Kaupunginhallituksen päätöksiä 17.2.2020

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 17.2.2020 mm. toimialojen lomautussuunnitelmia, Kouvolan ydinkeskustan osayleiskaavaa, Kouvolan kaupungin lausuntoa Perheniemen tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta sekä Kuninkuusraveja 2022.

Toimialojen lomautussuunnitelmat

Kaupunginhallitus päätti 16.12.2019 § 431 henkilöstön lomauttamisesta vuonna 2020 taloudellisista syistä. Lomautuksen kesto on pääsääntöisesti kolme viikkoa.

Henkilöstön lomauttaminen edellyttää suunnitelmaa, jolla varmistetaan, että kaupunki pystyy lomautuksista huolimatta järjestämään lakisääteiset palvelut, hoitamaan viranomaistehtävät ja täyttämään sopimusvelvoitteensa.

Toimialojen lomautussuunnitelmat on käsitelty toimialan yhteistyöryhmässä ja ao. lautakunnissa ennen lomautusten toteuttamista. Konsernipalvelujen lomautussuunnitelmat käsitellään puolestaan kaupungin yhteistyöryhmässä ja kaupunginhallituksessa.

Toimialojen suunnitelmat on käsitelty lautakunnissa seuraavasti:

Lomautussuunnitelmaa on tarpeen mukaan muutettava lomautuksen aikanakin, jos asiakasturvallisuus vaarantuisi tai lomautus johtaisi lain tai sopimuksen rikkomiseen.

Lisätietoja:
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi,
kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi,
liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi ja
tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570 hannu.tylli(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Toimialojen lomautussuunnitelmat merkitään tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kouvolan ydinkeskustan osayleiskaava

Kouvolan ydinkeskustan osayleiskaavaehdotus kuulutettiin nähtäville 25.9.2019 Kouvolan Sanomissa ja kaupungin internetsivuilla. Kaavaehdotus oli nähtävillä 25.9.-28.10.2019 välisen ajan Tekniikka- ja ympäristötalossa sekä kaavan internetsivuilla.

Nähtävilläolosta lähetettiin sähköpostilla lausuntopyyntö yhteensä 27 eri viranomaiselle ja alueen toimijalle. Kaavaehdotuksesta saatiin yhteensä yhdeksän (9) lausuntoa ja muistutusta, joista yhden jätti yksittäinen asukas. Lausunnot, muistutus ja kaavoittajan vastineet niihin, sekä vaikutukset kaavaratkaisuun on esitetty asialistan kohta 6 liitteessä 4.

Kaavaehdotukseen tehtiin saatujen lausuntojen ja viranomaisneuvottelussa käydyn keskustelun pohjalta vähäisiä muutoksia, jotka on esitelty kaavaselostuksen sivulla 64. Kaavan sisältöön nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset ovat vaikutuksiltaan vähäisiä, minkä vuoksi kaavaehdotusta ei ole syytä asettaa uudelleen nähtäville.

Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan nähtävänä osoitteessa www.kouvola.fi/paatoksenteko

Lisätietoja:
kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, puh. 020 615 5704, kaisa.niilo-rama(at)kouvola.fi ja
yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, puh. 020 615 7169, marko.luukkonen(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kouvolan ydinkeskustan osayleiskaavan.

Asia poistettiin esityslistalta.

Kouvolan kaupungin lausunto – Perheniemen tuulivoimaosayleiskaavaehdotus

Iitin kunta on pyytänyt Kouvolan kaupungilta lausuntoa 18.2.2020 mennessä Perheniemen osayleiskaavaehdotuksesta. Kouvolan kaupungin kaupunkisuunnittelu on tutustunut lausunnolla olevaan Iitin kunnanhallituksen hyväksymään Perheniemen tuulivoimaosayleiskaavaehdotukseen (15.11.2020) ja siihen liittyvään kaavamateriaaliin. Kaavaselostuksessa on kerrottu tarkemmin hankkeen vaikutuksista.

Kaava-aineisto löytyy osoitteesta: https://www.iitti.fi/vireilla-olevat-kaavahankkeet

Lausunto:

Hanke sijoittuu Iitin kunnan länsiosaan, eikä kaavoituksella tai sen toteuttamisella ole suoria tai välillisiä vaikutuksia Kouvolan kaupunkiin tai sen maankäyttöön. Osayleiskaavaehdotus on kaava-asiakirjojen perusteella arvioituna asiallisesti laadittu. Kouvolan kaupungilla ei ole asiasta huomautettavaa.

Lisätietoja:
yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, puh. 020 615 7169, marko.luukkonen(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kouvolan kaupunki antaa Iitin Perheniemen tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta esittelytekstin mukaisen lausunnon.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kuninkuusravit 2022

Valkealan Hevosystäväinseura ry on päättänyt hakea Kuninkuusravitapahtumaa Kouvolaan ensisijaisesti vuodelle 2022 ja toissijaisesti vuosille 2023 -2024. Tapahtuman yleisömäärä on ollut vuosittain yli 50 000 henkeä. TAK:n tutkimuksen mukaan kolmepäiväinen tapahtuma on tuonut talousalueelle vuosittain 10 – 14 miljoonaa euroa.

Hakuprosessiin tarvitaan mukaan tieto kaupungin sitoutumisesta ja tahtotilasta. Valkealan Hevosystäväinseura ry esittää Kouvolan kaupungille, että se tekisi positiivisen periaatepäätöksen sitoutumisesta Kuninkuusravit 2022 vaatimiin panostuksiin.

Kuninkuusravit toisivat Kouvolaan huipputapahtuman kohtuullisilla satsauksilla. Kouvola saisi mm. paljon positiivista julkisuutta ja näkyvyyttä eri medioissa sekä merkittäviä matkailutuloja.

Lisätietoja:
apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi ja
yhteyspäällikkö Anne Käki, puh. 020 615 8173, anne.kaki(a)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunki suhtautuu myönteisesti Kuninkuusravit-tapahtuman järjestämiseen Kouvolassa 2022 ja sitoutuu perusteluosassa mainittuihin panostuksiin 70 000 eurolla, mikäli tapahtuma järjestetään Kouvolassa.

Asian käsittely

Keskustelun aikana Vesa Vainio esitti Kuninkuusravit 2022 -tapahtumaan 50 000 euroa. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Apulaiskaupunginjohtajan muutettu ehdotus:

Kaupunki suhtautuu myönteisesti Kuninkuusravit-tapahtuman järjestämiseen Kouvolassa 2022 ja sitoutuu perusteluosassa mainittuihin panostuksiin 70 000 eurolla, mikäli tapahtuma järjestetään Kouvolassa. Avustuksesta 20.000 euron osuus katetaan leikkaamalla Kinnolta tapahtumiin kohdistettua avustusta 10.000 euroa vuodelta 2021 ja samoin 10.000 euroa vuodelta 2022.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi apulaiskaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa. Vuosien 2018–2019 pöytäkirjat ovat katsottavissa vanhassa asianhallintajärjestelmän versiossa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun