Öljymäki, Kouvolan uusi asumisen ja kulttuuriluontokohteiden kokonaisuus

Öljymäen alueen asemakaavan muutoksen myötä rakentamattomille kerrostalokorttelien alueelle voi rakentaa erillis- ja asuinpientaloja. Alueen itä- ja pohjoisosaan muodostetaan lisäksi laaja lähivirkistysalue, jossa huomioidaan alueella olevat polku-urat ja arvokkaat luontokohteet.

Kymintehtaalla sijaitsevalle Öljymäen kallioisille rinteille on kaavoitettu 1970-luvulla asuntokerrostalojen korttelialueita ja katuja, joka ovat vielä kokonaan toteutumatta. Alueella on yhä runsaasti jäänteitä siellä 1900-luvulla sijainneesta asutuksesta, asuinrakennusten pihakasvillisuudesta ja muista rakenteista. Takaisin luonnontilaan palanneesta alueesta onkin muodostunut tärkeä virkistysalue lähiseudun asukkaille ja läheiselle Kymintehtaan päiväkodille. Alueelta tehdyn luontoselvityksen mukaan Öljymäellä on myös kulttuuriluontoarvoja ja alueella sijaitsee suojeltavaksi esitettäviä luontokohteita.

Öljymäen alueen asemakaavan muutos kuuluu Kouvolan maankäytön toteuttamissuunnitelmassa esille tuotuihin yhdyskuntarakenteen täydennysrakentamiskohteisiin, joissa alueen vanhentunut maankäyttöratkaisu tulisi muuttaa paremmin soveltumaan nykytilanteeseen ja kohteen erityispiirteisiin.

Öljymäen asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 20.1.2021 ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluvaiheen aineisto olivat nähtävillä 20.1.–26.2.2021 välisen ajan. Kaavahankkeesta annettiin tuolloin palautetta, joka kohdistui lähinnä alueella olevien luontoarvojen huomioiseen.

Muutettu kaavaratkaisu muodostuu Harakkamäentiehen yhtyvistä kahdesta uudesta tonttikadusta Öljymäentiestä ja -kujasta sekä niihin tukeutuvista asuinrakentamisen korttelialueista, joiden maankäyttö on muutettu kerrostalorakentamisesta pienimittakaavallisemmaksi pientaloalueeksi. Korttelialueiden rajaukset on tarkennettu vastaamaan paremmin alueen maasto-olosuhteita ja muita erityispiirteitä. Harakkamäentien ja Varismäentien risteyksessä olevan korttelialueen tonttien rajauksia ei ole muutettu, mutta alueen asemakaavamääräykset ja merkinnät on ajanmukaistettu.

Asemakaavan muutoksessa Öljymäen laki- ja rinnealueet on määritetty alueelta tehdyn luontoselvityksen mukaisesti laajaksi yhtenäiseksi lähivirkistysalueeksi, jolla ympäristö on säilytettävä (kaavamerkintä VL/s).

Tulevaisuudessa kaupungin tavoitteena on parantaa Öljymäen metsäalueen kulkureittien ja kulttuuriluontokohteiden saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Siksi kaavamuutoksessa lähivirkistysalueelle on esitetty ohjeellisilla sijaintimerkinnöillä sen läpi kulkevat kevyen liikenteen kulkuyhteydet sekä alueella olevien luontokohteiden tarkemmat rajaukset.

Kaavamuutos on nyt edennyt ehdotusvaiheeseen. Tekninen lautakunta käsittelee ehdotuksen kokouksessaan 23.3.2021, ja hyväksyttyään sen asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville maalis-huhtikuussa.

Kaava-aineistoon voi tutustua kaupungin verkkosivulla www.kouvola.fi/oljymaki.

Lisätietoja

kaavoitusarkkitehti Hannu Purho puh. 020 615 7039, hannu.purho(at)kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat ja linkki: Dynasty tietopalvelu : Kouvolan kaupunki

Sivun alkuun