Kaupunginhallituksessa 28.9.2020 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 28.9 mm. toimiala- ja toimielinrakenteen muutosselvityksen ohjausryhmän raporttia sekä kaupungin toimiala- ja toimielinrakenteen uudistamista. Käsittelyssä on myös aiemmin pöydälle jätetty talousarviokehys vuosille 2021-2024 ja toimielinkohtainen jako.

Kaupungin toimiala- ja toimielinrakenteen uudistaminen

Kouvolan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 17.6.2019 (§ 70) käynnistää kaupungin johdon ja konsernipalveluiden organisatorista nykyrakennetta koskevan muutosselvityksen. Selvityksessä tarkastellaan ja vertaillaan vaihtoehtoisia johtamis- ja ohjausrakenteita, ml. pormestarimalli, ja arvioidaan niiden vaikutuksia mm. resursointiin ja ylemmän johdon tehtäväjakoon. Selvitystyöhön nimettiin ohjausryhmä, johon kuului luottamushenkilöitä ja kaupungin ylintä johtoa. Selvitystyö tehtiin yhteistyössä FCG:n asiantuntijoiden kanssa.

Selvityksessä esitetään mm. valtuuston jäsenmääräksi 1.6.2021 lukien 51 jäsentä ja kaupunginhallituksen 11 jäsentä. Myös lautakuntien kokoonpanoihin ja toimintaan esitetään muutoksia.

Valtuuston työskentelyä valtuustokaudella 2021–2025 halutaan kehittää kohti strategista johtamista. Kaupunginhallituksen strategisen johtamisen roolia vahvistetaan siirtämällä yksittäiset ei-strategiset tehtävät kaupunginhallitukselta lautakunnille ja viranhaltijoille.

Selvityksessä esitetään, että kaupungin ammatillinen organisaatio muodostuu 1.6.2021 alkaen kolmesta toimialasta: konsernipalvelut, hyvinvointipalvelut ja elinvoimapalvelut, joiden alla olisi nykyisten 20 palvelun sijaan 9 toimialapalvelua.

Lisäksi selvityksessä esitetään mm. kaupungin ja Kinnon tehtävien läpikäyntiä.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(at)kouvola.fi, talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä Kouvolan kaupungin toimiala- ja toimielinrakenteen muutosselvityksen ohjausryhmän raportin tiedoksi.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää, että hallintosääntö 1.6.2021 alkaen tulee valmistella seuraavien lähtökohtien mukaisesti:

 1. valtuuston koko on 51 jäsentä
 2. kaupunginhallituksen jäsenmäärä on 11 jäsentä
 3. tulevaisuusjaosto lakkautetaan ja sen tehtävät siirretään kaupungin- hallitukselle ja muille viranomaisille
 4. maaseutulautakunta lakkautetaan ja sen tehtävät siirretään muille toimielimille ja viranhaltijoille
 5. rakennus- ja ympäristölautakunta lakkautetaan ja sen tehtävät siirre- tään teknisen lautakunnan alaisuuteen perustettavalle lupajaostolle
 6. kasvatus- ja opetuslautakunnan, liikunta- ja kulttuurilautakunnan sekä teknisen lautakunnan jäsenmäärä on 11 jäsentä
 7. Kouvolan kaupungissa voi olla päätoiminen kaupunginhallituksen puheenjohtaja, osa-aikainen valtuuston puheenjohtaja ja ylintä poliittista johtamista vahvistavat osa-aikaiset substanssilautakuntien puheenjohtajat
 8. yksittäiset ei-strategiset tehtävät siirretään kaupunginhallitukselta lautakunnille ja viranhaltijoille
 9. kaupungin ammatillinen organisaatio muodostuu kolmesta toimia- lasta, joita ovat konsernipalvelut, hyvinvointipalvelut ja elinvoimapalvelut. Konsernipalvelujen toimiala muodostuu neljästä palvelusta (hallinto-, talous-, henkilöstö- sekä tilapalvelut), hyvinvointipalvelujen toimiala muodostuu kahdesta palvelusta (opetus ja varhaiskasvatus sekä kulttuuri ja liikunta) ja elinvoimapalvelut muodostuu kolmesta palvelusta (lupapalvelut, kaupunkikehitys sekä kiinteistöpalvelut).

