Kaupunginvaltuusto päätti palveluverkoista pitkälti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsitteli 11.11. veroprosentin nostoa sekä kaupungin palveluverkkokokonaisuuden päivittämistä osana kaupungin tasapainottamisohjelmaa. Valtuusto päätti korottaa Kouvolan tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä 21,25 prosenttiin.

Kaupungin talouden tasapainottamiseen on kuluvana syksynä valmisteltu kokonaisuutta, joka sisältää useita toimenpiteitä taloussuunnittelukaudella 2020–2023. Säästöjä on haettu palveluverkoista, henkilöstökuluista, avustuksista, palvelusopimuksista, kunnallisveroprosentin nostosta ja toimintaprosessien läpikäymisestä.

Valmistelussa on ollut yhtenä lähtökohtana se, että kaupunki tarvitsee väestömääräänsä ja väestönsä sijoittumiseen perustuvan, taloudellisesti kestävällä pohjalla olevan palveluverkon.
Kouvolan kaupunginvaltuusto päätti maanantain 11. marraskuuta kokouksessaan palveluverkoista pääsääntöisesti kaupunginhallituksen esitysten mukaisesti. Tehdyt päätökset lisäävät kustannuksia yhteensä 4,2 miljoonalla eurolla vuosina 2020-2022 verrattuna kaupunginjohtajan tekemiin esityksiin.

– Tehdyillä päätöksillä saamme taloutemme juuri ja juuri tasapainoon kolmen vuoden kuluessa. Tämä edellyttää, että kaikki suunnitellut sopeuttamistoimenpiteet toteutuvat. Lisäksi Kymsote-kuntayhtymän omistajaohjausta on tiivistettävä, kaupunginjohtaja Marita Toikka sanoo.

Kaupunginvaltuuston päätökset:

Kasvatus ja opetus

Kasvatus- ja opetuksen toimialan palveluverkkoesitys koostuu varhaiskasvatuksen, nuorisopalvelujen, perusopetuksen sekä lukioiden palveluverkkoesityksistä.

Perusopetus

Kouluverkon suunnittelua ohjaavia periaatteita ovat mm. että koulujen tulee sijoittua väestökeskittymiin sellaisilla paikoilla, että niiden saavutettavuus on hyvä ja koulumatkat turvalliset. Luontaisilla ja riittävän laajoilla lähikoulualueilla on oltava tarvittavan kokoiset ikäluokat turvaamaan kouluille joustavat opetusjärjestelyt, jossa huomioituu opetusryhmien optimaalinen koko ja henkilöstömitoitus sekä oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet. Koulurakennusten tulee tukea opetussuunnitelman toteuttamista osana nykyaikaista oppimisympäristöä.

Kaupunginvaltuuston päätös:
Päätetään, että edetään, syksyllä 2018 kaupunginvaltuuston hyväksymän, perusopetuksen kehittämisohjelman mukaisesti.

Lisäksi todetaan, että kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt kehittämisohjelman toimenpiteiden aikataulutusta. Koulujen lakkautukset ja oppilaiden siirrot toteutetaan vasta, kun korvaava pysyvä ratkaisu on olemassa esim. uusi koulu tai koulun laajennus. Päätetään, että lakkautetaan 1.8.2020 Ummeljoen koulu. Tehtaanmäen koulu lakkautuu, kun Etelä-Kouvolan yhtenäiskoulu ratkaisu on valmis. Päätetään Kaipiaisten koulun hallinnollisesta yhdistämisestä Utin kouluun.

Anjala-Inkeroinen -alueen perusopetuksen järjestämiseksi edetään kaupunginjohtajan viikolla 44 tekemän yhtenäiskouluesityksen mukaisesti. Kuitenkin niin, että hankkeen valmistelu aloitetaan välittömästi. Yhtenäiskoulua valmistellaan yhtenä jo sovituista kolmesta kouluhankkeesta.

Elimäen ja Korian perusopetukseen liittyvissä rakenneratkaisuissa noudatetaan valtuuston marraskuussa 2018 tekemää päätöstä. Rakenneratkaisu tulee kasvatus- ja opetuslautakunnan uuteen harkintaan vuosien 2020-2022 aikana.

Voikkaan alakoulun jatko selvitetään osana joustavaa varhaiskasvatusratkaisua ja päätös koulun jatkosta tehdään siinä yhteydessä.

Lisäksi valtuusto hyväksyi Mika Bymanin toimenpidealoitteen, jossa todettiin, että päätetyn palveluverkon myötä osa alakouluikäisistä lapsista joutuu käyttämään koulutienään reittiä, joka on todettu viranomaisten taholta vaaralliseksi. Byman esitti, että ennen koulujen lakkautuksia Kouvolan kaupunki varmistaa kaikille turvallisen koulutien.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen palveluverkko on suunniteltu viidelle perhekeskusalueelle (keskusta, Kuusankoski-Jaala, Koria-Elimäki), Valkeala ja Myllykoski- Inkeroinen). Palveluverkon suunnittelua ohjaavina periaatteina ovat turvallinen, lapsen kasvua ja kehitystä tukeva oppimisympäristö ja palvelujen sijoittuminen keskeisille paikoille väestökeskittymiin. Palveluverkkoratkaisulla haetaan myös säästöjä. Palveluverkkoa tiivistetään pitkällä aikajänteellä.

