Kaupunginhallituksen päätöksiä 7.6.2021

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 7.6.2021 käsiteltäviä asioita olivat mm. osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen, asuntopoliittisten linjausten ja kehittämissuunnitelman valmistelu, loppuraportti Kouvolan strategiatoteutumasta valtuustokaudella 2017-2021, osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2021 sekä vuoden 2022 talousarviokehys ja laadintaohjeet.

Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen

Valtio ja kunnat pääsivät toukokuussa hankeyhtiöneuvotteluissa yhteisymmärrykseen itäisen suunnan raideyhteyden suunnittelua edistävän hankeyhtiön perustamisesta sekä eri osapuolten rahoitusosuuksista. Kuntien päätökset hankeyhtiöön osallistumisesta tehdään kunkin kunnan omien toimielimien kokousaikataulujen mukaisesti touko-kesäkuussa yhtenäisillä asiakirjoilla ja liitemateriaaleilla. Kouvolassa asiaa käsitellään kaupunginhallituksessa 7.6. ja valtuustossa 14.6.

Lue tiedote aiheesta: Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen etenee Kouvolassa päätöksentekoon.

Lisätietoja: kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että kaupunki

 • lähtee osakkeenomistajaksi uuden Lentorata−Porvoo−Kouvola raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Itärata Oy),
 • merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään 4,8 miljoonalla eurolla ja
 • hyväksyy yhteisissä hankeyhtiöneuvotteluissa luodun osakassopimusluonnoksen, perustamissopimusluonnoksen sekä yhtiöjärjestysluonnoksen, sekä lisäksi
 • oikeuttaa kehitysjohtaja Petteri Portaankorvan tekemään asiakirjoihin tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia.

Keskustelun aikana jäsen Jari Käki teki muutosehdotuksen, joka raukesi kannattamattomana.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Jari Käki jätti asiaan eriävän mielipiteen: ”Jätän eriävän mielipiteen kau-punginhallituksen kokouksen § 4 päätökseen osallistumisesta Itärata oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen.”

Asuntopoliittisten linjausten ja kehittämissuunnitelman valmistelu

Kaupunki vastaa kaavoituksesta sekä kaupungin maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelusta. Kaupunkikonsernin tytäryhtiö tuottaa alueelle vuokra-asuntotarjontaa. Maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella kaupunki rakentaa myönteistä ja toivottua kaupunkikuvaa sekä varmistaa yhdessä vuokra-asuntoyhtiön kanssa, että kaupunkikonsernissa tarjottujen asuntojen sijainti vastaa kuntalaisten ja asukkaiden tarvetta ja muuttohalukkaiden kysyntää. Jotta maapolitiikkaa, kaavoitusta ja asuntotarjontaa voidaan ohjata järkevästi, kaupunki laatii Kouvolan alueen asuntopoliittiset linjaukset.

Asuntopoliittisissa linjauksissa tunnistetaan asumisen kehittämisvyöhykkeitä, jotka perustuvat valtakunnallisten asuntomarkkinoiden kehitystrendien analyysiin, Kouvolan asemaan valtion asuntopolitiikassa julkisen asuntorakentamisen ei-tuettuna alueena, sekä sisäisen muuttoliikkeen ja väestörakennemuutoksen tutkimuksiin. Linjaukset pureutuvat vyöhykekohtaisesti mahdollisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisin. Koronan katsotaan vaikuttaneen etätyön lisääntymiseen kautta väljemmän asumisen kysyntään kaupunkien kehysalueilla verrattuna 2010-luvun yleiseen kehitykseen.

Monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden kautta kehysalueiden suurempi kysyntä noussee rinnakkaisilmiöksi perinteisen kaupungistumisen ja keskusta-asumisen ohelle. Kouvolalle kehysalueiden uudesta noususta voi olla hyötyä luonto- ja maaseutualueineen. Korona-aikana peräti neljännes suomalaisista kokee luontosuhteensa kehittyneen kevään 2020 aikana. Kouvolassa edellisten aluetyyppien lisäksi asumisen kehittämisvyöhykkeenä pidetään sydänmaaseutua ja kaupunkia ympäröivää maaseutua, joita kylineen halutaan myös edistää elinympäristönä suunnitelmallisesti.

