Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi kolmen koulun sulkemiset

""

Pilkanmaan, Hirvelän ja Kaipiaisten koulujen oppilaat siirtyvät syyslukukauden alkaessa uusiin tiloihin. Kasvatus- ja opetuslautakunnan torstaina 11.1.2024 tekemän päätöksen mukaan Pilkanmaalta oppilaat siirtyvät pääsääntöisesti Keskustan kouluun, Hirvelästä Naukion yhtenäiskouluun ja Kaipiaisista Utin kouluun.

Perusteluina päätöksille ovat kaupungin säästötavoitteet, jotka kohdistuvat voimakkaasti kasvatuksen ja opetuksen palveluihin. Samalla myös syntyvyys Kouvolassa, kuten muuallakin Suomessa laskee. Opetustiloja on liikaa suhteessa tulevaan lasten määrään ja osa niistä on kunnon puolesta niin huonoja, että käytön jatkuessa ne vaatisivat kustannuksiltaan liian laajoja peruskorjauksia.

Keskittämällä opetusta nykyisiin ja tuleviin isompiin yksiköihin Kouvolan kaupunki pyrkii säästöjen lisäksi parantamaan opetuksen laatua ja tarjoamaan kuntalaisia yhdenvertaisia palveluita ympäri kaupunkia. Oppilasmäärältään suuremmassa koulussa ryhmiä on mahdollista muodostaa joustavasti ja niistä voidaan tehdä pedagogisesti tarkoituksenmukaisia.

Yhteisölliset toimintatavat sekä opettajien yhteistyö on mahdollista oppiaineiden sisällä sekä oppiaineiden välillä. Moniammatillinen ja monialainen yhteistyö on tiiviimpää sekä opettajien että opiskeluhuoltohenkilöstön välillä, koska oppilaiden arkea tukevat henkilöt ovat säännöllisesti tavattavissa isolla koululla. Lisäksi suuremmassa yksikössä valinnaisainemahdollisuudet monipuolistuvat ja harrastus- ja kerhotoimintaa voidaan tarjota laajemmin.

Hirvelästä Naukion yhtenäiskouluun

Lautakunnan päätöksen mukaan Hirvelän oppilaat siirtyvät Naukioon yhtenäiskouluun, josta muodostuu noin 490 oppilaan yhtenäiskoulu. Yläkoululaisia on noin 360. Naukion yhtenäiskoulun on tarkoitus olla osa Kuusankosken yhtenäiskoulua, joka on suunniteltu otettavan käyttöön vuonna 2027. Naukion yhtenäiskoulussa nykyiset tilat ovat oppilasmäärälle riittävät, mutta koulurakennukseen tehdään pieninvestoinnin rajoissa tehtäviä muutostöitä sekä normaaleja kunnossapitokorjauksia.

Kuljetuskustannukset eivät olennaisesti muutu. Koulumatka pitenee Voikkaalla ja Jaalassa asuvilla oppilailla noin 4 kilometriä.

Pilkanmaalta Keskustan kouluun

Pilkanmaan nykyisten oppilaiden siirtyessä Keskustan kouluun, muodostuu siitä noin 265 oppilaan alakoulu. Selvityksen mukaan kuljetusoppilaiden määrä tulee lisääntymään nykyisestä mutta suurin osa voi hyödyntää julkisia linjavuoroja. Pilkanmaan alueella asuvia koulutulokkaita voidaan ohjata myös Naukion yhtenäiskouluun. Koulun nykyiset tilat ovat kasvaneellekin oppilasmäärälle riittävät, eikä merkittävää lisäinvestointia tarvitse tehdä.

Kaipiaisista Utin kouluun

Lautakunnan päätöksen mukaan Kaipiaisten koulun noin 30 1.–6. luokkien oppilasta siirretään Utin kouluun, jonka oppilasmäärä kasvaa hieman yli sataan. Ikätovereiden määrän lisääntyessä voidaan yhdysluokkarakenne purkaa. 

Utin koulun luokkakoot pysyvät edelleen maltillisina, 13–25 oppilaan ryhminä. Moniammatillinen ja monialainen yhteistyö on tiiviimpää sekä opettajien että opiskeluhuoltohenkilöstön välillä, koska oppilaiden arkea tukevat henkilöt ovat säännöllisemmin tavattavissa isommalla koululla.

Päätöksen myötä kaikille koulun oppilaille järjestetään koulukuljetus joko koulutaksilla tai bussilla. Oppilaiden koulumatkat pitenevät, mutta koulukuljetusperiaatteiden mukainen matka-aika ei ylity. 

Varhaiskasvatuksen palvelut tulevat säilymään Kaipiaisissa. Kaipiaisten päiväkoti jatkaa entisissä tiloissa.

Vaikutusten arviointi ja osallisten kuuleminen

Kouluista on tehty ennen päätöksentekoa ennakkovaikutusten arviointi, jossa on tarkasteltu nykytilan lisäksi muita vaihtoehtoja. Osana arviointia on tehty myös lapsivaikutusten arviointi.

Osallisia on kuultu järjestämällä kolmen kohteen yhteinen asukasilta sekä koulujen henkilöstön kuulemistilaisuudet marraskuussa 2023. Lisäksi kuntalaiset ovat voineet ottaa kantaa asiaan vastaamalla palveluverkkoa käsittelevään kuntalaiskyselyyn.

Aikaistettu päätös

Palveluverkon sopeuttaminen on osa vuonna 2019 hyväksyttyä laajaa Kouvolan kaupungin perusopetuksen kehittämissuunnitelmaa. Päätökset oli tarkoitus tehdä vasta uusien rakennusten, kuten Kuusankosken yhtenäiskoulun, valmistuttua. Syy suunniteltua aikaisempaan päättämiseen on oppilasmäärien ennustettua jyrkempi lasku vuoteen 2030 mentäessä, sekä kaupungin tiukentunut taloustilanne.

Pohjois-Kuusankosken ja Utti-Kaipiainen alueiden palveluverkkoesityksen on valmistellut kasvatus- ja opetuslautakunnan nimeämä palveluverkon ohjausryhmä.

Kaupungin verkkosivulla kerrotaan tarkemmin talouden tasapainottamisesta ja tulevaisuuden palveluverkkojen rakentamisesta.

Lisätietoa

Kasvatus- ja opetuslautakunnan asialistat ja pöytäkirjat Dynasty tietopalvelussa

kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka@kouvola.fi

opetuspalvelupäällikkö Johanna Lindstedt, puh. 020 615 7173, johanna.lindstedt@kouvola.fi

varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto, puh. 020 615 7224, helena.kuusisto@kouvola.fi

Sivun alkuun