ja muille asianosaisille. Tarvittaessa hakemuksesta pyydetään lausunto esim. ELY-keskukselta tai muulta asiantuntijataholta. Jos hakemuksesta saapuu muistutuksia tai lausuntoja, hakijalta pyydetään niihin vastine.

Luvan myöntämisen edellytyksinä ovat, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Toiminnan järjestämiseen pitää olla alueen omistajan tai haltijan kirjallinen lupa.

Toiminta-alueelle tehdään tarvittaessa tarkastus ennen luvan myöntämistä tai toiminnan aloittamista. Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelujen valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset maastoliikennelupakohteisiin tehdään viiden vuoden välein. Toiminnan aikana tarkastuksia tehdään myös tarvittaessa.

Lupahakemuksen käsittelystä ei peritä maksua (v. 2021/02 tilanne). Jos lupahakemuksen ja -päätöksen kuulutuksesta ilmoitetaan lehdessä, ilmoituskustannukset peritään hakijalta.

Usean kunnan alueella pidettävään tapahtumaan lupa on haettava toimivaltaiselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Jos luvanvarainen tapahtuma edellyttää väliaikaista vesiliikenteen keskeyttämistä tai rajoittamista tai alueellisesta kiellosta tai rajoituksesta poikkeamista, sinun tulee hakea lupaa Liikenne- ja viestintävirastolta, traficom.fi.

Vesiliikennerajoitukset

Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuksesta määrätä alueellisia ja vesikulkuneuvotyyppiä koskevia kieltoja ja rajoituksia (esim. nopeusrajoitukset, vesiskootterilla ajon kielto, aallonmuodostuskielto). Asetettujen kieltojen ja rajoitusten noudattamista valvoo poliisi.

Moottorikelkkareitin perustaminen

Jos haluat perustaa moottorikelkkareitin, laadi ensin reittisuunnitelma ja toimita se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi.

Tee reittisuunnitelma seuraavasti:

 • Osoita suunnitelmassa reitin kulku ja siihen kuuluvat levähdys- ja huoltoalueet. Kerro reitti ja alueet niin tarkkaan, että ne voidaan suunnitelman perusteella merkitä maastoon.
 • Mainitse kiinteistöt, joiden kautta reitti tulisi kulkemaan.
 • Liitä mukaan muut reitin perustamisen ja pitämisen kannalta tarpeelliset tiedot.
 • Liitä mukaan mittakaavaltaan asianmukainen reitin kulkua osoittava kartta.

Suunnitelman hyväksyminen on maksuton.

Päivitetty 2.7.2021

Sivun alkuun