Kevään mittaan työssä on tarkasteltu asumisen trendejä ja koronatilanteen vaikutusta valtakunnallisesti sekä trendien merkitystä Kouvolalle. Tutustu asuntopolitiikan trendikoosteeseen, analyysituloksiin ja tunnistettuihin toimenpiteisiin sekä asukaskyselyn tuloksiin esityslistan asiakohdassa Asuntopoliittisten linjausten ja kehittämissuunnitelman valmistelu (Dynasty).

Asuntopoliittisten linjausten hyväksyttäminen pyydetään uudelta valtuustolta. Linjauksia päivitetään tulevaisuudessa ketterästi toimintaympäristön muuttuessa. Asiakirja lähetetään kohdennetusti lausunnolle 16.6.2021

Lisätietoja:

 • apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi,
 • kehittämispäällikkö Katariina Valtonen, puh. 020 615 7033, katariina.valtonen(at)kouvola.fi,
 • kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh. 020 615 8026, liisa.kolari(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi asuntopoliittisten linjausten tämänhetkisen valmisteluvaiheen.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Loppuraportti Kouvolan strategiatoteutumasta valtuustokaudella 2017-2021

Kouvolan kaupunkistrategiassa 2030 panostetaan erityisesti kolmeen kasvukärkeen, joille on valittu fokukset. Strategian mukaisesti kaikista pidetään huolta, mutta kasvulla on oltava kärjet. Näin myönteiset kasvuvaikutukset heijastuvat koko yhteisöön.

 • Lasten kasvu: fokuksena perhearki
 • Nuorten kasvu: fokuksena koulutus
 • Yritysten kasvu: fokuksena logistiikka

Nykyisen kaupunkistrategian visio on ’Kasvualusta 2030’. Kaupunkistrategiaa toteutetaan sitä tarkentavien ohjelmien kautta: elinvoiman kasvu, hyvinvoinnin kasvu ja statuksen kasvu.

Kaupunginhallitus hyväksyi 8.10.2018 strategiaohjelmien ohjausmallin, jossa strategian toteutumista tehostetaan yhteisellä yli toimialarajojen tehtävällä pitkäaikaissuunnittelulla: Elinvoiman kasvuohjelmalle ja Hyvinvoinnin kasvu -ohjelmalle laadittiin ja julkaistiin 10-vuoden tiekartat kesällä 2020. Tiekarttojen toteutumatilannetta on dokumentoitu keväällä 2021 ja niiden käsittely jatkuu talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Strategian loppuraportissa tarkastellaan kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista tilastoraporttien ja -analyysien nojalla sekä toimenpidekyselyn avulla. Aineisto ja sen analyysi pohjautuvat mittarien osalta pääosin Tilastokeskuksen tietoon sekä kaupungin ylläpitämiin tilastotietoihin. Toimenpiteet ja jatkonäkymät on kerätty johtoryhmän kautta. Toimiala-, palvelujohto ja kehittämissuunnitelmien vastuuhenkilöt ovat kuvanneet strategiapäämääriin vaikuttaneet toimenpiteet valtuustokauden alusta tähän hetkeen. Lisäksi on esitetty konsernin elinkeinoyhtiön toimenpiteitä.

Ehdotus loppuraportiksi on oheismateriaalina loppuraportti strategiatoteumasta 2017-2021 -asiakohdassa (Dynasty).

Lisätietoja:

 • Apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi,
 • kehittämispäällikkö Katariina Valtonen, puh. 020 615 7033, katariina.valtonen(at)kouvola.fi, kehittämispäällikkö Liisa
 • Kolari, puh. 020 615 8026, liisa.kolari(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi ehdotuksen loppuraportiksi Kouvolan strategiatoteutumasta valtuustokaudella 2017-2021

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi loppuraportin Kouvolan strategiatoteutumasta valtuustokaudella 2017-2021

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2021

Valtion koronatukien, maltillisen menokehityksen ja omien säästötoimien seurauksen Kouvola lähti poikkeuksellisen koronavuoden jälkeen vuoteen 2021 talouden kannalta positiivisista, mutta edelleen epävarmoista lähtökohdista. Kaupunginhallitus käsittelee osavuosikatsausta 1─4/2021 kokouksessaan 7.6.2021, jonka jälkeen se etenee valtuuston käsittelyyn.