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että

 • hallintosääntö 1.6.2021 tulee valmistella siten, että kaupunginvaltuusto voi vahvistaa sen kokouksessaan 7.12.2020.
 • hyvinvointijohtajan tehtäviä muutetaan 1.6.2021 alkaen siten, että keskeisin tehtävä on jatkossa valmistella vuosittain Kymsoten palve-lusopimus ja seurata sen toteutumista talousarviovuoden aikana sekä raportoida tästä kaupunginjohtajalle ja –hallitukselle. Muina tehtävinä ovat mm. kuntayhtymän perussopimuksen noudattamisen seuranta ja raportointi sekä Kymsoten hallitukselle annetun omista- jaohjauksen toteutumisen seuranta ja raportointi. Hyvinvointijohtajan viran muutos toteutetaan 1.6.2021 alkaen.
 • muiden hyvinvointitehtävien osalta suoritetaan sekä tarkastelu että tarvittava uudelleenorganisointi 1.6.2021 mennessä siten, että ei synny päällekkäisyyttä Kymsoten tehtävien kanssa. Tarkastelun jälkeen kaupungille jäljelle jäävät tehtävät siirretään hyvinvointitoimialan alle.
 • apulaiskaupunginjohtajan virkanimike säilytetään ennallaan
 • kaupungin ja Kinnon tehtävien läpikäynnin sekä organisaatioiden roolin terävöittämisen tuloksena syntyvät päivitykset huomioidaan sekä Kinnon ja kaupungin vuoden 2021 palvelusopimuksessa että kaupungin viranhaltijoiden tehtäväkuvauksissa 1.6.2021 alkaen.
 • konserniohjeet tulee päivittää ennen seuraavan valtuustokauden alkua.
 • konsernipalveluiden tilapalvelut -yksikön ja asuminen ja ympäristö toimialan kiinteistönhoitopalveluiden tarkastelu suoritetaan syksyn 2020 aikana, ja sen yhteydessä käydään läpi yksiköiden tehtävät ja asiantuntijoiden tehtävänkuvat sekä ratkaistaan kysymys mahdollisesta uudelleenorganisoinnista. Tarkastelun suorittamista varten perustetaan mahdollisesti työryhmä kaupunginhallituksen erillisellä päätöksellä

Talousarviokehys vuosille 2021-2024 sekä toimielinkohtainen jako

Poikkeusolojen vuoksi talousarviokehyksen antaminen siirrettiin normaalia ajankohtaa myöhemmäksi. Myös valtion kehysriihi siirtyi elokuun lopusta syyskuun puoleen välin, joten tieto julkisen rahoituksen vaikutuksista vuodelle 2021 saatiin myöhemmin.

Vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen kaupungille muodostui katettavaa alijäämää yhteensä 13,7 milj. euroa. Kun summassa huomioidaan tuloksenkäsittelyerät, 1,5 milj. euroa, muodostuu alijäämän kattamisvelvollisuudeksi 12,2 milj. euroa. Kuntalain mukaisesti alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta eli vuoteen 2024 mennessä. Seuraava talousarvio/-suunnitelma laaditaan vuosille 2021-2024.

Valtion kunnille myöntämät tukitoimenpiteet vaikuttavat Kouvolan kaupungin 2020 tulokseen positiivisesti ja tuovat lisärahaa 2021 talousarviokehykseen, mutta eivät vahvista taloutta pidemmällä aikavälillä. Kaupunginhallitus jatkaa edellisessä kokouksessa pöydälle jääneen Kouvolan kaupungin talousarviokehyksen 2021─2024 käsittelyä kokouksessaan 28.9.2020

Lue erilliset tiedotteet aiheesta:

Talousarviokehys vuosille 2021-2024 kaupunginhallituksen käsittelyssä

Valtion tukitoimet tuovat lisärahaa kuntatalouteen vuosille 2020 ja 2021 ─ eivät kuitenkaan poista rakenteellisia säästötarpeita

sekä tutustu tarkemmin asiakohtaan Talousarviokehys vuosille 2021-2024 sekä toimielinkohtainen jako.

Lisätietoja: Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelman kehyksen.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun