Kalalammen ulkoilualue kehittyy 

Kouvolan kaupungin luonnonsuojelualueiden määrä kasvaa, jos tekninen lautakunta hyväksy uusimman ehdotuksen noin 31,4 hehtaarin alueen suojelemisesta Kalalammella. Kaupunki tulee tekemään alueella myös ennallistamis- ja metsänhoitotöitä.

Uusi luonnonsuojelualue Kalalammelle

Uuden luonnonsuojelualueen perustamista ehdotetaan Jokelan kylässä sijaitsevalle tilalle Utunmäki, joka sijaitsee Kalalammen ja Lahdentien (VT6) välisellä alueella. Suojelualueeseen on lisäksi sisällytetty suunniteltu Kalalammen korven ennallistamisalue sekä alueen eteläpuoleinen varttunut haavikkoinen kuusimetsä, joka on todettu olevan uhanalaisen liito-oravan elinympäristöä. Uuden suojelualueen pinta-ala on yhteensä 31,4 hehtaaria.

Rauhoitusmääräysten mukaisesti suojelualueella on sallittu mm. marjojen ja ruokasienten keruu, ulkoilureittien käyttö ja kunnossapito sekä korven ennallistamistoimenpiteet. Alueella ei saa liikkua muutoin moottoriajoneuvoilla, häiritä eläimistöä tai ottaa eläviä tai kuolleita kasveja. 

ELY-keskus esittää Kouvolan kaupungille maksettavaksi korvausta rauhoitusmääräyksistä aiheutuvista taloudellisista menetyksistä 107 000 euroa. Korvausperusteena on ympäristöministeriön ohjeiden mukaisesti käytetty 35 %:a alueen käyvästä metsätalousarvosta.

Tekninen lautakunta käsittelee ehdotusta kokouksessaan 19.4.2022.

260 hehtaaria suojeltua metsää

Kaupungilla on kaikkiaan omistuksessaan noin 4000 ha metsiä. Näistä on suojelun piirissä tämän päätöksen jälkeen 260 ha, joka on 6,5 % kaupungin omistamista metsistä. Kun mukaan lasketaan lisäksi inventoidut metsälakikohteet ja muut arvokkaat elinympäristöt, on metsänkäsittelyjen ulkopuolella tällä hetkellä kaikkiaan 590 ha eli 15 % metsämaasta.

Kalalammen korven ennallistamishanke

Kaupunki on saanut ympäristöministeriöltä Helmi-elinympäristöohjelman mukaista avustusta Kalalammen korven ennallistamiseen. Hankkeella vahvistetaan alueen luonnon monimuotoisuutta konkreettisin ennallistamis-, kunnostus- ja hoitotoimenpitein. Toimenpiteillä alueen luontoarvot, kuten lahopuusto, uhanalaiset lintulajit ja lähteisyys vahvistuvat. Tavoitteena on saattaa korpialue tilaan, jossa se on ollut ennen ojituksia. Konkreettisten toimenpiteiden suunniteltu ajankohta on syksyllä 2022.

Kalalammen metsänhoitotyöt

Kalalammella toteutetaan metsänhoitotöitä uuden suojelualueen ja valtateiden välisellä alueella syksyllä 2022. Hoitotöillä halutaan turvata alueen puuston säilyminen elinvoimaisena sekä parannetaan virkistysmahdollisuuksia avartamalla ulkoilureittejä ja hoitamalla frisbeegolfaluetta ja sen ympäristöä. Hoitotoimenpiteiden tarkoituksena on kehittää alueen puustoa jatkuvan kasvatuksen menetelmin niin, että metsässä on eri kehitysvaiheessa olevia ja eri-ikäisiä kohteita ja puuston tiheys on vaihtelevaa. Samalla parannetaan alueen viitoitusta ja talvikävelymahdollisuuksia.

Lisätietoja:

Kalalampi-Utunmäen ulkoilualue – Kouvolan kaupunki

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Kouvolan kaupungin Dynasty tietopalvelussa

kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti p. 02061 55436, sami.suoknuuti(a)kouvola.fi, metsätalousinsinööri Kirsi Hokkanen, p. 02061 57754, kirsi.hokkanen(a)kouvola.fi

Sivun alkuun