Lue tiedote aiheesta: Osavuosikatsaus 1─4/2021 ─ tulosennuste heikentynyt, mutta säilynyt positiivisena.

Lisätietoja:
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää merkitä Kouvolan kaupungin osavuosikatsauksen 1.1.-30.4.2021 sekä yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osavuosikatsaukset 1-4/2021 tiedoksi.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä Kouvolan kaupungin osavuosikatsauksen 1.1.-30.4.2021 tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Vuoden 2022 talousarviokehys ja laadintaohjeet

Vuonna 2020 kuntien talous vahvistui valtion koronatukipaketin sekä kuntien omien säästötoimenpiteiden vuoksi. Tänä vuonna useat ennustelaitokset ovat arvioineet Suomen kuluvan vuoden talouskehityksen aiempia vuosia positiivisemmaksi, ja kevään kehysriihi oli kuntakentän näkökulmasta tuloksiltaan myönteinen.

Kuvatusta kehityksestä huolimatta kunnilla on edelleen haasteita taloutensa kanssa. Kouvolan kaupunki on määrätietoisesti tasapainottanut talouttaan, mutta sen taloudellinen tilanne on edelleen erittäin vaikea. Vuodelle 2022 laadittu kehys onkin vain 0,8 miljoonaa euroa positiivinen.

Vuodesta 2022 lähtien tilanne heikkenee edelleen muun muassa seuraavista syistä:

 • Vuoden 2020 kertynyt ylijäämä, 18 milj. euroa, ei luo riittävää taloudellista puskuria.
 • Verotulojen ei arvioida juurikaan kasvavan vuonna 2022 yhteisöverojen jako-osuuden pienentymisen vuoksi.
 • Valtionosuudet kasvavat peruspalveluiden valtionosuuden osalta. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia muuttaa kuitenkin ammatillisen koulutuksen yhtiöittäminen, jolloin ko. valtionosuudet saa koulutuksen järjestäjä eli yhtiö vuodesta 2022 lähtien.
  Vuoden 2022 kehyksessä on huomioitu muun muassa seuraavia kustannuksia lisääviä tai vähentäviä tekijöitä:
 • lainsäädännölliset muutokset kuten oppivelvollisuuden laajentuminen, varhaiskasvatuslain ja asiakasmaksulain muutos, lisäys 1,8 milj. euroa
 • henkilöstökulujen kasvu 2 % yleissopimuskorotukset, lisäys 2,6 milj. euroa
 • Kymsoten palvelusopimuksen 5 % korotus sisältäen alijäämän kattamisen vuodelta 2020, vähentävänä tekijänä huomioitu ko. kustannuksiin 2020 tehty varaus, kokonaislisäys 2021 talousarvioon nähden on 6,5 milj. euroa
 • vuokratuottojen muutokset Kymsoten osalta, vähennys 2,1 milj. euroa
 • maksuttoman joukkoliikenteen laajentuminen II asteen opiskelijoille, lisäys 0,3 milj. euroa
 • kaupungin aiempien päätösten vaikutukset, esimerkiksi palveluverkkojen osalta, vähennys 1,9 milj. euroa
 • kaupungin toimialojen muut palvelutarpeiden muutokset, lisäys 1,7 milj. euroa (mm. korkeakouluyhteistyö, yhteisötilat, puheenjohtajien palkat, opetusmateriaalien päivittäminen, toimintojen kehittäminen)
 • kaupungin toimialojen tasapainottaminen, vähennys 1 milj. euroa
 • KSAO:n yhtiöittäminen (vaikutus toimintakate sekä valtionosuudet).

Lue lisää esityslistalta talousarviokehys 2022 -asiakohdasta (Dynasty).

Lisätietoja:
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja
laskentapäällikkö Katri Kemppi, puh. 020 615 7801, katri.kemppi(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä tuloslaskelmaosan sekä toimielinkohtaisen toimintakatekehyksen vuodelle 2022. Sisäisen vuokrien päivityksestä johtuvat muutokset tehdään teknisinä muutoksina toimielinten kehyksiin.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen (Dynasty). Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651