Kaupunginvaltuuston päätös:
Hyväksytään tehty palveluverkkoselvitys ja siinä esitetyt toimenpiteet:

Muumilaakson päiväkoti lakkautetaan 1.8.2020 alkaen, keskitetään 24/7 –vuorohoito 3-4 isoon päiväkotiin, hoitoaikoja supistetaan Peippolan ja Lehvätien päiväkodeissa, luovutaan Puutarhurinkadun perhepuistotilasta, Valkealan päiväkotitoiminta järjestellään uudestaan uuden päiväkodin valmistuttua monitoimikeskukseen, siirretään Vuokkolan päiväkodin esiopetus Jaalan koulun tiloihin ja luovutaan Peukaloisen tilasta 1.8.2020 alkaen, siirretään Peippolan päiväkodin esiopetus Elimäen yhtenäiskoulun tiloihin 1.8.2020 alkaen. Haanojan päiväkodin lisärakennuksen valmistuttua luovutaan neljästä erillisestä toimipisteestä.

Uuden Pilkanmaa-Maunuksela päiväkodin hankesuunnittelu leasingrahoituksella otetaan vuoden 2020 talousarvioon ja Kaunisnurmen päiväkodin korvaaminen sisällytetään hankesuunnitteluun Kouvolan Keskustan yhtenäiskoulun investoinnin yhteydessä.

Merkitään tiedoksi, että säästövaikutuksen arvioidaan olevan noin 171 000 euroa vuoden 2022 alusta lukien per vuosi.

Lukiokoulutus

Kouvolan lukiokoulutuksen kehittämisen tavoitteena on laadullisesti korkeatasoinen lukiokoulutus, riittävät valinnanmahdollisuudet takaava resursointi, saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen, taloudelliset ja tehokkaat prosessit sekä kiinteistöjen investointisuunnitelman optimointi.

Kaupunginvaltuuston päätös:
Päätetään, että Valkealan ja Elimäen lukiot lakkautetaan 1.8.2021. Opiskelijat ohjataan sekä Yhteislyseoon että Kuusankosken lukioon. Uusia opiskelijoita ei oteta Valkealan ja Elimäen lukioihin enää lukuvuoden 2020-2021 alusta.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmainen joukkoliikenne käynnistetään Kouvolassa 1.8.2021 alkaen.

Merkitään tiedoksi, että lukioratkaisun säästövaikutuksen arvioidaan olevan noin 1,2 milj. euroa vuoden 2022 alusta lukien per vuosi.

Nuorisopalvelut

Nuorisotyötä kokonaisuutena kehitetään alueellisesti viiden perhekeskusalueen mukaan. Tavoitteena on saada palvelu kohtaamaan nuorten tarpeet entistä paremmin. Tulevaisuuden nuorisotyö ei ole sidottu seiniin vaan on joustavaa ja elää ajassa. Muutoksiin reagoidaan nopeasti ja nuorisotyö viedään sinne missä nuoret ovat luontaisesti.

Kaupunginvaltuuston päätös:
Hyväksytään palveluverkkoselvitys ja siinä esitetyt toimenpiteet:

Toimintojen suunnitteleminen vastaamaan kunkin alueen tarpeita. Toimintojen keskittäminen muiden toimialan palvelujen yhteyteen kuten kouluihin. Seinättömän nuorisotyön kehittäminen. Yksilöllisen ohjauksen ja tuen kehittäminen tukemaan työpajanuoria.

Merkitään tiedoksi, että säästövaikutuksen arvioidaan olevan noin 300.000 euroa vuoden 2020 alusta lukien.

Liikunta ja kulttuuri

Kouvolan liikunnan palveluverkkoselvitys 2020-2030 ohjaa tulevien vuosien liikuntaympäristön suunnittelua, rakentamista, ylläpitoa ja kehittämistä. Siinä on kartoitettu nykyisten liikuntapaikkojen kehittämiskohteet ja pitemmän ajan investointitarpeet. Vapaasti käytettävien arkiliikunnan ja matalan kynnyksen liikuntapaikkojen rakentamisella luodaan kaikille kuntalaisille mahdollisuus liikkua ja harrastaa. Liikuntapalveluita voidaan keskittää muodostamalla suurempia liikuntapaikkakeskittymiä, mutta etäisyydet asuinalueilta palveluihin eivät saa kuitenkaan kasvaa liian suuriksi.

Kaupunginvaltuuston päätös:
Hyväksytään liikunta- ja kulttuurilautakunnan esitys liikunnan ja kulttuurin palveluverkosta.

