Kouvolan kaupungille yli 500 000 euroa avustusta digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin

Myönnetyillä hankerahoituksilla parannetaan lasten ja nuorten digitaitoja esi- ja perusopetuksessa, henkilöstön digisaamista sekä edistetään innovatiivisiä oppimisympäristöjä.

Esi- ja perusopetuksen oppilaiden ja henkilöstön digitaitojen kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 168 000 euron erityisavustuksen esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaitojen kehittämiseen vuosien 2022-2023 aikana. Avustuksella on suunniteltu palkattavan kaksi digipedagogiikan asiantuntijaa hankeajaksi esi- ja perusopetukseen. Digipedagogiikalla tarkoitetaan digitaalisten ohjelmien ja sovellusten käyttämistä opetuksen tukena ja suunnittelussa.

Avustusta käytetään myös henkilöstön koulutukseen, laitehankintoihin sekä oppimisympäristöjen kehittämiseen. Vahvistamalla kasvatus- ja opetushenkilöstön digipedagogista osaamista edistetään Kouvolan digisuunnitelman mukaisesti kouvolalaisten oppijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia digitaalisten taitojen ja osaamisen kehittymiselle ja varmistetaan laadukkaan ja ajantasaisen opetuksen toteutuminen. Yhtenä tavoitteena on myös poistaa kasvatus- ja opetushenkilöstön kokemia esteitä teknologian käytölle opetuksessa.

Toimenpiteet ovat osa opetus- ja kulttuuriministeriön Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologista osaamista sekä ohjelmoinnin osaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- että perusopetuksessa.

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen

Opetushallitus on myöntänyt Kouvolan kaupungille avustusta innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseksi varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa.

Varhaiskasvatukselle myönnetty 115 020 euron avustus käytetään digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen siten, että ne hyödyttävät paremmin lasten oppimista. Avustusta voi käyttää myös vähäisissä määrin varhaiskasvatushenkilöstön täydennyskoulutukseen.

Esi- ja perusopetuksen saamalla 95 400 euron avustuksella määritellään digitaalisen osaamisen arviointikriteerit verkko-oppimisympäristö Laatuskaan. Kyseessä on oppilailla ja opettajilla tarkoitettu työkalu digiosaamisen tavoitteiden asettamiseksi ja osaamisen kehittymisen seuraamiseksi. Tärkeää työssä on tavoitteiden ja arviointikriteerien lapsilähtöisyys ja ymmärrettävyys. Työhön sisältyy mm. henkilöstölle ja oppilaille suunnattuja työpajoja sekä tulosten analysointia Helsingin ja Tampereen yliopistojen digitaalisen toimijuuden ja osallisuuden kehittämiseen liittyvää tutkimusta varten.

Digitaidot ovat jokaisen oppijan oikeus

Digitaitojen kehittämisellä toteutetaan Kouvolassa marraskuussa 2021 hyväksyttyä Digiosaamisen suunnitelmaa, jonka ytimessä on oppijan osaaminen. Koulutusjärjestelmän läpileikkaava suunnitelma käsittää kaikki ikävaiheet varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen ja lukiokoulutukseen, ja sisältää myös kansalaisopiston organisoiman vapaan sivistystyön. Suunnitelmassa on huomioitu OKM:n Uudet lukutaidot-ohjelmassa laaditut osaamisen kuvaukset.

Tavoitteena on taata kaikille kouvolalaisille lapsesta aikuisikään tasa-arvoinen mahdollisuus hankkia monipuolista tieto- ja viestintäteknologian osaamista.

Lähtökohtana on ajatus siitä, että digitaidot ovat jokaisen oppijan oikeus, myös lasten. Tämä nähdään Kouvolassa tärkeänä, koska digiosaamista lisäämällä lisätään myös tietoyhteiskuntaan osallistuvien aktiivisten kuntalaisten määrää ja lisäävät hyvinvointia, sekä osallisuuden ja vaikuttamisen tunnetta

Henkilöstön digiosaamisen kehittäminen

Valtiovarainministeriön on lisäksi myöntänyt avustuksen kaupunkiorganisaation henkilöstön digiosaamisen kehittämiseksi osana OSKU – Osaava kunta -hanketta. Osaamisen kehittämisen lisäksi tavoitteena on tunnistaa ja kuvata ne prosessit, jotka voidaan organisaatiossa digitalisoida. Kouvolan kaupunki jakaa 360 400 euron avustuksen Kotkan kanssa.

Kouvolan kaupunki on seitsemäntoista muun kunnan kanssa mukana myös Lohjan vetämässä hankkeessa Kaavatietojen digitalisointi sekä kunnan kaavayhdistelmän digitointiohje, joka sai valtiovarainministeriön digiavustusta reilut 1,2 milj. euroa.

Lisätietoja:

kehittämisvastaava Kia Ojanen, kia.ojanen@kouvola.fi (kasvatuksen ja opetuksen palvelun saamat avustukset)

OSKU ja kaavatietojen digitalisointi: lisätietojen tiedustelu lomakautena vain sähköpostitse tietohallinto@kouvola.fi

Sivun alkuun