Kaupunginhallituksessa 17.1.2022 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 17.1.2022 käsitelään mm. seuraavia asioita: Yhteistoiminnan ja konsernipalvelujen talousarvion 2022 käyttösuunnitelma, Kouvolan kaupungin asuntopoliittiset linjaukset sekä edunvalvontasuunnitelma 2022-2025.

Yhteistoiminnan ja konsernipalvelujen talousarvion 2022 käyttösuunnitelma

Kaupunginvaltuusto on 13.12.2021 hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot jaetaan palveluille osatavoitteiksi, konkreettisiksi toimenpiteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi.

Yhteistoimintaan sisältyvät palveluina sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja pelastustoimi. Konsernipalveluiden kaupunginhallituksen alainen toiminta muodostuu neljästä palvelusta: hallinto ja hankinnat, henkilöstö, talous ja strategia sekä tilapalvelut. Talous ja strategia käyttösuunnitelma esitetään palveluyksikkötasolla.

Käyttösuunnitelmassa hyväksytään tilapalveluiden pieninvestointien ja- kautuminen kohteittain, yhteensä 3,0 milj. euroa.

Käyttösuunnitelman yhteydessä hyväksytään urheilun markkinointiyhteistyösopimukset erillisen liitteen mukaisesti. Tämä sisältää markkinointiyhteistyötuet aikuisten kansallisen SM-tason ja myös alempien sarjatasojen urheilujoukkueille sekä maajoukkue- ja SM-tason yksilöurheilijoille. Esitys on laadittu markkinointiyhteistyön arviointi- ja määräytymiskriteereiden (KH 22.11.2021 § 420) pohjalta.

Yhteistoiminnan käyttösuunnitelma, konsernipalvelujen kaupunginhallituksen alaisen toiminnan käyttösuunnitelma ja markkinointiin varatun määrärahan jakoehdotus ovat asiakohdan liitteinä (Dynasty).

Lisätietoja:

  • apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi,
  • hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi ja
  • controller Anna Forsman-Vestman, puh. 020 615 5212, anna.forsman-vestman(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä yhteistoiminnan ja konsernipalvelujen kaupunginhallituksen alaisen toiminnan vuoden 2022 käyttösuunnitelmat sisältäen tilapalveluiden pieninvestoinnit sekä markkinoinnin markkinointisopimukset.

Kouvolan kaupungin asuntopoliittiset linjaukset

Maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella kaupunki rakentaa myönteistä ja toivottua kaupunkikuvaa sekä varmistaa yhdessä vuokra-asuntoyhtiön kanssa, että kaupunkikonsernissa tarjottujen asuntojen sijainti vastaa kuntalaisten ja asukkaiden tarvetta ja muuttohalukkaiden kysyntää. Jotta maapolitiikkaa, kaavoitusta ja asuntotarjontaa voidaan ohjata järkevästi, kaupunki laati keväällä 2021 Kouvolan alueen asuntopoliittisia linjauksia.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 4.10.2021 ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Loppusyksyllä 2021 käsittelyä on syvennetty valtuustoryhmiltä kerätyllä palautteella. Palautetta saatiin viideltä valtuustoryhmältä, joiden nojalla asiakirjaa on kehitetty ja selkiytetty. Tämän jälkeen asiakohdan liitteenä olevaan asiakirjaan on saatu lausunto Kuntaliitolta.

Ote Kuntaliiton lausunnosta:
Kouvola on löytänyt tavan linjata asuntopolitiikkaa ja sen toimenpiteitä määrällisen asuntotuotantoperspektiivin sijaan asuinympäristöjen kautta. Tämä toimii hyvin, on uskottavaa ja luo optimistisen tulevaisuuskuvan Kouvolasta asumisympäristöinä. Ohjelmatekstissä paikkaperustainen ja yleistettävissä oleviin trendeihin perustuva kehittäminen ovat erittäin hyvässä tasapainossa. Kouvola ei näyttäydy asiakirjassa vähenevän väestön alueena vaan osana kansallista ja kansainvälistä kehitystä.

Lue lisää Kouvolan asuntopoliittisista linjauksista esityslistalta (Dynasty).

Lisätietoja:

  • apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi
  • kehittämispäällikkö Katariina Valtonen, puh. 020 615 7033, katariina.valtonen(at)kouvola.fi
  • kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh. 020 615 8026, liisa.kolari(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä asuntopoliittiset linjaukset 2021 – 2030.

Edunvalvontasuunnitelma 2022-2025

Tarve Kouvolan edunvalvonnan tehostamiseen on tunnistettu ja nyt halutaan luoda suunnitelma keskeisimmistä edunvalvontakohteista. Isoiksi teemoiksi on määritelty Yritykset, työpaikat ja osaaminen, Liikenneväylät ja maankäyttö sekä Hyvinvointi. Läpileikkaavana teemana on vihreä siirtymä.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä 22.11.2021 olleeseen edunvalvontasuunnitelmaan on lisätty edunvalvontakortti, jossa on kuvattu kaupungin edunvalvontaa kohdistuen valtionhallinnon toimielimiin ja tehtäviin. Edunvalvontasuunnitelma 2022-2025 ja siihen liittyvät edunvalvontakortit ovat asiakohdan liitteenä (Dynasty). Lue myös erillinen tiedote edunvalvontasuunnitelmaa koskien.

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh. 020 615 8026, liisa.kolari(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Edunvalvontasuunnitelman 2022-2025.
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä Edunvalvontasuunnitelman 2022 – 2025 tiedoksi.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen (Dynasty). Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 86

Sivun alkuun