Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelmaan kuuluva liikenneympäristön toimenpideohjelma päivitetty

Kouvolan kaupungin ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yhteistyönä päivitettiin aiempi, vuonna 2017 valmistunut liikenneturvallisuussuunnitelma liikenneympäristön toimenpideohjelman osalta. Tekninen lautakunta saa hyväksyttäväkseen liikenneympäristön parantamiskohteet ohjeellisina noudatettavina kokouksessaan 18. huhtikuuta.

Päivitystyö ei sisältänyt kaupungin liikenneturvallisuustyön organisoinnin suunnittelua, koska liikenneturvallisuustyön perusta on jo aiemman suunnitelman myötä hyvällä mallilla. Kouvolassa on esimerkiksi aktiivisesti toimiva liikenneturvallisuustyöryhmä, jonka toimintaa tukee maakunnallinen liikenneturvallisuuskoordinaattori.

Toimenpideohjelman päivitystyön aluksi kartoitettiin liikenteen ongelmakohteita asukaskyselyn, liikenteen ammattilaisille suunnatun kyselyn sekä kylien turvallisuuskävelyiden kautta. Nykytila- ja onnettomuusanalyysien, työpalaverien ja maastokäyntien myötä syvennyttiin tärkeimpiin ongelmakohtiin.

Vaaranpaikkoja ja kehittämistarpeita esitettiin yhteensä noin 2 600 kpl (asukaskyselyssä noin 2 500 ja asiantuntijakyselyssä noin 100 kpl). Tämän lisäksi työssä tarkasteltiin kuntalaisilta reilun vuoden aikana saapuneita aloitteita ja lopulta työn aikana toimenpiteitä kartoitettiin noin 30 eri lähteestä, selvityksestä ja aineistosta. Tarkemmassa tarkastelussa on ollut noin 250 eri kohdetta, joista lopullinen toimenpideohjelma on muodostunut.

Toimenpiteet jaettiin kolmeen kiireellisyysluokkaan ja kullekin toimenpiteelle määritettiin karkeat yksikkökustannuksiin perustuvat kustannusarviot. Kohteita on yhteensä 137 ja niihin esitettiin kaikkiaan 246 yksittäistä toimenpidettä.

Lopuksi laadittiin liikenneympäristön toimenpideohjelma vastuutahoineen, sillä osa Kouvolan alueella sijaitsevasta väylästöstä on ELY-keskuksen ja osa kaupungin vastuulla. Toimenpiteistä 150 kohdentuu kaupungin vastuualueelle. Näiden arvioitu kustannus on 5 402 400 €. Osa kustannusarvioista kuitenkin puuttuu, koska ne täsmentyvät vasta jatkosuunnittelussa.

Tyypillisiä toimenpiteitä ovat muun muassa nopeusrajoituksen alentaminen, liikennemerkki- ja tiemerkintämuutokset, tienylityskohtien ja liittymien parantaminen sekä hidasteiden toteuttaminen. Toimenpiteitä pyritään toteuttamaan tulevina vuosina investointirahoitusten puitteissa. ELY-keskus ja kaupunki seuraavat toimenpiteiden toteutumista vuosittaisissa seurantapalavereissa.

Liikenneympäristön toimenpideohjelma sekä liikenneympäristön toimenpidekartat ovat esityslistan liitteinä (Dynasty)

Toimenpideohjelmat online-karttana

Kouvolan kaupungin liikenneturvallisuus-verkkosivut

Lisätietoja

liikenneinsinööri Sanna Lehtonen, p. 020 615 7535, sanna.lehtonen(at)kouvola.fi

Sivun alkuun