Liikuntatilojen varausmaksuja kaikilta ryhmiltä korotetaan siten, että tulonlisäysodote on 400 000 euroa vuodessa.
Liikuntapaikkaverkon liikuntapaikkojen lakkautukset toteutetaan taulukossa 3 esitetyn kj:n esityksen mukaisesti seuraavin tarkennuksin:

Korian uimahallin sopimus irtisanotaan päättymään vuoden 2020 loppuun mennessä. Uimahallien toiminta jatkuu vuoden 2020 jälkeen Anjalankosken, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan uimahalleissa. Uimahalliverkkoa tarkastellaan uuden hallin valmistuttua. Kouvolan ja Kuusankosken uimahalleihin ei tällä välin investoida, vaan tehdään vain välttämättömimmät korjaustoimenpiteet. Sihvakan uimapaikan ylläpito lopetetaan.

Haanojan judosali, Haanojan kuntosali ja Haanojan palloilusali sekä Kuusankosken kallioluolan kuntosali suljetaan vuonna 2026 uusien liikuntatilojen valmistumisen yhteydessä.

Jäähallien määrärahoista vähennetään 450 000 euroa vuoden 2021 taloussuunnittelusta. Vähennyksen mahdollistavat toimintatapojen muutokset tai uudet tulonmuodostukset tulee selvittää vuoden 2020 aikana.

Uuden monitoimihallin rakentaminen ei nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ole mahdollista.

Taulukko 3. Lautakunnan esitys lakkautettavista liikuntapaikoista ja kau­pun­gin­joh­ta­jan (kj) esitys lakkautettavista liikuntapaikoista

Liikuntapaikka Nykyinen ti­lan­ne Lautakunnan esitys (lakkautettavat liikuntapaikat) Kj:n esitys (lakkautettavat liikuntapaikat)
Ampumaradat 4 0 0
Beachvolley-
kentät
2 0 0
Frisbeegolf 6 0 0
Hiekkakentät 26 10 10
Hyppyrimäet 2 2 2
Jäähallit 4 2 2
Kamppailutilat 6 0 1
Koulujen
liikuntasalit
29    
Kuntoportaat 2 0 0
Kuntosalit 16 3 5
Ladut ja kuntoradat 180 km 43 km 43 km
(joista valaistuja 110 km)      
Lähiliikuntapaikat 24 3 3
Laskettelurinteet ja alamäkipyöräily 3 2 2
Liikuntahallit
ja -salit
14 0 1
Moottoriurheiluradat 3 0 0
Nurmi- ja tekonurmikentät 22 7 7
Osaomisteiset urheilupaikat 5 1 1
Pyörätiet 375 km    
Ratsastus 1 1 1
Skeittipaikat 5 3 3
Tennis 9 5 5
Tykkilumiladut 2 0 0
Uimahallit 6 4 4
Uimarannat ja talviuintipaikat 22 8 8
Ulkojäät 59 27 27
Urheilukentät 11 7 7

Asuminen ja ympäristö

Asumisen ja ympäristön toimialalla on tehty palveluverkkoselvitykset, jotka koskevat leikkipaikkoja, venepaikkoja sekä rakennettujen puistojen hoitoluokitusta. Selvitysten perusteella palveluja keskitetään jatkossa eniten käytetyille alueille.

Kaupunginvaltuuston päätös:
Merkitään tiedoksi teknisen lautakunnan tekemät yhdyskuntatekniikan palveluverkkoihin liittyvät päätökset puistojen hoitotason, leikkipaikkojen ja venepaikkojen osalta. Palveluverkkojen ja palvelutason muutoksilla saadaan yhteensä noin 290 000 euron vuotuiset kunnossapitokustannusten säästöt. Yhdyskuntatekniikan investointitarpeita vähennetään 2 miljoonalla eurolla. Lisäksi merkittään tiedoksi kaupunginhallituksen tekemä päätös kaupungin kunnossapitämien yksityisteiden määrän vähentämisestä.

Asuminen ja ympäristö toimialan muiden palveluverkkojen osalta päätetään seuraavasti:

Matonpesupaikkojen ja koirapuistojen palveluverkkotarve tarkistetaan ja niille asetetaan vähintään 20 000 euron vuotuiset kunnossapidon säästötavoitteet sekä 0,3 milj. euron investointien vähentämistavoitteet.

Jalkakäytävien kunnossapitovastuu tarkistetaan samaan laajuuteen kuin useassa kaupungin verrokkikunnassa on päätetty tehdä, ja sen osalta asetetaan vähintään 100 000 euron vuotuiset säästötavoitteet.

Kaupungin vuotuiset yksityistieavustukset pysyvät maaseutulautakunnan esityksen mukaisina 580 000 €/vuosi.

Kaupungintalon tilauudistusta edistetään, jotta asuminen ja ympäristö toimialan toimistohenkilökunta on mahdollista keskittää kaupungintalon muiden toimistopalveluiden yhteyteen.

Lisätiedot:
Kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100,
Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, 020 615 7727
Liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka, 020 615 3831
Tekninen johtaja Hannu Tylli, 020 615 8570
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, 020 615 5054

etunimi.sukunimi@kouvola.fi, www.kouvola.fi/palveluverkko

Sivun alkuun