Luonnon monimuotoisuuden ennallistamishankkeet Kalalammen korvella ja Lautakorven lähteiköllä ovat valmistuneet

Kouvolan kaupungin kaksi Kunta-Helmi-kohdetta, luonnon monimuotoisuutta lisäävää ennallistamishanketta on saatu valmiiksi. Kohteet ovat Kouvolan Lehtomäessä sijaitseva Kalalammen korpisuo ja Valkealan Anttilassa sijaitseva Lautakorven lähteikkö.

Hankkeet ovat saaneet ympäristöministeriön rahoittamaa Kunta- ja Järjestö-Helmi avustusta. Myönnetyn rahoituksen tarkoituksena on ollut vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja edistää Helmi-ohjelman mukaisten elinympäristöjen tilaa toteuttamalla konkreettisia kunnostustöitä suo- ja lähteikköalueilla.

Ennallistamista varten kohteissa on tehty luontoinventointi sekä hydrologiaa selventäviä kartoituksia. Ennallistamissuunnitelman laati ja työtä valvoi luonto- ja ympäristöasioihin erikoistunut Aallokas Oy. Hankkeiden yhteisarvo on 34 000 euroa, josta valtion Kunta-Helmi-avustusta saadaan 80 %. 

Ennallistamisessa vedenpinta pyritään nostamaan mahdollisimman lähelle luontaista korkeutta, jolloin turpeen lahoaminen loppuu ja suon palautuminen mm. hiilivarastoksi alkaa. Patoaminen tuottaa alueelle tulva-ajoiksi lampareita ja vettä täynnä olevia ojanpätkiä, jotka pian alkavat kasvaa rahkasammalta. Vedenpinnan nousun myötä alueella kuolee jonkin verran puustoa, mikä parantaa kuolleesta puusta riippuvaisten lajien elinmahdollisuuksia.

Kalalammen korven ennallistaminen

Kalalammen korpisuon on ollut ennestään ojitettua korpea ja rämettä sekä entistä turvepohjaista peltoa.  Alueen vesitalouden ennallistamiseksi alueella padottiin ojia noin 37 paikasta, yhteensä noin 10 hehtaarin alueella. Lisäksi pienellä alalla tehtiin puustoon pienaukko, jolla palautetaan suon luontaista avoimuutta ja vähennetään puuston haihdutusvaikutusta sekä lisätään lahopuuta.

Kalalammen keskeisestä sijainnista johtuen alueen ennallistaminen luo myös hyvän mahdollisuuden seurata suon palautumista kohti luonnontilaa osana alueen virkistys- ja opetuskäyttöä. Korpisuon vedenpinnan nousu voi vaikeuttaa liikkumista suojelualueella.

Ennallistaminen liittyy osana laajemman Kalalammen ulkoilualueen kehittämiseen, jossa on perusparannettu Kalalammen luontopolkua, perustettu luonnonsuojelualue sekä tehdään vielä tulevana talvena metsänhoitotöitä ulkoilureitin ja frisbeegolfkentän ympäristössä.

Kaivinkone metsässä kaivaa ojaa.
Kalalammen ennallistaminen toteutettiin konetyönä.

Lautakorven lähteikön ennallistaminen

Lautakorven lähteikkö on ojitettua, lähteistä ja rehevää korpea, jonka puusto on vaihtelevan ikäistä. Alue on osittain avohakattu vuonna 2001 ja todennäköisesti täydennysojitettu tällöin. Ennallistettavan alueen pinta-ala on noin kolme hehtaaria ja työ on tehty patoamalla metsäojia 10 paikasta.

Lautakorven lähteikön ennallistamisessa on pyritty parantamaan arvokkaiden lähteiden luonnontilaisuutta. Aiemmissa hakkuissa ja ojituksissa on säästynyt luontoarvoiltaa merkittävin keskiosa, jossa on ollut hyvät kasvuolosuhteet vaarantuneille eläin- ja kasvilajistoille. Keskiosaa reunustavan alueen ennallistamistoimenpiteet muodostavat siten suojavyöhykkeen alueen ekologisesti arvokkaimmalle osalle.

Lautakorven lähteikön korpiosassa tehtiin padoista kaksi käsin ja lapiotyönä.

Lisätietoja:

Kirsi Hokkanen, metsäinsinööri, kirsi.hokkanen(a)kouvola.fi, p. 020 615 7754

Timo Martikainen, ympäristöasiantuntija, timo.martikainen(a)kouvola.fi, p. 020 615 6755

Kouvolan Kunta-Helmi -hanke – Kouvolan kaupunki

Ympäristöministeriön verkkosivut: Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa luonnon monimuotoisuutta

Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa. Lisäksi ohjelma edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista.

Helmi -elinympäristöohjelman logo
Sivun alkuun