Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti vuoden 2024 talousarviosta

Lautakunta hyväksyi vuoden 2024 talousarvioesityksen kokouksessaan 27.9.2023. Talousarvioesitys etenee edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Tiukassa taloustilanteessa Kouvolassa toteutetaan edelleen kasvatusta ja opetusta asetettujen vaatimusten mukaisesti. Esimerkiksi esi- ja alkuopetuksen sekä erityisryhmien uimaopetukseen panostetaan jatkossakin. Erityisesti tullaan kiinnittämään huomioita henkilöstön hyvinvointiin kasvatus- ja opetustyön perustana.

Kaupungin tiukasta taloustilanteesta johtuen lautakunnan alaisille kasvatuksen ja opetuksen palveluille annettu talousarviokehys sisälsi sopeutustoimia ensi vuodelle kahdella miljoonalla eurolla. Toimenpiteet joudutaan tekemään suurelta osin syyslukukauden käynnistyttyä 1.8.2024 jälkeen.

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi talousarvion pohjaksi erillisiä toimenpiteitä, mm. varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoon kohdistuvia säästöjä. Näistä tehdään erillinen toimeenpanopäätös loppuvuoden aikana, joka merkitsee tarkempaa kustannuslaskentaa, asiakkaiden kuulemisia ja vaikutusten arviointia sekä toiminnan järjestelyn suunnittelua. Kouluverkon kehittäminen perustuu vahvasti uusien koulujen rakentamiseen. Uusilla oppimisympäristöillä on vaikutusta opetuksen laatuun ja koulutuksen tasa-arvoisuuteen.

”Lautakunta päätti kokouksessa kaupunginhallituksen talousarvioraamista. Nyt loppuvuoden aikana perkaamme meille esitetyt potentiaaliset säästötoimenpiteet, joilla tähän päästään. Toki lautakuntana ymmärrämme, että jos jotain toimenpiteitä ei haluta toteuttaa, meidän pitää esittää muuta tilalle. Esimerkiksi tuntikehyksen voimakkaampi leikkaaminen ei saisi olla yksi näistä,” toteaa lautakunnan puheenjohtaja Christa Carpelan. ”Lopulliset säästöjen kohdentumiset tehdään käyttötaloussuunnitelman yhteydessä.”

”Säästöesitysten lisäksi on kuitenkin mukava todeta, että tässä vaikeassa tilanteessa pääsimme yhteisymmärrykseen satsaamisesta kaupungin uimaopetukseen, jotta se olisi jatkossa laadukasta ja suunnitelmien mukaista,” Carpelan jatkaa. ”Tavoitteena on myös tehdä tiivistä yhteistyötä yritysten, Kymen yrittäjien ja oppilaitosten kanssa esimerkiksi yrittäjyyskasvatuksessa.”

Talousarvion pohjaksi esitetyt laskennalliset säästöehdotukset 2024

  • Perusopetuksen palveluverkkoa tiivistetään Kuusankoski-Jaala ja Utti-Kaipiainen alueilla. Lukuvuoden 2024–2025 alussa Pilkanmaan koulun oppilaat siirretään Keskustan kouluun, Hirvelän koulun oppilaat Naukion kouluun ja Kaipiaisten 3.–6. luokkien oppilaat siirretään Utin kouluun. Kaipiaisissa on mahdollista ottaa käyttöön pienten lasten talo -toimintamalli päiväkodin sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyönä.
  • Hyödynnetään korvaavan työn käyttömahdollisuuksia, vähennetään sijaisten käyttöä.
  • Tarkastellaan päivälukioiden opintojen järjestämisen aikatauluja ja muokataan yhteistä tuntikaavioita. Lisätään verkkokurssien määrää niiltä osin kuin se on ensi vuodelle tehtävissä.
  • Tarkastellaan mahdollisuutta keskittää varhaiskasvatuksen yö- ja viikonloppuhoitoa ja järjestellä uudelleen avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa.
  • Tarkastellaan mahdollisuutta muuttaa Haanojan kirjaston tilat päiväkotitiloiksi, jolloin voidaan luopua kahdesta vuokratilasta.
  • Kieliohjelma säilytetään kielivalintojen osalta ja lukuvuodesta 2024–2025 alkaen ryhmäkokoa nostetaan 12 oppilaasta 15 oppilaaseen.
  • Tuntikehystä leikataan lukuvuosina 2024–2025 esim. opetusryhmien kokoja ja opettajien ylitunteja tarkastelemalla.
  • Työpaja Spiraalin toiminnot siirretään Myllykoskelta Viitakummun työpajaan.
  • Tutkitaan mahdollisuutta korvata osa aamu- ja iltapäivätoiminnasta kolmannen sektorin toimijoiden palveluilla, jolloin koulunkäynninohjaajien työpanos voidaan kohdentaa oppimisen tukemiseen.

Talousarviosuunnittelussa on huomioitu talouden tasapainottamisen lisäksi kaupunginhallituksen asettamat painotukset erityisesti lapsiin, nuoriin ja heidän hyvinvointiinsa sekä investointeihin, jotka tuovat säästöjä käyttötalouskustannuksiin.

Kouvolan kaupunki tasapainottaa talouttaan

Kaupungin talous tarvitsee tasapainottamista tulevina vuosina. Syynä ovat hyvinvointialueuudistukseen liittyvä valtionosuuksien aleneminen, laskevat verotulot ja raskaat palveluverkot.

Menojen pienennystä haetaan osana talousarviovalmistelua tarkastelemalla avustuksia, kiinteistöjä, palvelujen tuottamistapoja, palveluverkkoja, digitalisaatiota ja henkilöstökustannuksia. Tulojen lisäyksiä tavoitellaan taksojen ja maksujen korotuksista, kertaluonteisista myyntivoitoista, rahoitustuotoista ja verojen korotuksesta.

Talousarvion valmistelussa lähtökohtana on, että kaupunki järjestää jatkossakin lähipalveluita kahdeksassa taajamassa. Osa palveluista järjestetään tulevaisuudessa keskitettyinä.

Tavoitteena on, että tulevaisuuden palveluverkkoon kuuluvat palvelut ovat laadukkaita ja niiden tilat sekä rakennukset vastaavat nykyajan vaatimuksia.

Säästämisen lisäksi kaupunki investoi.

Kaupungin verkkosivulle on koottu taustaa ja perusteluja kaupungin talouden tasapainottamisesta: Talous tasapainoon – Kouvolan kaupunki

Lisätietoa

Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Christa Carpelan, puh. 050 406 3763
Kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831
Opetuspalvelupäällikkö Johanna Lindstedt, puh. 020 615 7173
Varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto, puh. 020 615 7224
etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Kasvatus- opetuslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Dynasty-tietopalvelussa

Sivun alkuun