Asemakaavan, asemakaavojen muutosten ja asemakaavan kumoamisen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelmien nähtävilläolo sekä valmisteluvaiheen kuuleminen

Kuulutus koskee kaavoja Haavikuja 07/005, Tehontie 10/007, Lassilanpellontie 21/021, Vehkasuontie 31/006 ja Spännärintie 33/010

Haavikuja (07/005), asemakaavan muutos
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on poistaa korttelin 7154 keskellä oleva asumista palvelevien huoltorakennusten korttelialue ja liittää sen alue siihen rajautuviin tontteihin. Kaavassa myös muutetaan osa toteutumattoman korttelin 7155 osan rajausta ja kaavamerkintöjä siten, että se vastaa nykyajan rakentamisen tarpeita.
Lisätietoja: www.kouvola.fi/haavikuja

Tehontie (10/007), asemakaavan muutos
Tavoitteena on mahdollistaa kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatien 15 varrelle. Lisäksi kaavamuutoksella laajennetaan Kullasvaarantien ja Tehontien risteysaluetta ja päivitetään liikennemelualueella olevat alueet suojaviheralueeksi.
Lisätietoja: www.kouvola.fi/tehontie

Lassilanpellontie (21/021), asemakaava ja asemakaavan muutos
Kaavahankkeen tavoitteena on ajanmukaistaa alueen katu- ja korttelialueiden maankäyttö vastaamaan alueen toteutunutta rakentamista, alueella olevaa oikeusvaikutteista Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavaa sekä alueelle aiemmin tehtyjä suunnitelmia. Yksi kaavan tavoite on myös alueen läpi kulkevan virkistysalueen ja kevyen liikenteen yhteyden vahvistaminen.
Lisätietoja: www.kouvola.fi/lassilanpellontie

Vehkasuontie (31/006), asemakaavan muutos ja kumoaminen
Asemakaavan muutoksen ja asemakaavan kumoamisen tavoitteena on mahdollistaa valtatien 15 parantamisen yhteydessä suunniteltujen liikenneyhteyksien ja meluntorjunnan toteuttaminen Vehkasuontien ympäristössä.
Lisätietoja: www.kouvola.fi/vehkasuontie

Spännärintie (33/010), asemakaavan muutos
Tavoitteena on mahdollistaa kevyen liikenteen väylän rakentaminen Inkeroistentielle tiealuetta laajentamalla. Samalla korttelin 3165 kaavamääräykset päivitetään.
Lisätietoja: www.kouvola.fi/spannarintie

Kaavahankkeisiin liittyvät aineistot ovat nähtävillä 27.2.-28.3.2019 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä hankkeiden omilla verkkosivuilla

Mielipiteet voi esittää kaavojen nähtävillä olon aikana asuminenjaymparisto@kouvola.fi tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski.

27.2.2019 Kaupunkisuunnittelu