Kasvatuksen ja opetuksen talousarvio vuodelle 2024 lautakuntakäsittelyyn

Kasvatuksen ja opetuksen palvelu valmistelee talousarviokehystä vuodelle 2024 osana Kouvolan kaupungin talousarviota. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee vuoden 2024 talousarvioesitystä kokouksessaan 27.9.2023. Tiukassakin taloustilanteessa Kouvolassa panostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen varmistamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin sen perustana.

Kaupungin talousarviokehys sisältää sopeutustoimia ensi vuodelle 14 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa kasvatuksen ja opetuksen palveluiden osalta kahden miljoonan euron säästötavoitteita. Säästötavoite esitetään katettavan muun muassa palveluihin kaavailluilla muutoksilla ja palveluverkon tiivistämisellä.

Kasvatuksen ja opetuksen palveluille asetettu kokonaissäästötavoite vuosille 2024–2027 on 11 miljoonaa euroa. Talousarviokehyksissä on huomioitu lakisääteiset muutokset, esimerkiksi palkkojen korotukset sekä muut välttämättömät muutokset, kuten indeksikorotukset.

Talousarviosuunnittelussa on huomioitu talouden tasapainottamisen lisäksi kaupunginhallituksen asettamat painotukset erityisesti lapsiin, nuoriin ja heidän hyvinvointiinsa sekä investointeihin, jotka tuovat säästöjä käyttötalouskustannuksiin.

Esitykset sopeuttamistoimenpiteistä vuodelle 2024

Vuodelle 2024 säästötavoite on noin miljoona euroa sekä lisäsäästö 0,9 miljoonaa euroa. Toimenpiteet joudutaan tekemään suurelta osin syyslukukauden käynnistyttyä 1.8.2024 jälkeen. Koko vuoden säästöissä kasvatus- ja opetus pääsee kahden miljoona euron raamiin. Suunnitelmakaudella 2025–2027 tavoitellaan 2,7–3,2 miljoonan euron vuositason leikkausta kustannuksiin.

Tavoitteen saavuttamiseksi kasvatuksen ja opetuksen lautakunnalle esitetään seuraavia säästötoimenpiteitä vuodelle 2024:

Perusopetuksen palveluverkkoa tiivistetään Kuusankoski-Jaala ja Utti-Kaipiainen alueilla

 • Pilkanmaan koulun oppilaiden siirto Keskustan kouluun lukuvuosina 2024–2025 alusta. Säästömahdollisuus lisääntyneet koulukuljetukset huomioiden 239 000 €.
 • Hirvelän koulun oppilaiden siirto Naukion kouluun lukuvuosina 2024–2025 alusta. Säästömahdollisuus lisääntyneet koulukuljetukset huomioiden 366 000 €.
 • Kaipiaisten 3.–6. luokkien oppilaiden siirto Utin kouluun ja joustavan esi- ja alkuopetuksen (JEA) kehittäminen esiopetuksen yhteyteen. Säästömahdollisuus lisääntyneet koulukuljetukset huomioiden 158 000 €.

Muutoksia henkilöstöresursseihin

 • Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen on perusta laadukkaalle kasvatukselle ja opetukselle ja auttaa vähentämään sairauspoissaoloja. Hyödynnetään korvaavan työn käyttömahdollisuuksia. Vähennetään sijaisten käyttöä. Säästömahdollisuus 350 000 €/vuosi. 

Rakenteellisia muutoksia lukion opintotarjottimiin

 • Tarkastellaan päivälukioiden opintojen järjestämisen aikatauluja ja muokataan yhteistä tuntikaavioita. Lisätään verkkokurssien määrää niiltä osin kuin se on ensi vuodelle tehtävissä. Verkko-opetus ei korvaa lähiopetusta, vaan täydentää opiskelijan opintojen mahdollisuuksia. Säästömahdollisuus n. 150 000 €/vuosi.

Varhaiskasvatuksen laajuutta ja järjestämistapaa tarkastellaan uudelleen

 • Mahdollista keskittää yö- ja viikonloppuhoitoa ja järjestellä uudelleen avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa. Säästöpotentiaali henkilöstökuluissa 100 000 €/vuosi.

Varhaiskasvatuksen toimintaa siirretään vuokratiloista kaupungin tiloihin

 • Tarkastellaan mahdollisuutta muuttaa Haanojan kirjaston tilat päiväkotitiloiksi, jolloin voidaan luopua kahdesta vuokratilasta. Säästöpotentiaali vuokra- ja henkilöstökuluissa 100 000 €/vuosi muutostöiden valmistuttua.

