Uudella digisuunnitelmalla on tärkeä rooli kouvolalaisen lapsen, nuoren ja aikuisen elämässä

Kouvolassa on laadittu uusi digiosaamisen suunnitelma takaamaan riittävä osaaminen eri ikäisille oppijoille. Digitaidot ovat kaiken ikäisille tarkoitettuja arjen perustaitoja, jotka oikein käytettynä lisäävät hyvinvointia, osallisuuden ja vaikuttamisen tunnetta. Ne eivät ole enää tulevaisuustaitoja, vaan kansalaistaitoja jo nyt.

Koulutusjärjestelmän läpileikkaava suunnitelma käsittää kaikki ikävaiheet varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen ja lukiokoulutukseen. Se sisältää myös kansalaisopiston organisoiman vapaan sivistystyön. 

Uusi Digiosaamisen suunnitelma hyväksyttiin kasvatuksen ja opetuksen lautakunnassa marraskuussa 2021. Se on jatkumo esi- ja perusopetusta koskeneelle Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön strategialle.  

Digitaidot ovat jokaisen oppijan oikeus 

Uudelle, laajennetulle suunnitelmalle oli tarve, jotta kasvatus, opetus ja oppiminen vastaisivat paremmin digitalisaation nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Tavoitteena on taata kaikille kouvolalaisille lapsesta aikuisikään tasa-arvoinen mahdollisuus hankkia monipuolista tieto- ja viestintäteknologian osaamista. Lähtökohtana on ajatus siitä, että digitaidot ovat jokaisen oppijan oikeus, myös lasten. Tämä nähdään Kouvolassa tärkeänä, koska digiosaamista lisäämällä lisätään myös tietoyhteiskuntaan osallistuvien aktiivisten kuntalaisten määrää. 

Muun muassa varhaiskasvatussuunnitelmassa sekä esiopetussuunnitelmassa on laaja-alaisen oppimisen alueena monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Aikuisten positiivinen ja asianmukainen suhtautuminen digiin ja sen mahdollisuuksiin, auttaa lapsia leikkimään, liikkumaan ja toimimaan digimaailmassa.  Sen kautta voidaan löytää uusi väylä vastata lapsen tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin.  

Tavoitteena systemaattinen digitaalisuuden johtaminen 

Oppijoiden osaamisen lisäksi suunnitelma ottaa kantaa siihen, miten johtamista, teknistä toimintaympäristöä, laitekantaa ja henkilöstön osaamista pitää kehittää seuraavan nelivuotiskauden aikana Kouvolan kaupungin eri palveluissa, jotta kuntalaisen digiosaaminen paranee.  

Yksi tärkeimmistä tunnistetuista tavoitteista on digitaalisuuden johtamisen systemaattisuus. Sitä tarvitaan, jotta kehittämistyö olisi tasa-arvoista kaikissa yksiköissä. Myös laitekannan kasvattaminen suunnitelmallisesti tähtää samaan tavoitteeseen. Lisäksi tarvitaan henkilöstön osaamiseen mittaristoa ja henkilöstön koulutussuunnitelmaa.  

Tutorit auttavat kouluja digitaitojen kartuttamisessa 

Digisuunnitelman laatimisessa mukana ollut opettaja Lea Olli kertoo, että ennen kaikkea tarvitaan intoa ja aitoa tahtoa kokeilla ja testata uusia digi-innovaatioita, sekä laitteita oppijoiden käyttöön. “Meillä on innostuneita digitutoreita, jotka ovat jo näyttäneet rohkeasti esimerkkiä. He ovat esimerkiksi järjestäneet koko koulun elokuvaprojekteja, monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja ohjelmointiviikkoja. Toivottavasti into leviää,” hän sanoo.  

Digitutorit ovat opettajia, joiden tehtävänä on auttaa kouluja ottamaan digitaalisuus luontevaksi osaksi toimintakulttuuria. Avuksi ja opetuksen tueksi digitutorit ovat tehneet toimintavinkkejä sisältävän materiaalipankin. 

Tutorit ovat myös perustaneet Kouvolaan neljä alueellista lainaamoa, joista koulut voivat lainata käyttöönsä robotiikkaa, 3D-tulostimia, vinyylileikkureita tai vaikkapa mediasalkkuja elokuvaprojekteja varten.  

Digitaalisuuden johtamisen osalta Olli kertoo, että digisuunnitelmaa aletaan toteuttamaan jo alkuvuodesta 2022 perusopetuksen ja lukioiden rehtoreille järjestettävällä koulutuksella. Keväällä myös kartoitetaan 2.-, 5.- ja 8.-luokkalaisten, lukion 1.  vuoden opiskelijoiden sekä henkilökunnan digitaitoja. Tulokset ohjaavat henkilöstön täydennyskoulutuksen sisältöjä.  

Digiosaamisen suunnitelman toteutumista arvioidaan tarkemmin vuonna 2023 ja tehdään tarvittaessa korjaavia liikkeitä suunnitelman kahdeksi viimeiseksi voimassaolovuodeksi.  

Lisätietoja 

Luokanopettaja Lea Olli, puh. 020 615 7077 ja 020 615 5326, lea.olli@edukouvola.fi 

Sivun alkuun