Tunnetko jo Kouvolan uusitut ympäristönsuojelumääräykset?

Nainen halaa puuta talvisessa metsässä.

Kouvolan ympäristönsuojelumääräykset on uusittu ja ne ovat astuneet voimaan kesällä 2022.

Ympäristönsuojelumääräykset ovat kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen antama kokoelma ympäristön suojeluun liittyviä määräyksiä. Määräysten antaminen perustuu ympäristönsuojelulakiin. Kouvolan ensimmäiset ympäristönsuojelumääräykset laadittiin vuonna 2013. Niitä päivitettiin vuoden 2022 alussa ja nykyiset määräykset tulivat voimaan 18.6.2022. Määräysten rinnalle on laadittu myös ympäristönsuojelumääräysten perustelut -osio, jossa määräysten sisältöä avataan hieman tarkemmin.

Määräysten tarkoituksena on helpottaa ympäristönsuojelulain soveltamista käytäntöön. Lainsäädäntö antaa ympäristönsuojelulle yleislinjat, mutta usein yksityiskohdista päättäminen jää kuntatasolle. Kuntakohtaisilla määräyksillä on siis voitu huomioida paikalliset olosuhteet tarkemmin, kuin laissa on mahdollista. Määräykset ovat voimassa koko Kouvolan alueella, ellei niissä ole erikseen sanottu, mitä alueita ne koskevat. Esim. pohjavesialueille, vesistöjen rantavyöhykkeille ja yleisille alueille on omia määräyksiään.

Terveellinen ja viihtyisä elinympäristö kaikille

Määräyksillä halutaan ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Jokaisella on vastuu yhteisestä terveellisestä ja viihtyisästä elinympäristöstämme.

Määräykset antavat tietoa viranomaisen vaatimuksista sekä samalla edistävät toimijoiden tasapuolista kohtelua. Määräykset sitovat kaikkia kuntalaisia ja yrityksiä, mutta myös viranomaisia. Määräykset eivät kuitenkaan koske esim. luvanvaraista toimintaa, poikkeustilanteita eivätkä puolustusvoimien toimintaa.

Mistä määrätään?

Määräyksiä on annettu mm. jätevesien käsittelystä pohjavesi- ja ranta-alueilla, ajoneuvojen sekä mattojen pesusta, pienimuotoisesta jätteen hyötykäytöstä, lumen vastaanottopaikoista, savukaasupäästöistä eli lähinnä puun pienpoltosta, kemikaalien säilytyksestä, öljysäiliöiden käytöstä poistamisesta, lannan levityksestä ja velvollisuudesta tehdä meluilmoitus.

Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo

Kouvolassa määräysten noudattamista valvoo ja niiden sisältöä koskevissa asioissa neuvoo kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen sekä sen valtuutuksella toimivat ympäristönsuojelun viranhaltijat. Perustellusta syystä voi ympäristönsuojeluviranomaiselta hakea lupaa poiketa ympäristönsuojelumääräyksistä. Määräysten rikkomiseen tai laiminlyöntiin viranomainen voi puuttua esim. kehottamalla, määräämällä, uhkasakolla ja viime kädessä tekemällä tutkintapyynnön poliisille.

Somekampanja määräyksistä aiheittain

Kaupungin ympäristönsuojelu avaa määräysten sisältöä tarkemmin Facebook-sivuillaan tulevan talven ja kevään aikana. Viikoittaisissa julkaisuissa käsitellään määräyksiä aiheittain.

Ympäristönsuojelumääräykset sekä niiden perustelut kokonaisuudessaan löytyvät kaupungin verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Kati Halonen, ympäristösuunnittelija, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 8048, kati.halonen@kouvola.fi

Kouvolan ympäristöpalvelujen facebook-sivut

Sivun alkuun