Kaupunginhallituksessa 31.8.2020 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 31.8. mm. kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden hakemista vuodelle 2020, Itäradan suunnitteluhankeyhtiön pääomittamista sekä Kouvolan kaupungin viestintä- ja markkinointiohjelmaa 2021-2025.

Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden hakeminen vuodelle 2020

Valtiovarainministeriö on 4.8.2020 kunnan- ja kaupunginhallituksille lähetetyllä kirjeellä esittänyt kuntien haettavaksi kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuodelle 2020. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä.

Vuonna 2020 harkinnanvaraiseen valtionosuuden korotukseen on varattu yhteensä 60 milj. euroa. Hakemus tulee toimittaa valtiovarainministeriöön elokuun loppuun mennessä. Kouvolan kaupunki hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 4,0 milj. euroa.

Hakemuksessa painotetaan seuraavia kaupungin talouden haasteita:

 • poikkeusoloista aiheutuneet tulonmenetykset liikuntapaikkojen, kirjastojen, museoiden ja kulttuuritalojen suluista sekä kulttuuritapahtumien peruuntumisesta sekä terveysvalvonnan tarkastuskäynneistä
 • poikkeusoloista johtuvat joukkoliikenteen lipputulojen menetykset
 • poikkeustilanteesta aiheutuvat verotulomenetykset
 • koronakriisistä aiheutuneet lisäkustannukset (ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut)
 • poikkeustilanteesta johtuva työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän menojen kasvu erityisesti koronakriisistä johtuva
 • kaupungin yleinen taloudellinen tilanne

Katso hakemus kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemiseen vuodelle 2020.

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hakea 4,0 milj. euron harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuodelle 2020 liitteenä olevan hakemuksen mukaisesti. Kaupunginjohtaja tai talousjohtaja oikeutetaan tarvittaessa täydentämään hakemusta.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 1.9.2020 lukien.

Itäradan suunnitteluhankeyhtiön pääomittaminen

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on aloittanut keskustelut itäisen suunnan raideyhteyden suunnitteluhankeyhtiön perustamisen edellytyksistä ja kartoittaa nyt kuntien halukkuutta osallistua hankeyhtiön perustamiseen ja suunnittelun rahoitukseen. Hankeyhtiön tehtävänä olisi hankkeeseen liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti.

Alustavan arvion perusteella suunnittelukustannukset Porvoo-Kouvola-linjauksessa olisivat noin 70 miljoonaa euroa, mikä jakautuisi 51 % valtion 49 % kunnille ja muille osakkaille. Rahoituslaskelmaluonnos on laadittu kaupunkien osalta saavutettavuushyötyjen (70 %) ja väestöosuuksien (30 %) mukaan. Kouvolan osuudeksi tulisi 4,8 miljoonaa euroa.

Kuopion, Kouvolan, Joensuun, Lappeenrannan, Mikkelin, Kajaanin, Imatran, Iisalmen, Varkauden ja Pieksämäen kaupungit asettavat reunaehdoiksi:

 1. Itäisen Suomen uusia raidelinjauksia tulee olla vain yksi, Helsinki-Vantaan lentoasema-Porvoo-Kouvola.
 2. Valtion tulee ohjata viimeistään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kautta Uudenmaan maakuntakaavoitusta, mikäli muutoin ei Porvoo-Kouvola kaavallinen valmius etene.

Itäradan merkitys Kaakkois- ja Itä-Suomelle

Itäradan vaikutusalueella asuu noin 930 000 asukasta eli noin joka kuudes suomalainen. Pääkaupunkiseutu mukaan lukien vaikutusalueella on noin 2 miljoonaa asukasta eli enemmän kuin joka kolmas suomalainen.

Parempi saavutettavuus ja lyhyemmät matka-ajat antaisivat uutta nostetta elinkeinoelämälle, mahdollistavat paikasta riippumattoman työn ja hillitsevät liikenteen päästöjä. Itärata yhdistäisi myös Porvoon uutena ratakaupunkina rataverkkoon ja toisi 32 minuutin yhteyden Porvoosta Helsinkiin. Lisäksi yhteys lentoasemalle paranisi huomattavasti, joka on ensiarvoisen tärkeää yritysten sijoittumisen ja päivittäisen matkustamisen kannalta. Itäradan vaikutusalueella on myös paljon suurteollisuutta ja kansainvälisiä yhtiöitä, joille toimivat liikenneyhteydet ovat elintärkeitä.

Lisätietoja: kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(at)kouvola.fi ja kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa liikenne- ja viestintäministeriölle kiinnostuksensa Itärataa eli Porvoo-Kouvola -linjausta koskevan hankeyhtiön perustamiseen sekä hankeyhtiön rahoittamiseen seuraavin reunaehdoin:

 1. Itäisen Suomen uusia raidelinjauksia tulee olla vain yksi, Helsinki-Vantaan lentoasema-Porvoo-Kouvola.
 2. Valtion tulee ohjata viimeistään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kautta Uudenmaan maakuntakaavoitusta, mikäli muutoin ei Porvoo-Kouvola kaavallinen valmius etene.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että Kouvolan kaupunki on valmis neuvottelemaan rahoitusosuuksista tarkemmin, kun ratalinjaus on päätetty sekä kaikki suunnitteluhankeyhtiön pääomittamiseen osallistuvat tahot ovat selvillä. Itäradan hankeyhtiöön tässä vaiheessa alustavasti sitoutuvat tahot ovat tarvittaessa valmiit yhdessä kattamaan mahdollisen puuttuvan osan kunnille ja muille julkisyhteisöille kohdentuvista hankkeen suunnittelukustannuksista.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 1.9.2020 lukien.

Kouvolan kaupungin viestintä- ja markkinointiohjelma 2021-2025

Kouvolan kaupungin viestintä- ja markkinointiohjelma 2021–2025 linjaa kaupungin toimenpiteiden suuntaa tulevina vuosina. Kouvolan uudeksi ydinviestiksi esitetään sanaparia Aktiivisten kaupunki. Kyseessä ei ole markkinointislogan, vaan perusta, jonka ympärille yksittäiset teot ja viestit rakentuvat. Aktiivisten kaupunki on se mielikuva, jonka halutaan jäävän mieleen Kouvolasta.

Kouvolan kaupungin viestintä- ja markkinointiohjelma 2021–2025 on yksi Kouvolan kaupunkistrategiaa toteuttavista ohjelmista, ja koskee kaikkia kaupungin toimialoja. Viestintä- ja markkinointiohjelma ohjaa kaikkea kaupungin markkinointia ja viestintää niin, että ne tukevat Kouvolan kaupunkistrategiaa ja sen tavoitteiden toteutumista.

Lue erillinen tiedote viestintä- ja markkinointiohjelmaa koskien.

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Minna Seppä, puh. 02061 59284, minna.seppa(at)kouvola.fi, markkinoinnin ja matkailun kehittämispäällikkö Kirsi Vainio, Kouvola Innovation Oy, puh. 020 615 5885, kirsi.vainio(atkinno.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kouvolan kaupungin viestintä- ja markkinointiohjelman 2021 – 2025.

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun