Yritystonteissa uinuvat uudet työpaikat

Kaupungin panostus yritystontteihin on tehokkain tapa lisätä paikkakunnan elinvoimaa. Kun tonttireservi on mahdollisimman suuri, se mahdollistaa uusien yritysten sijoittumisen Kouvolaan.

Yritystonttien tarjontaa kasvattava viisivuotinen kärkihanke kehittää Kouvolan yritystonttitarjontaa vastaamaan paremmin yritysten tarpeisiin. Kinnon sijoittumispalveluiden johtaja Aleksandra Turunen korostaa, että suuria tontteja tarjoamalla on paremmat mahdollisuudet saada isoja yrityksiä – ja niiden synnyttämiä työpaikkoja.

– Suuryritykset haluavat tulla valmiiseen pöytään, eivätkä ole halukkaita odottamaan, että heille sopiva alue saadaan kaavoitettua. Alueiden välinen kilpailu uusista yrityksistä on niin kova, että yrityksillä on varaa valita valmis tonttikattaus jostain toisesta kaupun­gista, Turunen muistuttaa.

– Jos haluamme uusia yrityksiä kaupun­kiimme, kiinnostuneen yrityksen tarpeisiin on vastattava hyvin nopeasti. Tonttia ei vält­tämättä tarvitse olla esirakennettuna, mut­ta tarkoitukseen soveltuva asemakaava on usein minimivaatimus.

Hymyilevät nainen ja mies nojaavat puuhun kaupungintalon edustalla.

Kaupungin on asemakaavoitettava riittä­vän suuria alueita niin sanotuilla joustavilla kaavoilla, jotta valmius vastata tarpeeseen on olemassa. Tämän takia tarvitaan yritys­tonttien kärkihanketta, jossa valmistellaan mahdollisimman laajaa tonttitarjontaa isojen yritysten houkuttelemiseksi. Merkittävässä roolissa ovat myös yksityiset maanomistajat, jotta saadaan tonttitarjontaan koottua yhte­näisiä suuria alueita.

Turusen mukaan reilun vuoden käynnissä ollut kärkihanke on askel oikeaan suuntaan. Se näkyy hänen työssään sijoittumispalvelu­jen johtajana. Yritykset hakevat suuria, jopa useiden kymmenien hehtaarien tontteja. Kiin­nostusta on myös pienemmän tontin yhtey­dessä olevaan laajenemisvaraan. Tällaista tarjontaa Kouvolassa ei juurikaan ole.

– Tarvitsemme entistä suurempia tont­tialueita, jos haluamme suuria työllistäjiä Kouvolaan. Mielellään myös sellaisia, jotka käyttävät paljon paikallisia alihankkijoita ja tuovat sitäkin kautta elinvoimaa kaupunkiin.

Tontteja kysytään

Kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti kertoo, että viimeisen vuoden aikana tonttikysyntä on selvästi lisääntynyt. Tähän ovat vaikutta­neet kärkihankkeessa tehtyjen toimenpitei­den lisäksi laskeneet rakentamiskustannuk­set. Yritykset uskaltavat jälleen investoida ja Kouvola kiinnostaa monia.

– Kyselyjä tulee jatkuvasti ja ilahduttavan monelta toimialalta. Kärkihanke ei ole ole­massa pelkästään uusien yritysten houkut­telemiseksi. Vähintään yhtä tärkeä kohde­ryhmä ovat Kouvolassa jo toimivat yritykset, joiden laajenemistarpeisiin haetaan apua.

Suosituimpia alueita ja tärkeitä kehittä­miskohteita ovat Tervaskangas, Tehola ja Korjala. Myös Valkealan Jokela kiinnostaa.

– Valitettavasti emme aina ole pystyneet vastaamaan kysyntään, kun olisi ollut tarvet­ta jopa 40–50 hehtaarin kokoiselle tontille.

Suoknuuti muistuttaa, että työllistymisen kannalta suuryritykset eivät aina ole merkit­tävimpiä. Mitä useampi yritys aloittaa raken­tamisen, sen parempi.

– Kymmenen puolen hehtaarin tontilla toi­mivaa yritystä työllistää usein enemmän kuin yksi kymmenen hehtaarin tontin ostanut, hän vakuuttaa.

Lue lisää: kouvola.fi/yritystontit

Outi Myllymäen kirjoittama juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 22.5.2024 ilmestyneessä Kouvolan kaupungin tiedotuslehdessä 1/2024. Koteihin jaetun ilmaisjakelun juttuja voi lukea myös kaupungin verkkosivulla: kouvola.fi/julkaisut.

Sivun alkuun