Kaupunginvaltuustossa 14.6.2021 käsiteltäviä asioita

puheenjohtajan nuija

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 14.6.2021 mm. seuraavia asioita: Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen, maanvuokrasopimus 286-10-9906-0 Railgate Finland Oy sekä osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2021.

Seuraa valtuuston kokousta verkossa suorana 14.6.2021 klo 17 alkaen (YouTube).

Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen

Valtio ja kunnat pääsivät toukokuussa hankeyhtiöneuvotteluissa yhteisymmärrykseen itäisen suunnan raideyhteyden suunnittelua edistävän hankeyhtiön perustamisesta sekä eri osapuolten rahoitusosuuksista. Kuntien päätökset hankeyhtiöön osallistumisesta tehdään kunkin kunnan omien toimielimien kokousaikataulujen mukaisesti touko-kesäkuussa yhtenäisillä asiakirjoilla ja liitemateriaaleilla.

Lue tiedote aiheesta: Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen etenee Kouvolassa päätöksentekoon.

Lisätietoja: kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(at)kouvola.fi

Osakassopimusluonnos ja muut hankeyhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjaluonnokset ovat esityslistan Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen -asiakohdan (Dynasty) liitteenä.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että kaupunki

  • lähtee osakkeenomistajaksi uuden Lentorata – Porvoo – Kouvola rai- deyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Itärata Oy),
  • merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten pääomit- taa yhtiötä yhteensä enintään 4,8 miljoonalla eurolla ja
  • hyväksyy yhteisissä hankeyhtiöneuvotteluissa luodun osakassopi- musluonnoksen, perustamissopimusluonnoksen sekä yhtiöjärjestys- luonnoksen, sekä lisäksi
  • oikeuttaa kehitysjohtaja Petteri Portaankorvan tekemään asiakirjoi- hin tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia.

Maanvuokrasopimus 286-10-9906-0, Railgate Finland Oy

Railgate Finland Oy on Kouvolan kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka on perustettu hallinnoimaan Teholan RR-terminaalia.

Alueen vuokranmääritys perustuu Newsec Valuation Oy:n arviokirjaan 30.11.2020 sekä teknisen lautakunnan päätökseen 9.3.2021 § 57 yritystonttien hinnoittelusta RRT-alueella. Hinnan määritys täyttää EU:n valtiontukisäännöstön vaatimukset.

Vuokrasopimuksen kohteena olevan alueen arvo on edellä mainitun hinnoittelun mukaisesti esirakennettuna ja asfaltoimattomana 44 €/m2 eli yhteensä yli 23,1 miljoonaa euroa. Hallintosäännön 20 §:n 1. kohdan perusteella kaupunginhallitus päättää pysyvien vastaavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinnasta ja luovutuksesta valtuuston vahvistamissa rajoissa. Kaupunginvaltuuston päätöksen 14.11.2016 § 79 mukaan päätösvalta asiassa on kaupunginvaltuustolla, koska alueen arvo on yli 3.000.000 euroa.

Kartta vuokra-alueesta on esityslistan liitteenä (Dynasty) ja vuokrasopimusluonnos oheismateriaalina.

Lisätietoja: kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti puh. 020 615 5436, sami.suoknuuti(at)kouvola.fi.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää, että Railgate Finland Oy:lle vuokrataan noin 53,5583 ha suuruinen alue asemakaavan mukaisesta liikennealueesta 286-10-9906-0 (LTA, III, 120.000 k-m2). Sopimus on voimassa 31.12.2061 saakka.

Vuokrattavaan alueeseen eivät kuulu rajatulla alueella kaupungin pitkäaikaisella, vähintään 10 vuoden pituisella vuokrasopimuksella myöhemmin vuokralle antamat alueet, joiden osalta kaupunki toimii vuokranantajana ja perii vuokrat.

Vuokralainen maksaa vuokranantajalle vuotuista vuokraa (perusvuokra) 2,50 euroa kultakin vuokralaisen tai sen alivuokralaisten käytössä olevalta kaupungin asfaltoimalta neliömetriltä, ja muiden alueiden osalta 2,20 euroa neliömetriltä.

Vuokranmaksu alkaa ensimmäisen alueelle myönnetyn rakennusluvan voimaantuloa seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Ensimmäisen vuoden vuokra määräytyy jäljellä olevien kalenterikuukausien mukaisessa suhteessa.

Mikäli vuokranmaksun perusteena oleva pinta-ala vuokra-ajan kuluessa muuttuu, vuokra alenee tai kasvaa edellä mainittujen perusteiden mukaisesti. Muutokset huomioidaan kutakin muutosajankohtaa seuraavan kalenterivuoden alussa vuokraan tehtävässä tasauksessa takautuvasti muutospäivämäärästä lukien. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin.
Sopimuksen soveltamisesta, muutoksista sekä vuosittaisista tarkistuksista päättää kaupungin osalta tekninen lautakunta sille annettujen toimivaltuuksien puitteissa.

Vuokrasopimus on allekirjoitettava kuuden (6) kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta, muutoin tämä päätös raukeaa.

Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2021

Valtion koronatukien, maltillisen menokehityksen ja omien säästötoimien seurauksen Kouvola lähti poikkeuksellisen koronavuoden jälkeen vuoteen 2021 talouden kannalta positiivisista, mutta edelleen epävarmoista lähtökohdista.

Lue tiedote aiheesta: Osavuosikatsaus 1─4/2021 ─ tulosennuste heikentynyt, mutta säilynyt positiivisena.

Lisätietoja:
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä Kouvolan kaupungin osavuosikatsauksen 1.1. – 30.4.2021 tiedoksi.

Kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat sekä livelähetys

Voit seurata kokousta suorana lähetyksenä verkossa.

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa. Vuosien 2018-2019 pöytäkirjat löytyvät vanhasta Dynasty-versiosta.

Lue lisää Kouvolan kaupunginvaltuustosta

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh. 020 615 8651