Kouvolalaiset edelleen tyytyväisimpiä jätehuoltoon

Kouvola pysyi edelleen kärkisijalla, kun vertailtiin eri kaupunkien onnistumista jätehuollon järjestämisessä. Myös katuvalaistukseen oltiin tyytyväisiä.

FCG-konsulttitoimiston toteuttaman valtakunnallisen yhdyskuntateknisten palvelujen kyselytutkimuksen tulokset vuodelta 2019 ovat valmistuneet.

Kouvolassa kyselyn otoskoko oli 1 500 asukasta ja vastaajia oli yhteensä 535 (36 %). Vuonna 2018 vastausprosentti oli 28 %.

Raportissa jaotellaan tulokset katuja, puistoja, jätehuoltoa, katuvalaistusta, vesi- ja viemärihuoltoa, liikuntapaikkoja sekä palo- ja pelastustoimea koskeviin lukuihin. Kaikki asteikot ovat välillä 1-5 siten, että neutraalin arvon 3 alle jäävät arvot osoittavat kielteistä ja sen yläpuolelle asettuvat arvot myönteistä suhtautumista. Kouvolassa asuminen ja ympäristö -toimialaan kuuluvat kohteet saavat asukkailta keskiarvon 3,63 (vuonna 2018 3,6).

Jätehuoltoon tyytyväisimmät asukkaat Kouvolassa

Parhaimmat arvosanat saatiin jälleen jätehuollosta (keskiarvo 4,10) ja katuvalaistuksesta (4,05). Keskiarvot paranivat edelleen viime vuotisiin tuloksiin verrattuina.

Parhaimman yksittäisen arvosanan Kouvolassa saa edelleen paperin keruupisteiden sijainti (arvosana 4,44). Tulosten mukaan jätehuoltoon ollaan kokonaisuutena tyytyväisimpiä nimenomaan ja edelleen Kouvolassa.

Osa teknisen lautakunnan tavoitteista saavutettiin

Osa teknisen lautakunnan tavoitteista talousarvioon nähden ovat kytköksissä tähän tutkimukseen.

-Teknisen lautakunnan tavoitemittareissa pääsimme tavoitteisiin jalankulku- ja pyöräteiden kunto sekä keskustoihin johtavien pääkatujen kunto –mittareiden osalta. Keskustan puistojen hoidossa tavoitetta ei saavutettu, toteaa kaupungininsinööri Anne Ahtiainen. -Huomioitavaa kuitenkin on, että keskustan puistoille asukkaiden antama arvosana Kouvolan osalta nousi 0,09 %-yksikköä ja on ensimmäistä kertaa yli arvosanan 4 vuosien 2014-2019 aikana.

Liitteet:
Yhdyskuntatekniset palvelut 2019, kyselytutkimuksen tulokset (koko raportti)
Tuloksista tehty alueellinen tulosten vertailu Kouvolan sisällä

Lisätietoja:
Kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, p. 02061 58574, anne.ahtiainen(a)kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Sivun alkuun