Säästötoimenpiteitä perusopetuksessa

 • Kieliohjelma esitetään säilytettävän kielivalintojen osalta, mutta lukuvuodesta 2024–2025 alkaen ryhmäkokoa nostettaisiin 12 oppilaasta 15 oppilaaseen. Säästöpotentiaali 40 000 €/vuosi.
 • Tuntikehysleikkaus lukuvuosina 2024–2025 esim. opetusryhmien kokoja ja opettajien ylitunteja tarkastelemalla. Säästöpotentiaali 275 000 euroa vuodesta 2025 alkaen.

Nuorten työpajat keskitetään yhteen yksikköön

 • Työpaja Spiraalin toimintojen siirto Myllykoskelta Viitakummun työpajaan. Säästöpotentiaali 70 000 €/vuosi.

Tutkitaan mahdollisuutta korvata osa aamu- ja iltapäivätoiminnasta kolmannen sektorin toimijoiden palveluilla

 • Tällöin koulunkäynninohjaajien työpanos voidaan kohdentaa oppimisen tukemiseen. Säästöpotentiaali 20 000 €/vuosi.

Laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen perustana on henkilöstön hyvinvointi

Tiukassakin taloustilanteessa Kouvolassa panostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen varmistamiseen. Suunnittelukaudella 2024–2027 niin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa kuin lukiokoulutuksessakin kehitetään toimintakulttuuria lasten ja nuorten sekä perheiden osallisuuden lisäämiseksi sekä arvostavan ja luottamusta rakentavan vuorovaikutuksen kehittämiseksi. Digitalisaatiota pyritään hyödyntämään toiminnan sujuvoittamiseksi ja tehostamiseksi

Perustana laadukkaalle kasvatukselle ja opetukselle on henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen, jota tuetaan osallistavalla johtamisella ja keskustelukulttuurilla. Tavoitteena on terveysprosentin nostaminen.

Lapsimäärän vähentyessä sekä palveluverkkoratkaisujen edetessä tarvittavien henkilötyövuosien määrä vähenee erityisesti perusopetuksessa ja lukioissa. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteinen henkilöstöresurssin hyödyntäminen on tärkeää erityisesti eläkepoistuman hallinnassa. Henkilöstösäästöjä ei esitetä.

Tavoitteen mukaisesti pedagogisen koulutuksen saaneen henkilöstön määrää tullaan lisäämään. Esimerkiksi Helsingin yliopiston kanssa tehdyn koulutussopimuksen avulla haetaan ratkaisua kasvavaan pulaan erityisen tuen osaajista

Lisäksi toimintakulttuurin muutoksella tavoitellaan yksiköissä työn sujuvoittamista ja tuen kohdentumista lapselle ja nuorelle oikea-aikaisesti, oikeakestoisesti ja oikealla tasolla. Toimenpiteitä ovat yhteisopettajuuden sekä samanaikais- ja rinnakkaisopetuksen lisääminen sekä lapsi- ja opetusryhmien työparityöskentelyn kehittäminen lapsen ja nuoren ohjauksen ja tuen vahvistamiseksi. Lisäksi toimenpiteinä ovat pedagogisen osaamisen ja tuen vahvistaminen.

Kouvolan kaupunki tasapainottaa talouttaan

Kaupungin talous tarvitsee tasapainottamista. Syynä ovat hyvinvointialueuudistukseen liittyvä valtionosuuksien aleneminen, laskevat verotulot ja raskaat palveluverkot.

Menojen pienennystä haetaan osana talousarviovalmistelua tarkastelemalla avustuksia, kiinteistöjä, palvelujen tuottamistapoja, palveluverkkoja, digitalisaatiota ja henkilöstökustannuksia. Tulojen lisäyksiä tavoitellaan taksojen ja maksujen korotuksista, kertaluonteisista myyntivoitoista, rahoitustuotoista ja verojen korotuksesta.

Talousarvion valmistelussa lähtökohtana on, että kaupunki järjestää jatkossakin lähipalveluita kahdeksassa taajamassa. Osa palveluista järjestetään tulevaisuudessa keskitettyinä.

Tavoitteena on, että tulevaisuuden palveluverkkoon kuuluvat palvelut ovat laadukkaita ja niiden tilat sekä rakennukset vastaavat nykyajan vaatimuksia.

Säästämisen lisäksi kaupunki investoi.

Kaupungin verkkosivulle on koottu taustaa ja perusteluja kaupungin talouden tasapainottamisesta: Talous tasapainoon – Kouvolan kaupunki

Lisätietoa

Kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831
Opetuspalvelupäällikkö Johanna Lindstedt, puh. 020 615 7173
Varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto, puh. 020 615 7224
etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Kasvatus- opetuslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Dynasty-tietopalvelussa

Sivun alkuun