Öljymäen alueen asemakaavan muutoksessa (kaava nro 23/026) muutetaan voimassa olevassa kaavassa olevat kerrostalokorttelit erillis- ja asuinpientalojen korttelialueiksi ja alueen itä- ja pohjoisosaan muodostetaan laaja lähivirkistysalue. Asemakaavamuutoksessa huomioidaan myös alueella olevat polku-urat ja arvokkaat luontokohteet.

Sijainti

Öljymäki sijaitsee Kuusankoskella Kymintehtaan alueella, Kymijoen eteläpuolella Kolarintien pohjoispäässä. Kaavamuutosalue on pinta-alaltaan noin 8,9 ha ja se sijoittuu Kolarintien, Varismäentien, Suoratien ja Kyminkadun rajaamalle alueelle.


Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Suunnittelun vaihe

Voimaantulo

Öljymäen asemakaavan muutos, kaava nro 23/026 sai lainvoiman 8.7.2021.


Hyväksyminen

Öljymäen asemakaavan muutos, kaava nro 23/026, oli käsittelyssä kaupunginhallituksen kokouksessa 17.5.2021 (§190), josta kaava eteni hyväksyttäväksi Kouvolan kaupunginvaltuuston kokoukseen 24.5.2021 (§61).


Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo (MRL 65 §, MRA 27 §)

Öljymäen asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 31.3.-4.5.2021 välisenä aikana Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu sekä kaavahankkeen verkkosivuilla.

Kaavasta ei jätetty muistutuksia. Kaavasta annettiin viisi lausuntoa.

Julkisesti nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa esitettyjä katu- ja korttelialueiden rajauksia on tarkennettu nähtävillä olon jälkeen siten, että lausunnossa esille tuodut yhdyskuntateknisten järjestelmien putkilinjat ja alueen hulevesien hallintaan liittyvät avo-ojat on mahdollista toteuttaa. Muutokset kohdistuvat kokonaisuudessaan Kouvolan kaupungin omistamiin ja vielä rakentumattomiin alueisiin.

Kaavaan julkisen nähtävillä olon jälkeen lausuntojen perusteella tehtyjä tarkennuksia ei voida pitää kaavan tavoitteet ja tarkoitus huomioiden olennaisina, joten kaavaa ei aseteta uudelleen julkisesti nähtäville (MRL 65 §)


Tekninen lautakunta 23.3.2021

Öljymäen asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 23.3.2021, jolloin lautakunta päätti hyväksyä kaavan, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.


Valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavahanke kuulutettiin vireille 20.1.2021.

Öljymäen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluvaiheen aineisto olivat nähtävillä 20.1.-26.2.2021 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä sekä kaavahankkeiden verkkosivuilla.

Kaavasta annettiin lausuntoja ja palautteita, joiden perusteella kaavaratkaisua tarkennettiin ja kaavaan merkittyä virkistysaluetta laajennettiin.


Päivitetty 16.9.2021