Kuka päättää koronatoimista? Katso kaavio ja listaus vastuiden jakaantumisesta viranomaisten kesken

Vastuu ja päätöksenteko koronatoimista on jaettu useiden toimijoiden kesken.

Suomen koronatilanne on talven aikana heikentynyt nopeasti helposti tarttuvan omikronmuunnoksen takia. Sairaalahoidon tarve ja terveydenhuollon kuormitus ovat kasvaneet merkittävästi.

Viranomaiset tarkastelevat koronarajoitusten tarvetta säännöllisesti. Epidemiaa torjutaan ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimin. Alueelliset ohjeet, rajoitukset ja suositukset riippuvat siitä, missä epidemiatilanteessa alue on.

Kunkin alueen toimivaltaiset viranomaiset tekevät päätökset voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista tartuntatautilain mukaisesti.

Koronavirustilanteen seuraamisen ja päätöksenteon vastuut

Suomen hallitus

Hallitus päättää Suomen koronavirusstrategiasta, kansallisesta rokotusstrategiasta sekä ravintolarajoituksista ja rajoihin liittyvistä rajoituksista. Päätökset tehdään valtioneuvoston asetuksina voimassa olevan lainsäädännön puitteissa. Hallitus ja eduskunta tekevät päätökset myös koronapassiin liittyvästä lainsäädännöstä.

Sosiaali- ja terveysministeriö STM

Tartuntatautien torjunnan yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. STM vastaa valtakunnallisesta terveydenhuollon häiriötilanteisiin tai niiden uhkaan varautumisesta ja näiden tilanteiden johtamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa aluehallintovirastoja, sairaanhoitopiirejä ja alueellista päätöksentekoa. Päätöksistä vastaa kuitenkin aina se viranomainen, jolle päätösvalta lain mukaan asiassa kuuluu.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL

THL toimii tartuntatautien torjunnan kansallisena asiantuntijalaitoksena. THL on asiantuntijavirasto, jolla ei ole varsinaista päätösvaltaa koronaan liittyvissä asioissa. THL tuottaa päätöksentekoa ja käytännön toimintaa varten tilannekatsauksia, ennusteita, ohjeita ja suosituksia. THL tekee myös koronaan liittyvää tutkimusta ja seuraa ulkomaista tutkimuskenttää.

Aluehallintovirastot

Aluehallintovirastot päättävät tartuntatautilain mukaisista rajoituksista, mikäli ne koskevat kokonaista maakuntaa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto päättää esimerkiksi yleisötilaisuuksiin kohdistuvista rajoituksista sekä koulujen tai liikuntapaikkojen sulkemisesta, mikäli päätökset kohdistuvat koko Kymenlaaksoon. Aluehallintovirasto voi tartuntatautilain perusteella tehdä päätöksiä, jotka koskevat julkisten palveluiden lisäksi myös esimerkiksi yksityisiä yrityksiä, uskonnollisia yhteisöjä ja järjestöjä tai niiden tiloja. Aluehallintovirasto voi määrätä koulut suljettavaksi koko Kymenlaakson alueella.

Koronakoordinaatioryhmät

Koronakoordinaatioryhmät ovat alueellisia työryhmiä, jotka perustettiin jokaiseen maakuntaan ja pääkaupunkiseudulle syksyllä 2020. Koronakoordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii alueen sairaanhoitopiiri (Kymenlaaksossa Kymsote) ja siihen kuuluvat myös THL, aluehallintovirasto, ELY-keskus ja alueen kunnat. Kymenlaaksossa koronakoordinaatioryhmässä on lisäksi rajavartiolaitoksen ja tullin edustajat raja-asemien vuoksi. Koordinaatioryhmän tehtävänä on seurata alueellista epidemiatilannetta ja tuottaa tilannekuvaa, esityksiä ja suosituksia mahdollisista toimenpiteistä. Koronakoordinaatioryhmällä ei ole päätöksentekovaltaa. Päätökset ja arvion niiden tarpeellisuudesta tekee aina se toimivaltainen viranomainen, jolle asia kuuluu lainsäädännön määrittämällä tavalla. Tämä viranomainen myös vastaa päätösten sisällöstä ja lainmukaisuudesta.

Kymsote

Kymsote toteuttaa tartuntatautilaissa määritettyjä sairaanhoitopiirille ja kunnalle annettuja tartuntatautien torjuntaan liittyviä velvoitteita. Näitä ovat esimerkiksi tartuntatautien torjuminen ja selvittäminen ja potilaiden hoito. Koronatestauksen ja siihen liittyvän diagnostiikan tekee Kymenlaaksolle HUSLAB. Tartuntatautilain mukaan jokaisessa kunnassa on oltava tartuntataudeista vastaava lääkäri, joka määrää esimerkiksi karanteeneista. Meillä hän on Kymsotessa. Kymsoten yksilöjaosto (kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin) voi päättää tartuntatautilain perusteella rajoituksista, jotka koskevat yhtä kuntaa (esimerkiksi yleisötilaisuuksiin ja tiloihin kohdistuvat rajoitukset yhden kunnan alueella). Kymsoten yksilöjaosto voi myös määrätä koulun tai useita kouluja yhdessä kunnassa suljettavaksi tartuntatautilain perusteella.

Kunnat ja kaupungit

Kunnan on tartuntatautilain mukaan järjestelmällisesti torjuttava tartuntatauteja. Kouvolan kaupunki voi tehdä omia palvelujaan, tapahtumiaan ja tilojaan koskevia päätöksiä siten, kun lainsäädäntö sen mahdollistaa. Kaupunki voi siirtää oppilaita etäopetukseen aina 4. vuosiluokasta alkaen, mutta perusopetuksessa tarvitaan ennen etäopetukseen siirtoa tartuntatautilain mukainen päätös koulun sulkemisesta joko aluehallintovirastosta tai Kymsoten yksilöjaostosta. Kouvolan kaupunki ei voi tehdä päätöksiä, jotka koskevat yksityisiä yrityksiä tai niiden tiloja, ravintoloiden toimintaa tai yleisötilaisuuksien rajoituksia yksityisissä toimipisteissä.

Etäopetusta järjestetään tällä hetkellä ainoastaan siinä tapauksessa, että koko koulu joudutaan sulkemaan aluehallintoviraston tai Kymsote yksilöjaoston päätöksellä. Tartuntojen suuren määrän vuoksi karanteenimääräykset kouluissa on lopetettu, ja oppilaat tai opiskelijat ovat nyt käytännössä joko normaalissa koulutyössä tai sairaana kotona. Tämä järjestely on olennaista myös henkilöstön riittävyyden näkökulmasta.

Lue lisää koronaan liittyvästä päätöksenteosta

Valtioneuvoston sivuilta löytyy kattavasti tietoa.

Aluehallintoviraston UKK-listaus on todella kattava.

Kouvolaa koskevat tuoreimmat koronauutiset löydät kaupungin koronatiedotussivulta.

Sivun alkuun