Marjoniemen yhtenäiskoulun asemakaavan muutos nähtäville

Marjoniemen yhtenäiskoulu valmistuu tämänhetkisen tavoitteen mukaan vuonna 2026. Koulun hankesuunnittelu on pienen tauon jälkeen edennyt ja koulun sijoituspaikkaan tehtävä asemakaavan muutos saatu ehdotusvaiheeseen. Asemakaavan muutoksen ehdotus on teknisen lautakunnan käsiteltävänä 30.11., jonka jälkeen se asetetaan lautakunnan niin päättäessä julkisesti nähtäville.

Marjoniemen yhtenäiskoulun rakentamisen mahdollistava asemakaavan muutos kuulutettiin vireille maaliskuussa ja kaavaluonnos oli nähtävillä huhtikuun ajan. Nyt kaavahankkeessa on edetty ehdotusvaiheeseen eli lähelle lopullista kaavaratkaisua.  Kaavan muuttaminen on edellytys koulun rakentamiselle ja alueen tulevalle kehittämiselle.

Kaavamuutosalueeseen kuuluu Marjoniemen terveyskeskuksen tontin lisäksi sen eteläpuoliset alueet aina Salpausselänkadulle saakka. Kaava-alueen pohjoisosassa kaavamuutoksen tärkein tavoite on alueen käyttötarkoituksen muuttaminen oppilaitokselle sopivaksi. Samalla korttelialueen rajoja tarkistetaan niin, että koululle ja sen piha-alueille olisi mahdollisimman paljon tilaa. Alueen keski- ja eteläosassa kaavaa ajanmukaistetaan ja korttelialueiden rajoja muutetaan tarkoituksenmukaisiksi.

Korttelialueiden käyttötarkoitukset eivät muutu oleellisesti. Vähäisessä käytössä ollut Paimenpuisto on liitetty ympäröiviin korttelialueisiin ja alueen läpi on suunniteltu uusi itä-länsisuuntainen kevyen liikenteen yhteys nimeltään Saumaraitti. Alueen eteläosassa ollut julkiselle rakentamiselle tarkoitettu kortteli on muutettu pysäköinnille varatuksi alueeksi ja puistoksi. Keskiosassa vanhan varuskuntasairaalan käsittämän korttelinosan käyttötarkoitusta on muutettu niin, että palvelun tuottajataholla ei enää jatkossa ole merkitystä kaavanmukaiselle rakentamiselle. Marjoniementien katualuetta on laajennettu kaavamuutoksessa niin, että sen varrelle voidaan sijoittaa etenkin koulun oppilasliikennettä palvelevat joukkoliikenteen pysäkit.

Uusi koulu parantaa erityisesti erityisopetuksen järjestämisen edellytyksiä

Marjoniemen uuteen yhtenäiskouluun sijoittuvat nykyisten Urheilupuiston, Kouvolan yhteiskoulun sekä Kaunisnurmen koulun oppilaat sekä erityisen vaativan tuen opetus koko kaupungista.
Koulun rakentaminen on osa perusopetuksen palveluverkon kehittämistä, ja perustuu kaupunginvaltuuston marraskuussa 2018 tekemään päätökseen peruskoulujen 20 koulun mallista sekä perusopetuksen palveluverkkoselvitykseen syksyltä 2019. Perusopetuksen palveluverkkoselvitys on osa perusopetuksen kehittämissuunnitelmaa.

– Koulujen toiminnallinen yhdistäminen parantaa muun muassa erityisen vaativan tuen järjestämisen edellytyksiä. Teemme tulevaisuuden perusopetuksen tarpeisiin vastaavaa koulua, opetuspalvelupäällikkö Pirjo Piiroinen Kouvolan kaupungilta toteaa.

Marjoniemen yhtenäiskoulua suunnitellaan noin 960:lle perusopetuksen vuosiluokkia 1-9. käyvälle oppilaalle, joista noin 250 on erityisen tuen oppilaita.  Kouluun sijoittuvat myös Kouvolan keskustan musiikkiluokat ja liikuntaluokat. Henkilökuntaa koulussa on noin 200.

Yhtenäiskoulusta tehdään parhaillaan hankesuunnitelmaa, joka menee kasvatus- ja opetuslautakunnan käsiteltäväksi talven aikana. Koulun on tarkoitus valmistua syyslukukauden 2026 alkuun mennessä.

Ennen koulun rakentamista puretaan paikalla nyt sijaitseva terveyskeskusrakennus. Purkutyöt toteutetaan keväällä 2023.

Kaavaehdotukseen ja muuhun kaavahankkeeseen liittyvään aineistoon voi tutustua teknisen lautakunnan esityslistalla sekä kaavaehdotuksen tullessa julkisesti nähtäville osoitteessa www.kouvola.fi/marjoniemenyhtenaiskoulu

Lisätietoja:

asemakaavan muutos:

Kaisa Niilo-Rämä, kaavoitusarkkitehti, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama@kouvola.fi

kouluhanke:

Anneli Vartiainen, rakennuttajapäällikkö, puh. 020 615 7117, anneli.vartiainen@kouvola.fi

Sivun alkuun