Öljymäen alueen asemakaavan muutoksessa (kaava nro 23/026) muutetaan voimassa olevassa kaavassa olevat kerrostalokorttelit erillis- ja asuinpientalojen korttelialueiksi ja alueen itä- ja pohjoisosaan muodostetaan laaja lähivirkistysalue. Asemakaavamuutoksessa huomioidaan myös alueella olevat polku-urat ja arvokkaat luontokohteet.

Sijainti

Öljymäki sijaitsee Kuusankoskella Kymintehtaan alueella, Kymijoen eteläpuolella Kolarintien pohjoispäässä. Kaavamuutosalue on pinta-alaltaan noin 8,9 ha ja se sijoittuu Kolarintien, Varismäentien, Suoratien ja Kyminkadun rajaamalle alueelle.


Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Suunnittelun vaihe

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo (MRL 65 §, MRA 27 §)

Öljymäen asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä 31.3.-4.5.2021 välisenä aikana Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu sekä kaavahankkeen verkkosivuilla. Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, hannu.purho@kouvola.fi, p. 020 615 7039

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 4.5.2021 klo 15.00 mennessä osoitteella Kouvolan kaupunki / Tekninen lautakunta, Kirjaamo, Torikatu 10, PL 85, 45101 Kouvola, tai sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi

Kouvolassa 31.3.2021 Tekninen lautakunta


Tekninen lautakunta 23.3.2021

Öljymäen asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 23.3.2021, jolloin lautakunta päätti hyväksyä kaavan, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.


Valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavahanke kuulutettiin vireille 20.1.2021.

Öljymäen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluvaiheen aineisto olivat nähtävillä 20.1.-26.2.2021 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä sekä kaavahankkeiden verkkosivuilla.

Kaavasta annettiin lausuntoja ja palautteita, joiden perusteella kaavaratkaisua tarkennettiin ja kaavaan merkittyä virkistysaluetta laajennettiin.


Päivitetty 25.3.2021