Ilmoitukset ja kuulutukset

Kutsunnat 2020

Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 2002 syntyneiden sekä muiden kutsuntakuulutuksessa mainittujen asevelvollisten kutsunnat Kaakkois-Suomen aluetoimiston…

Maa-ainesten ottamislupahakemus /Kuljetusliike Arposalo Oy

Kuljetusliike Arposalo Oy on jättänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle maa-aineslain (555/1981) mukaisen lupahakemuksen koskien hiekan, soran ja kalliokiviaineksen ottamista Kouvolan kaupungin Viialan kylässä tilalla Soramäki RN:o 286-424-1-7. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 200.000 k-m3:n hiekka- ja soramaa-aineksen sekä 30.000 k-m3:n kalliokiviaineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 23.000 k-m3. Lisäksi on haettu lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Tupakkalain mukaisen tupakointikiellon määrääminen / Asunto Oy Kaari-Haka

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 7.10.2020 § 65 käsitellyt Asunto Oy Kaari-Hakan tupakkalain (549/2016) mukaisen hakemuksen ja määrännyt sen johdosta tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon, joka koskee kaikkia Asunto Oy Kaari-Hakan asuinhuoneistoihin kuuluvia parvekkeita osoitteessa Valtakatu 58-60, 45700 Kuusankoski.

Maa-ainesten ottamislupapäätös

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 7.10.2020 käsitellyt maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesten ottamisluvan hiekka- ja soramaalajien ottamiselle Iitin kunnan Säyhteen kylässä kiinteistöllä 142-417-1-488, Kaunistontien varrella Saksanmäen alueella. Päätöksen mukainen toiminta koskee 100 000 k-m3:n maa-aineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 2 000 - 15 000 k-m3. Lisäksi on myönnetty lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua ja pölyä.

Päätös ympäristöluvan rauettamisesta / Karelia Granit Oy

Karelia Granit Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen ympäristöluvan mukaisen toiminnan lopettamisesta, joka koskee Anjalankosken kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan 23.5.2000 myöntämää ympäristölupaa rakennuskivilouhoksen toiminnalle osoitteessa Ruotilantie 832, 46730 Ruotila, RN:o 286-420-3-76. Luvan myöntämisen jälkeen vanhalla louhoksella ympäristöluvan mukaista toimintaa ei aloitettu ja nyt kaikki louhokseen liittyvä muukin toiminta on lopetettu.

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/KymiRing Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 21/2020 6.10.2020 hyväksynyt KymiRing Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee 5.10. – 10.12.2020 välisenä aikana tapahtuvaa kallion louhintaa ja murskausta KymiRingin alueella osoitteessa Kymentie 748, Kausala.