Liikunnan ja kulttuurin palveluissa panostetaan jatkossakin lasten ja nuorten hyvinvointiin

Kouvolan kaupungin talousarviota vuodelle 2024 valmistellaan. Talousarviokehys sisältää sopeutustoimia ensi vuodelle 14 miljoonalla eurolla, mikä liikunta- ja kulttuuripalveluiden osalta tarkoittaa 1,1 miljoonan euron säästötavoitteita. Liikunta- ja kulttuurilauta käsittelee vuoden 2024 talousarvioesitystä kokouksessaan 20.9.2023. Liikunnan ja kulttuurin palvelut edistävät tiukassakin taloustilanteessa lasten ja nuorten hyvinvointia muun muassa harrastustoimintaa kehittämällä.

Liikunnan ja kulttuurin palveluille asetettu säästötavoite on 3,4 miljoonaa euroa vuoteen 2027 mennessä. Talousarviokehyksissä on huomioitu lakisääteiset muutokset, esimerkiksi palkkojen korotukset sekä muut välttämättömät muutokset, kuten indeksikorotukset.

Talousarviosuunnittelussa on huomioitu talouden tasapainottamisen lisäksi kaupunginhallituksen asettamat painotukset erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin, lähiliikuntamahdollisuuksiin, liikunta- ja kulttuuriohjelmien huomioimiseen ja investointeihin sitoutumiseen.

Sopeuttamistoimenpiteet vuodelle 2024

Vuodelle 2024 säästötavoite on 1,1 miljoona euroa. Tavoitteen saavuttamiseksi lautakunnalle esitetään seuraavia säästötoimenpiteitä vuodelle 2024:

  • Liikunnan avustuksia supistetaan 126 200 euroa
  • Kulttuurin avustuksia supistetaan 314 000 euroa
  • Liikuntapaikkojen aikuisten taksoja ja maksuja korotetaan keskimäärin 10 %
  • Liikuntapaikkojen henkilöstö siirtyy tekniikan ja ympäristön toimialalle vuoden 2024 alussa
  • Haanojan kirjaston lakkautetaan ja tilat otetaan varhaiskasvatuksen käyttöön
  • Kymenlaakson Opiston ostopalvelusopimus kansalaisopistopalveluista lopetetaan

Kymenlaakson opiston osalta on tarkoituksena tutkia mahdollisuutta perustaa vapaan sivistystyön toiminta uudelleen niin, että muodostuu maakunnan laajuinen yhtiömuotoinen toimija.

Liikuntapaikkojen henkilöstön siirron perusteluna ovat muun muassa henkilöstön ja laitekannan käytön tehostumisesta saatavat käyttötaloussäästöt. Muutos mahdollistaa myös henkilöstöresurssien moniammatillisen käytön sekä osaamisen laajan hyödyntämisen palvelutarpeiden mukaisesti. Myös lähiesihenkilöiden sijaisuusjärjestelyt helpottuvat osana suurempaa kokonaisuutta. Muutos koskee noin 70 liikuntapaikkojen hoitajaa ja uimahallihenkilöstöä.

Sopeuttamistoimenpiteet vuosille 2025–2027

Suunnittelukaudelle 2025–2027 esitetään seuraavia säästötoimenpiteitä:

  • Uuden uimahallin avautuessa vuonna 2027 Kuusankosken, Valkealan ja Inkeroisten uimahallit suljetaan
  • Inkeroisten jäähallin toiminta lakkautetaan vuonna 2027
  • Kymenlaakson orkesterin avustus lakkautetaan nykyisen sopimuksen päättyessä vuonna 2026
  • Korian ja Elimäen kirjastojen toiminta siirretään koulujen yhteyteen

Liikuntapaikkojen osalta esitykset pohjautuvat vuonna 2019 hyväksyttyyn liikunnan palveluverkkoselvitykseen. Sen mukaan liikunnan palveluverkkoa kehitetään keskittämällä tuotannollisesti kalliita liikuntapalveluita ja parantamalla samalla lähiliikuntapalveluita. Tavoitteena on, että palvelut, jotka ovat osa tulevaisuuden palveluverkkoa, ovat laadukkaita ja tilat ja rakennukset vastaavat nykyajan vaatimuksia.

Yhden uimahallin mallia puoltaa se, että Kouvolan uimahallipalvelut ovat siinäkin valtakunnallisesti vertaillen vähintäänkin hyvää keskitasoa. Uusi halli tarjoaa kuntalaisille nykyaikaiset tilat ja monipuoliset palvelut

Jäähallien osalta verkkotarkastelua on tehty perustuen muun muassa käyttäjämääriin ja kiinteistöjen korjausvelkaan. Yhden jäähallin sulkemisen jälkeen Kouvolassa on edelleen jäähallitilaa kansallisen keskitason verran.

Kouvolassa panostetaan jatkossakin matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksiin. Esimerkiksi uimahallimaksuihin tai lasten ja nuorten liikuntapaikkamaksuihin ei esitetä korotuksia.

Pieninvestoinnit

Toimialoilla on myös arvioitu tarkasti tulevia pieninvestointitarpeita. Pieninvestoinneilla tarkoitetaan 30 000–800 000 euron hankintoja, korjauksia tai rakentamisia. Liikunta- ja kulttuuri-investointeihin kohdistetaan pieninvestoinneista vuonna 2024 675 000 euroa. Lautakunta arvioi investointikohteiden listaa ja priorisoi niiden tärkeysjärjestyksen. Lopulliset päätökset pieninvestoinneista tekee kaupunginhallitus.

Talousarvioesitys 2024 liikunta- ja kulttuurilautakunnan esityslistalla: Dynasty tietopalvelu : Kouvolan kaupunki

Kouvolan kaupunki tasapainottaa talouttaan

Kaupungin talous tarvitsee tasapainottamista. Syynä ovat hyvinvointialueuudistukseen liittyvä valtionosuuksien aleneminen, laskevat verotulot ja raskaat palveluverkot.

Menojen pienennystä haetaan osana talousarviovalmistelua tarkastelemalla avustuksia, kiinteistöjä, palvelujen tuottamistapoja, palveluverkkoja, digitalisaatiota ja henkilöstökustannuksia. Tulojen lisäyksiä tavoitellaan taksojen ja maksujen korotuksista, kertaluonteisista myyntivoitoista, rahoitustuotoista ja verojen korotuksesta.

Talousarvion valmistelussa lähtökohtana on, että kaupunki järjestää jatkossakin lähipalveluita kahdeksassa taajamassa. Osa palveluista järjestetään tulevaisuudessa keskitettyinä.

Tavoitteena on, että tulevaisuuden palveluverkkoon kuuluvat palvelut ovat laadukkaita ja niiden tilat sekä rakennukset vastaavat nykyajan vaatimuksia. 

Säästämisen lisäksi kaupunki investoi.

Kaupungin verkkosivuille on koottu taustaa ja perusteluja kaupungin talouden tasapainottamisesta: Talous tasapainoon – Kouvolan kaupunki

Lisätietoja: sivistysjohtaja Veikko Niemi puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi, controller Katja Kauppila, puh 020 615 4530, katja.kauppila(at)kouvola.fi 

Sivun alkuun