Ilmoitukset ja kuulutukset

Maa-ainesten ottamislupapäätös

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on 12.9.2023 käsitellyt maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesten ottamisluvan hiekka- ja soramaalajien ottamiseen Sepäntalon-tilan maa-ainesalueella Selänpään kylässä kiinteistöllä 286–444-24-194. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 40.000 k-m3:n soramaa-aineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 4.000 k-m3. Toiminnasta voi aiheutua melua ja pölyä.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla5.9.2023 Päätöksen tiedoksisaantipäiväHallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaantapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.Päätöksen tiedoksisaantipäivä…

Ilmoitus kuulemisesta hallintopakkoasiassa

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Kouvolan kaupungin rakennusvalvonta kuulee Sulo Veikko Lopperin kuolinpesää hallintopakkoasiassa hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti. Ilmoitus kuulemisesta suoritetaan…

Sivun alkuun